Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Boekbesprekingen

Vermeld in het het maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ en opgenomen in de bibliotheek

Houd in acht dat de bestelinformatie in deze besprekingen verouderd kan zijn. Maak dus nooit zomaar geld over, maar informeer eerst bij de samensteller. Voor alle boeken geldt dat ze opgenomen zijn in de bibliotheek van de vereniging.

2018

C. Laken, ‘Genealogie van de familie Laken, een warmoeziersgeslacht uit Leiden’, Den Haag december 2011, 83 blz.
Deze genealogie beschrijft het warmoeziersgeslacht ‘Laken’, uit Leiden, waarvan de eerste gegevens dateren uit het midden van de 18e eeuw. Naast de gegevens van het geslacht Laken, wordt ook aandacht besteed aan de grootouders met namen als Verbij, Vreeburg en Roeleven. De genealogie vangt aan met Dirk Laaken gehuwd met Elisabeth Volck. Zij laten tussen 1763 en 1773 zes kinderen dopen en wonen ‘in den Ambagte van Soeterwoude’; zijn beroep was garenbleker. Het boek is voorzien van vele foto’s, plattegronden en afbeeldingen van huizen waar voorouders gewoond hebben. Omdat de familienaam maar weinig voorkomt in Nederland, is in dit boek in tien generaties vrijwel het gehele geslacht beschreven. Daar vele generaties werkzaam zijn geweest als warmoezier (tuinder), wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de tuinbouw en het veilingwezen in en rond Leiden.

 

L. Zeedijk-Sacré, ‘Genealogie van de familie Edeling’, Rotterdam juli 2018, 32 blz.
Dit boekwerkje heeft als ondertitel meegekregen: Over een burger uit Amersfoort, die poorter wordt te Schoonhoven en zijn voor- en nageslacht. De oudst bekende voorvader is Anthonij Edelijn, die omstreeks 1660 in Deventer woont. Zijn zoon Johannis Anthonij Edeling trouwt in 1685 in Amersfoort als jongeman van Deventer met Aryaantje Symons Cortouw. Hun zoon Hendrik legt na wat omzwervingen naar Schiedam en Wageningen op 4 oktober 1741 de poortereed af in Schoonhoven. Niet alle beroepen zijn bekend, maar een aantal voorouders zaten in het leger, hebben gewerkt als zilversmid of waren barbier. Het boekje is bedoeld als eerste deel in een reeks Schoonhovense voorouders en de samenstelster geeft aan, dat er vast nog meer foto’s en verhalen te vinden zijn over deze familie en hoopt op aanvullingen en verbeteringen. We zijn benieuwd naar de volgende boekjes in de reeks.

 

R. van der Heiden, ‘Opa’s futs’, Vier eeuwen familie Van der Heiden, Amsterdam, 2016, 358 blz.
Dit uitgebreide en prachtig geïllustreerde boek is ook te vinden op internet: https://www.rikvanderheiden.nl/genealogie/publicatie/web-content/vanderheiden.pdf
De opmerkelijke titel wordt als volgt verklaard: Opa had geen portemonnee, maar een klein soort knikkerzakje met daarin wat stuivers en dat was een futs. Hij was zijn futsje wel eens kwijt en ook daarom noemden ze hem “Willem de Futs”. (Willem van Genderen 1855-1935). Stamvader Frans Teunisse van der Hijden (geboren ca. 1648) was wever en afkomstig uit Zeelst. Hij trouwde in 1676 te Gorinchem met Geertrui Meertens Sweeren, afkomstig uit Meerkerk. Zij vestigden zich na hun huwelijk in Meerkerk. In het eerste gedeelte van het boek worden de voorouders van de familietak van der Heiden, van Genderen en Kortlever beschreven. Later volgt een tweede lijn met overige familieleden. De familie heeft zich inmiddels, vaak ook als Van der Heijden, verspreid over heel Nederland. Naast de gebruikelijke data van geboorte, huwelijk en overlijden is veel aandacht besteed aan secundaire zaken betreffende de familie en de plaatsen waarin zij wonen/
gewoond hebben. Bijzonder is zeker ook de manier waarop de index grafisch is weergegeven.

