Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Algemene Ledenvergadering: 22 april, 13.30 uur, De Tuyter, Krimpen a/d IJssel

Op 22 april 2017 hopen wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. De ALV zal deze keer worden gehouden in ‘De Tuyter’, Nachtegaalstraat 8 te Krimpen a/d IJssel. Voor velen van u geen onbekende locatie.  De zaal is geopend vanaf 13.00 uur.  Aanvang van de vergadering om 13.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

A. Huishoudelijk gedeelte

  1. Opening van de vergadering.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen.
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 april 2016.
  4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2016 (zie jaarverslag).
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Benoeming nieuwe kascommissie.
  7. Begroting voor het jaar 2017.
  8. Bestuursverkiezing.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting van de vergadering.

Pauze ca. 14.30 uur.

Vervolg  15.00 uur.

B. Algemeen gedeelte

Lezing door  de heer Bas Lems:  “Laatste tijding uit Moscouw”.

In 1994 vond Bas Lems een lijst van bijna 3.000 vermiste Zuid-Hollanders  uit het leger van Napoleon. Familie en kennissen van deze militairen hadden in 1814 opgave gedaan van hun vermissing bij het gemeentebestuur. De lijst heeft uiteindelijk een lange weg afgelegd, tot aan Sint Petersburg toe.

Het bestuur van de H.V.v.G. “Ons Voorgeslacht” is van mening dat deze informatie niet langer op de plank moet blijven liggen en heeft de heer Lems gevraagd zijn gegevens beschikbaar te stellen voor HoGenDa.

Vanmiddag zal de heer Lems deze unieke bron in een historische context plaatsen en zal hij tips geven voor aanvullend onderzoek.

 

Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte om ca. 16.00 uur, is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Einde 17.00 uur.