Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Algemene Ledenvergadering (zaterdag 28 april 2018, Verenigingscentrum, Delft)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering
Te houden op zaterdag 28 april 2018 in het verenigingscentrum in het Radex Innovation
Centre aan de Rotterdamseweg 183c, 2629 HD in Delft.
Voor de bereikbaarheid wordt verwezen naar de website van Ons Voorgeslacht.
Het centrum is open vanaf 13.00 uur.
Aanvang van de vergadering om 13.30 uur.
A. Huishoudelijk gedeelte
1. Opening van de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017.
4. Jaarverslag + rekening en verantwoording over het boekjaar 2017.

Jaarrekening 2017 Balans 2017 Begroting 2017 Begroting 2018

5. Verslag van de kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Begroting voor het jaar 2018.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn mw. S. Buit (herkiesbaar) en de hr. A. van Beuzekom (niet herkiesbaar).
Het bestuur stelt de hr. P. de Bruin kandidaat voor deze vacature (port. automatisering).
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering.
Pauze ca. 14.30 uur.
Vervolg 15.00 uur.
B. Algemeen gedeelte
Inleiding door de hr. J. Vervloet over ‘Parentelen’, in het bijzonder die van Doen Beijensz. In 1989 verscheen bij Ons Voorgeslacht ‘de Parenteel van Doen Beijensz.’, met een aanvulling hierop in 2001. Sindsdien zijn nog 24 andere parentelen bij onze verenging verschenen. Hij zal de betekenis van deze vorm van genealogie nader toelichten.
Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten in de bibliotheek en in de voorhal van het verenigingscentrum.