 

P.J.M. van Boheemen en F.J. Jansen, ‘De STOMPWIJKSE KNIP: Akkerlust en haar buurtgenoten’, Kesteren 2016, 268 blz. Het boek is te bestellen via info@hotelboerderij.nl en
kost € 25 (excl. verzendkosten).
Dit boek is al het 5e boek in de ‘Historische Reeks Van Boheemen’. In het prachtig uitgevoerde boek wordt de ontwikkeling van het dorp Stompwijk beschreven. Hierbij wordt ingezoemd op een buurt bij een T-kruising, die in de volksmond De Stompwijkse Knip heet en waar in 1765 de boerderij Akkerlust is gebouwd. Hierbij komt niet alleen de geschiedenis van de familie Van Boheemen aan bod, maar worden ook allerlei wetenswaardigheden beschreven van buurtgenoten aan De Knip, over verschillende landheren en buitenplaatsen, zoals Soetenrust en Plassight. In de loop der tijd hebben meerdere mensen met de achternaam Van Bohemen zich in Stompwijk gevestigd. Zij zijn allen te herleiden tot Dirck Jansz. van Bohemen (ca. 1585-1670), bouwman in de Haagse polder Segbroek. Achter in het boek is een uitgebreide stamreeks opgenomen van Petrus Paulus van Boheemen, die in 1834 op Akkerlust ging boeren. Talloze foto’s van personen, gebouwen en
overzichtskaarten maken het boek meer dan compleet.

 

B. Vingerling, ‘Quak, Parentelen van Jasper Quak en Neeltje de Hoog, Zuivelbedrijf Quak te Zuidland’, Zwijndrecht 2017, 174 blz. Het boek is te verkrijgen door € 25,00 (incl. verzendkosten) over te maken naar bankrekeningnr. NL03 RABO 0387 4027 72 t.n.v. A. Vingerling met vermelding van naam en adres. Nadere informatie: vingerling@xs4all.nl
Er bestaan verschillende takken Quak; o.a. uit Huisduinen (Den Helder) en een Zuid-Hollandse tak. In dit boek is een stamreeks opgenomen van Jasper Arentse Quak, geboren tussen 1600 en 1630. Hij was in 1647 en 1649 schepen in polder de Quak en van 1655-1688 dijkgraaf van deze polder. Zijn vader was vermoedelijk: Arien Bouwense Quak, dijkgraaf in deze polder van 1645-1652.
De stamreeks loopt t/m Abraham Quak, geboren 14-9-1784 te Rozenburg. Zijn zoon Jasper Quak, geboren in 1831 heeft zich als vlasboer in Zuidland gevestigd. Vanaf deze generatie is een parenteel opgenomen, die doorloopt tot 2017. Hieruit blijk o.a. dat Gillis Quak (1862) de grondlegger is van het zuivelbedrijf. In het boek zijn vele foto’s, schema’s, bronvermeldingen en familieherinneringen opgenomen. De auteur hoopt in de toekomst nog vele vragen te beantwoorden, waaronder de vraag of de verschillende takken Quak een gezamenlijke voorouder hebben.

 

De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde 1578-1778.
Deze keer geen boekbespreking, maar de bespreking van een DVD in 2017 uitgegeven door het Streekarchief IJsselmonde. info@streekarchiefijsselmonde.nl
In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich onder inventarisnummers 1711-1713 een verzameling kohieren van de jaarlijkse verpachting der tienden in het Oostambacht van IJsselmonde.
Op verzoek van het Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft de heer P. Grandia in 1990 op zich genomen de transcripties van de kohieren te verzorgen en aansluitend de bijbehorende
naamlijsten samen te stellen. Deze naamlijsten zijn opgenomen in een viertal boekjes ‘De Tienden van ’t Oostambacht
van IJsselmonde’, en uitgegeven door het Streekarchief:
– ‘De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1578-1699’
– ‘De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1700-1739’
– ‘De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1740-1778’
– ‘De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde Spellingsvarianten’
Deze boekjes zijn ook op de DVD opgenomen. Uit historisch en genealogisch oogpunt zijn de gegevens van uitzonderlijk belang. Bij de brand in de Adriaen Janskerk in 1678 ging nagenoeg het gehele kerkarchief in vlammen op. Daarmee gingen de gegevens over de oudste bewoners van het dorp verloren. De Tienden geven inzicht in de bezittingen van deze bewoners. In 2014 vatten Kees Grandia en Peter den Hartog het plan op (in het verlengde van de succesvolle DVD ‘ONA IJsselmonde 1661-1811’) om foto’s te nemen van de oorspronkelijke documenten die zich in het Stadsarchief Rotterdam bevinden en deze, vergezeld van de transcripties en een index, uit te brengen op een DVD. Voor de index werd dankbaar gebruik gemaakt van de eerder samengestelde namenlijsten. Op deze DVD treft u dus niet alleen de namen van de personen aan die in de boekjes van de Tienden staan vermeld, maar ook de koppelingen naar transcripties en originele documenten. Zo kunnen veel sneller verbanden gelegd worden tussen verschillende gegevens, wat zeker een verrijking is voor onze onderzoeken, met dank aan het vele werk, door de hierboven genoemde heren.


2017

Adrie Maliepaard, ‘Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, Deel 1. Bolnes 1400-2015’ Tweede druk Ridderkerk 2016. 256 blz., ISBN 978 90 82273953
In de inleiding beschrijft Adrie Maliepaard, het vele archiefonderzoek, dat hij gedaan heeft om dit boek tot stand te laten komen. In afzonderlijke artikelen wordt een gefundeerde beschrijving van de oude historie van de wijk Bolnes in Ridderkerk gegeven. De artikelen zijn geplaatst als een soort wandeling van West naar Oost in de wijk Bolnes. Niet alleen van huizen en hun bewoners, maar ook van scheepswerven, oude krantenberichten en gebruikte aktes. Er zijn bijv. ook lijsten opgenomen van timmerlieden en watermolenaars en hun dienstjaren; een geweldige aanvulling voor wie onderzoek doet in Ridderkerk en met name natuurlijk in Bolnes.

 

Adrie Maliepaard, ‘Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, Deel 2. Slikkerveer 1400-2017’, Ridderkerk 2017. 272 blz., ISBN 978 90 82265453.
In deel 2 wordt stilgestaan bij het ‘Huys ten Donck’ en zijn eigenaren, de Gorzen, de scheepswerven, het Slikkerveerse koffiehuis en zelfs een internationale schaatswedstrijd in Slikkerveer. Naast historie wordt aandacht besteed aan genealogie, speciaal van de gewone man en d.m.v. informatieve beschrijvingen aan onbekende gebouwen, bedrijven, personen of gebeurtenissen, die veelal nog niet eerder gepubliceerd zijn. Het boek is een weergave van uitgebreid, diepgaand archiefonderzoek en voorzien van talloze foto’s, uitgebreide indexen en bronvermeldingen. Veel onderzoekers in Ridderkerk zullen Quirijn Adriaens Huijser (1597-1653) in hun kwartierstaat hebben. Aan deze oudste Ridderkerkse Huijser wordt dan ook extra aandacht besteed. We kijken nu al uit naar deel 3, dat over de wijk Rijsoord zal gaan. Prijs per deel € 19,95 excl. verzendkosten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Adrie Maliepaard abmaliepaard@outlook.com.

 

H.A.Verhoef, ‘De graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda’, Dagelijks leven aan het Hof opgetekend uit de middeleeuwse jaarrekeningen’, Schoonhoven 2016, 248 blz. ISBN 978 90 823095 2 2 Het boek is te bestellen op historischeuitgavenschoonhoven.nl. prijs € 24,95 excl. € 3,95 verzendkosten.


Wederom een prachtig boek, dat is uitgegeven door de Stichting Historische Uitgaven Schoonhoven. Het is het resultaat van meer dan 30 jaar bestuderen en transcriberen van de ‘Bloise rekeningen’. Het boek geeft een goed beeld van het leven in en om het ‘Hof’ en gaat verder dan de lokale geschiedenis. Zo maakt Jan van Blois regelmatig reizen onder andere naar Gelre, Zeeland, Noord-Holland, Vlieland en Pruisen. Op deze reizen wordt Jan van Blois vaak door de ‘Heren’ uit de omgeving vergezeld. Jan van Blois was niet alleen heer van Schoonhoven en Gouda maar ook heer van andere gebieden in Noord-Holland, Zeeland en met rechten op Texel en Vlieland. Het boek is voorzien van vele foto’s en bijv. een groot aantal getranscribeerde oorkonden. Kortom een aanrader voor diegenen die geïnteresseerd zijn hoe het leven er in de Middeleeuwen aan toe ging en niet alleen van de Heren, maar van alle mensen van hoog tot laag, die bij het kasteel
van Schoonhoven betrokken waren. Op bovengenoemde website is bovendien een uitgebreide inhoudsopgave van het boek te vinden. De rekeningen van de Graven van Blois zijn ook te vinden op www.hogenda.nl onder auteur H.A.Verhoef.


2016

V.A.M. van der Burg, ‘Van der Burg. Uit alle windstreken tezamen gekomen. De 16 kwartiernamen van Mr. Dr. V.A.M. van der Burg deel II’. Zeist 2015, 180 blz. ISBN
978 90 5613 116 6. Dit boek is evenals deel I te bestellen door overmaking van € 37,75 incl. verzendkosten op rekening IBAN: NL 44 INGB 000 160 30 26 ten name van V.A.M. van der Burg, Zeist onder vermelding van uw adresgegevens.
Deel II werd uitgegeven ter ere van de 70e verjaardag van de auteur en bevat aanvullingen op het in 2010 verschenen deel I. Samen met het in 1999 verschenen boek: ‘Van der Burg, Schiedam. Vijf eeuwen geschiedenis van een Zuid-Hollands R.K. geslacht afkomstig uit Zouteveen’ vormt dit een zeer uitgebreide trilogie over dit omvangrijke geslacht. Een uitgebreid register van bedrijven laat bovendien zien in welke sectoren van het bedrijfsleven de in deel II behandelde geslachten in de 19e en begin 20e eeuw werkzaam waren. Het voorwoord eindigt heel toepasselijk met de volgende uitspraak: ‘Moge ook dit boek het voorgeslacht voor het nageslacht blijvend tot leven gebracht hebben’.

 

H.P. Vermaat, ‘Boeren Bestuurders Ambachtslui’. Deel van het geslacht Vermaat: van Houten via Voorne/Putten naar Breukelen; vanaf de 14e tot de 21e eeuw. Breukelen, 1999/2014, 250 blz.
Dit boek bevat een uitbreiding van de gegevens, die de auteur reeds in 1999 te boek gesteld had. Het verhaal in het boek kon daardoor meer gedetailleerd worden en voorzien worden van gegevens, die een extra inkleuring geven aan de tijd waarin ons voorgeslacht leefde. Het boek bevat een ‘omgekeerde’stamreeks, deze begint nl. bij de oudste generatie: Philip Ernstsone geb. ca. 1330. Hiervoor is gekozen, omdat het verhaal van de geschiedenis in deze volgorde aan de orde komt. Na deze geschiedenis volgen hoofdstukken met de Genealogie Vermaat, het familiewapen, Genetische Genealogie en aanvullingen, die vanwege de leesbaarheid niet in de eerder genoemde geschiedenis zijn opgenomen. In de geschiedenis wordt naar deze aanvullingen verwezen; het omgekeerde is ook het geval. Bijzonder is, dat bij bedragen in het verhaal ook de huidige koopkracht hiervan wordt vermeld. Kortom een bijzonder lezenswaardig boek, met tal van transcripties, verwijzingen naar bronnen en personen. Helaas ontbreekt een index van alle in het boek voorkomende personen, zodat men aangetrouwde families snel over het hoofd zou kunnen zien.

 

W.H. Morel van Mourik, ‘Van Mauderick 1270-1695. De geschiedenis van een schildboortig geslacht’, Rijswijk 2015. 66 blz., ISBN 978 90 6455 792 7.
Uitgebreide informatie en bestelgegevens zijn te vinden op: maurikonderzoek. Deze uitgave is o.a. opgedragen aan de nagedachtenis van heer Henric van Mauderic, die  op 24 november 1390 een memorie bevestigde voor zichzelf, zijn vrouw en zijn nakomelingen. Het voorwoord in dit boek werd geschreven op 24 november 2015, ‘Sunte Kathrynen Avont’. De eerste druk van het boek is reeds in 1990 verschenen. In 25 jaar zijn veel aanvullingen gevonden, maar is eens temeer duidelijk geworden, hoe de trits opgaan, blinken en verzinken, op dit geslacht van toepassing is. Er zijn geen mannelijke nakomelingen; wel is op internet te zien dat menige familie in vrouwelijke lijn terug kan gaan tot Saffatin van Mauderic, de stamvader van dit geslacht. Deze ridder bouwde de burcht van Maurik in 1272. Het boek bevat zeer veel uitgebreide noten, bijlagen met transcripties, woordverklaringen e.d. Een welkome aanwinst voor diegenen, die onderzoek doen in de Neder-Betuwe.

 

J. Bennis, ‘De Goudse Familie Bennis vanaf circa 1520’, Roermond 2015. 100 blz.
De genealogie Bennis begint bij Cornelis Jacobsz. geboren ca. 1520 en overleden voor 28-11-1588. Hij woonde in Noord-Waddinxveen en trouwde met Meyns Ariensdr. De eerste twee generaties zijn integraal overgenomen uit de kwartierstaat De Koster-Bonneur van B. de Keijzer. Vanaf de derde generatie heeft de auteur zelf onderzoek gedaan, omdat alleen Arien Dirck Neel Meyns degene is, wiens nageslacht de naam Bennis is gaan gebruiken. Nakomelingen leefden hoofdzakelijk in Gouda en vanaf 1872 ook in Rotterdam. Er is (nog) geen verband aangetroffen met naamdragers in Noord-Holland. In één van de laatste hoofdstukken geeft Jacques Bennis suggesties voor verder onderzoek, waaronder DNA-onderzoek. Ook heeft hij uitvoerig beschreven, hoe toekomstige onderzoekers een passend vervolgdeel kunnen maken. Dit geldt ook voor nazaten vanaf de dertiende generatie, die vanwege de privacy niet in dit boek zijn opgenomen, maar voor eigen gebruik een vervolgdeel willen maken. In dit boek is in ieder geval een duidelijke en overzichtelijke basis gelegd voor een eventueel vervolg.

 

Red. P. Niestadt en R. Kappers, ‘Het leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad’, Schoonhoven 2014, 304 blz. ISBN 978 90 823095 0 8.

Het leven in Schoonhoven

Bestellen op historische uitgaven Schoonhoven prijs € 29,95 excl. € 5,– verzendkosten. Op historischeuitgavenschoonhoven.nl staat bovendien een digitale versie per hoofdstuk. Dit prachtige boek is uitgegeven door de Stichting Historische Uitgaven Schoonhoven ter gelegenheid van het einde van 692 jaar zelfstandig bestuur van stad en gemeente Schoonhoven op 31 december 2014. Het bevat een groot aantal uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van Schoonhoven. Deze artikelen zijn voor een deel wetenschappelijk en voor een deel meer populair, waardoor het boek velen aan zal spreken. De genealogische waarde zit hem in de overzichten van de vrouwen en de heren van Schoonhoven, van de burgemeesters, en de biografische gegevens van diverse andere bestuurders van de stad. Het boek bevat bovendien een groot aantal foto’s, noten en een beschrijving van het grote aantal medewerkers aan deze uitgave.

 

C. Hoogendijk, ‘Hoogendijk. Hoogendyk/Schouten Hoogendijk/Hoogendijk van Capellen’, Polderbewoners. Wierden, november 2015. 264 blz., prijs: € 17,– inclusief verzendkosten. Het boek kan besteld worden via: c.hoogendijk4@kpnplanet.nl
Dit is alweer het 6e deel, dat wij van het familieboek Hoogendijk mochten ontvangen. Ook de delen 3 en 5 zijn nog te bestellen. Dit deel bevat naast genealogische gegevens vooral ook weer veel verhalen, die een goed beeld van de tijd, de omgeving en de familierelaties tussen de verschillende ‘Hoogendijken’ en aangetrouwde families geven. Het boek leest als een verhaal, waarbij verwezen wordt naar talrijke archiefvondsten en waarin vele foto’s zijn opgenomen. Overgeleverde ‘familieverhalen’ zijn dan ook door de auteur verder uitgezocht en aangevuld met feiten uit de archieven en van internet. In voorbereiding is inmiddels deel 7, dat over ongeveer 4 jaar zal verschijnen en tevens de afsluiting van deze reeks zal zijn. Het belooft en standaardwerk te worden over de familie Hoogendijk, waarin de complete genealogie zal worden opgenomen.


2015

J. de Bes, ‘3meter5 Een familiegeschiedenis’, Rheden 2014, 515 blz. Prijs € 30 excl. verzendkosten. Het boek is te bestellen bij jandebes48@gmail.com
Het boek beschrijft 5 eeuwen geschiedenis van het schippersgeslacht De Bes, inclusief en aantal verwante families: Van Beest, Van Drunen, Pieterman, Van der Pijl, Bonte, Wassink en Van der Meer Mohr. Tevens is een kwartierstaat opgenomen van Joris en Benthe Wassink, de kleinkinderen van de auteur. De auteur heeft er voor gekozen om geen genealogie of kwartierstatenboek uit te geven, maar de geschiedenis van het geslacht De Bes op te tekenen vanaf stamvader Egbert de Bes, die woonde op weer 44 in de heerlijkheid Naeltwyck (Overslydrecht). Zijn zoon Cornelis, bekend in 1637, woont op dit weer, dat ook wel het “Cornelis Besten weer” genoemd wordt. De kinderen en kleinkinderen noemden zich in eerste instantie ook nog “De Best”.
De titel 3meter5 slaat op de afmeting van de voorkamer in de zeer smalle 4-kamer portiekwoning in Den Haag, waar de auteur is opgegroeid. Het zeer boek is voorzien van een zestal bijlagen, waaronder een index, een literatuur- en een notenlijst. Tevens is een CD toegevoegd met handschriften en vele documenten, waarvoor geen plaats meer was in het boek. Kortom het is de auteur inderdaad gelukt om een lezenswaardige, zeer uitgebreide geschiedenis van het geslacht de Bes en aanverwante geslachten te schrijven.

 

B. de Keijzer, ‘De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379’, Emmen 2014, 124 blz. ISBN 978 90 8704 500 5. Prijs €17 excl. verzendkosten.
Het boek is te bestellen via info@verloren.nl
Op 7 november 1379 werd Floris van Wevelinchoven geïnstalleerd als bisschop van Utrecht. Dit betekende dat alle leenmannen binnen één jaar en één dag opnieuw hulde en manschap moesten doen. Waarschijnlijk is eind 1380 aan de hand van aantekeningen een lijst van leenmannen samengesteld. Er zijn twee exemplaren van overgeleverd: het ene behoort tot het bisschoppelijk archief in Het Utrechts Archief, en is al eerder uitgegeven, het andere bevindt zich in de Collectie Brands te Nieuw Dordrecht (Drenthe). Op grond van bestudering van beide lijsten is Ben de Keijzer tot de conclusie gekomen, dat het Drentse handschrift een net exemplaar is dat de status quo van het najaar 1379 weergeeft. De Utrechtse lijst, die tot 1393 in gebruik is gebleven, is een afschrift van de Drentse lijst. Het boek bevat, een transcriptie van de Drentse lijst.
In een toelichting wordt ingegaan op de historische achtergronden en het belang van de leenkamers voor genealogisch onderzoek. Het bestuderen van de oorspronkelijke archiefbronnen brengt vaak belangrijke, tot nu toe onbekende gegevens aan het licht. Het is daarom heel belangrijk, dat het door de uitgave van dit onderzoek voor velen mogelijk is geworden, om het moeilijk toegankelijke handschrift te raadplegen.

 

Max Verhart, ‘De Reparons, de onderzoeker en de fantast’, de geschiedenis van mijn DNA-Deel 2. ’s Hertogenbosch 2015. 250 blz. ISBN 978 94 90607 11 1. prijs: € 19,50 exclusief verzendkosten. Het boek kan per email besteld worden: max.verhart@hetnet.nl.
In 2013 mochten wij deel 1: ‘Het kind van Kee’, uit deze reeks al ontvangen. Ook het nieuwe boek van deze auteur is verhalend geschreven. Uit alles blijkt echter, dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan en dat het verhaal gereconstrueerd is aan de hand van oude archiefstukken in binnen- en buitenland.
De Reparons, de onderzoeker en de fantast, vertelt het verhaal over vier André’s Reparon op een rij. In 1750 vestigt André Reparon uit Saintonge in Frankrijk zich met vrouw en 3 kinderen in Rotterdam. Al in het eerste hoofdstuk maken we kennis met de onderzoeker en de fantast. In het boek gaan ze regelmatig met elkaar in discussie, dit maakt het boek zeer lezenswaardig en tegelijkertijd wordt goed aangegeven, wat feit en fictie is. Vooral het verhaal over de vierde André, een oplichter, die in de gevangenis belandt, leest als een spannend verhaal. Max Verhart omschrijft zichzelf als onderzoeker, fantast en schrijver en weet deze drie “beroepen” in dit boek heel goed te combineren.

 

J. van Olmen, ‘Genealogie van het geslacht van Olmen. Baarle Nassau – Baarle Hertog, Hapert 2015, 180 blz. Prijs € 40 excl. verzendkosten. Het boek is te bestellen via johan.van.olmen@hetnet.nl
Het geslacht ‘van Olmen’ kwam reeds voor het jaar 1400 voor in Ravels (B.), Weelde (B.) en Poppel (B.) en mogelijk zelfs in Baarle (Nassau en Hertog) en Alphen.
Het familiewapen is afgeleid van het schepenzegel van Jacob Cornelis van Olmen uit Baarle Nassau. Het schepenzegel staat afgebeeld op een brief aan de bestuurders van Weelde (B.) uit het jaar 1608. De auteur geeft aan, dat dit boek is ontstaan na jaren onderzoek, maar dat het zeker nog niet volledig is en hoopt dan ook dat er aanvullingen en/of correcties worden gegeven op deze 1e uitgave. In de bijlagen zijn stamboomfragmenten opgenomen van de Familie van Olmen, waarvan niet geheel zeker is, dat zij tot het Baarlese geslacht van Olmen behoren, maar waarvan vermoedens bestaan, dat de aanknoping te vinden moet zijn. Een uitgebreide inhoudsopgave maakt, dat personen gemakkelijk zijn terug te vinden. Wij kijken uit naar de tweede uitgave.

 

A.Vaandrager, ‘Het Goud van Lucardie’, Doornspijk 2013, 180 blz. Het boek is te koop via uitgeverij De Zaak Akkerman, Hebronstraat 13c, 3061 KD Rotterdam.
In eenentwintig hoofdstukken wordt in deze familiekroniek het leven beschreven van evenzovele telgen van het geslacht Lucardie, die, meer dan de anderen, een rendez vous avec l’histoire hebben gekend.
Sommigen van hen namen deel aan nationale of koloniale oorlogen, anderen werden vooraanstaande handelaars in goud- en zilverwerk o commissionairs in vlas. Weer anderen werden geconfronteerd met de armoede in ons land rondom 1900 of zochten naar goud aan de andere kant van de wereld.
De hoofdpersonen zijn in een schematische stamboom weergegeven, zodat ook de onderlinge relaties zichtbaar worden.
In het 1e hoofdstuk wordt Jan Steven Lucardy, een lutherse ouderling, beschreven. Hij is op 4 februari 1716 gedoopt als Johannes Stephan Lücks in de Lutherse kerk in Den Bosch. Het is niet duidelijk geworden, waarom hij de naam Lucardy heeft aangenomen.
De auteur heeft gelijk, als hij schrijft: ”Eén ding is zeker: het geslacht Lucardie bestaat uit vele opvallende mannen en vrouwen, uit pioniers en doorzetters”.

 

J. Lafeber, ‘Stamreeks Lafeber, 15 generaties van Valenciennes naar Gouda en verder’, Gasselte 2015, 60 blz. ISBN 978 90 74147 00 2. Prijs € 25 excl. verzendkosten. Het boek is te bestellen via info@lafeber.info
Het bevat de stamreeks van Pierre la Febre, een Franse soldaat van het Staatse leger, die in 1636 in Gouda trouwde met Jeane de l’ Islemoine (Jannetje de Munnick). Uit de huwelijksinschrijving van Pierre, blijkt dat hij uit Valenciennes komt en dat zijn vader Jean moet heten. Er leven in die tijd diverse Jean Labebers in deze plaats en omdat er geen doopinschrijving van een zoon Pierre is gevonden, kan niet onomstotelijk worden vastgesteld, wie van hen de vader is. Jan Lafeber wil met deze uitgave bovendien een eind maken aan een aantal foutieve verhalen, die over de eerste generaties van dit geslacht de ronde doen. Verhalen, die in deze tijd van internet genealogie, helaas maar al te klakkeloos van elkaar worden overgenomen, zonder verder archiefonderzoek en/of bronvermelding. Het boek bevat dan ook vele bronvermeldingen en afbeeldingen van akten en personen.

Van dezelfde schrijver ontvingen wij: ‘Criminaliteit in Gouda in de 18e eeuw in 17 verhalen’, Gasselte 2015, 72 blz. ISBN 978 90 74147 25 5. Prijs €25 excl. verzendkosten. Het boek is eveneens te bestellen via info@lafeber.info.
Dit boek bevat 17 artikelen, die deels bewerkt zijn en eerder gepubliceerd in ‘de Schatkamer’, regionaal historisch tijdschrift van Gouda en omgeving. De artikelen geven een goed beeld van de wijze, waarop in de 18e eeuw werd omgegaan met Goudse “misdadigers” en de manier, waarop zij gestraft werden. Ook dit boek is weer voorzien van vele bronverwijzingen en foto’s van oude kaarten, die naast recente foto’s zijn geplaatst. Er bestaan reeds meerdere beschrijvingen van processen uit die tijd, maar de auteur heeft er voor gekozen om een aantal zaken te beschrijven, die wat minder opzienbarend zijn. In drie van deze lezenswaardige verhalen spelen zijn voorouders een rol.

 

J.B.Opschoor, ‘Alleman van Opschoor’s stam, genealogie Opschoor vanaf ca. 1500’, Den Haag 2015, 260 blz. ISBN 978-94-6299-029-6. Het boek kost €35, incl verzendkosten en is te bestellen via jb.opschoor@tele2.nl
De genealogie vangt aan met Daem, die omstreeks 1500 geboren is in Alblasserdam. Zijn kleinzoon Cornelis Jan Daemsz. kocht in 1598 land in de polder De Zijde, tussen het dorp Ouderkerk en de wetering, die de afscheiding vormde met Krimpen aan den IJssel. Het land liep uit op het “schoor” van de IJsseldijk.
In de inleiding geeft de schrijver aan, dat hij zich naast het verzamelen van de genealogische gegevens van de voorvaders Opschoor en hun echtgenotes een 2e doel gesteld heeft, nl. om iets te vertellen over deze voorouders en hun achtergronden en dit alles aangevuld met algemene informatie over de tijd, waarin zij leefden. Het boek bevat dan ook vele foto’s, verwijzingen naar bronnen, voetnoten e.d. tevens bieden een aantal schema’s en een tweetal registers van de Opschoors van rond 1950 en hun partners, mogelijkheden voor de thans levende Opschoors om snel hun weg te vinden naar de tak waaruit zij zelf afkomstig zijn.

 

 

B. de Keijzer en H. den Hertog, ‘De schepenzegels van Gorinchem 1326-1807’, Hilversum 2015, 230 blz. ISBN 978 90 8704 503 6. Prijs €17 excl. verzendkosten. Het boek is te bestellen via info@verloren.nl
Om een in een oorkonde vastgelegde rechtshandeling te bekrachtigen drukten functionarissen vanaf de dertiende eeuw hun zegelstempel of zegelring in een beetje hete was. Deze waszegels, met het wapen of het persoonlijk merk van de functionaris, werden aan een strookje perkament of een zijden koord bevestigd en aan de oorkonde gehangen. Er zijn niet alleen veel van dit soort oorkonden bewaard gebleven. maar ook losse zegelcollecties. Zo bezit het Regionaal Archief Gorinchem een collectie van 1169 losse (schepen)zegels, bestaande uit 503 unieke zegels, exclusief de tegenzegels, lopend van 1326 tot 1807. In dit boek wordt deze collectie beschreven en voor velen toegankelijk gemaakt. De afgebeelde zegels gaan vergezeld van een beschrijving gericht op identificatie van de wapens (blazoenering). Dit soort zegelcollecties zijn een waardevolle bron voor genealogen en heraldici vanwege het voorkomen van vele authentieke familiewapens.

 

S. Zonneveld, ‘Substratum Een familiegeschiedenis’, ’s Gravenhage 2014, 192 blz. ISBN 9 789491 168642. Prijs € 19,75.
In de bibliotheek van ons verenigingscentrum hebben we al meerdere boeken van Dr. Sjaak Zonneveld.
Dit boek behandelt zijn familiegeschiedenis. Ofwel zijn substratum, een Latijns woord met nagenoeg dezelfde betekenis als voorgeschiedenis. Als referentiekader is in het begin van het boek een stamboom van voorouders in de rechte lijn toegevoegd. Het betreft hier eenentwintig generaties. In de eerste hoofdstukken wordt de geschiedenis van de familie Zonneveld beschreven vanaf circa 1180. Zij ontlenen hun naam aan het omstreeks 1300 gebouwde Huis Sonnevelt bij Valkenburg (ZH). Naast Van Sonneveldt worden ook de namen Van Vorenbroeck en Paets of Paedze gebruikt.  De laatste hoofdstukken worden de families van zijn ouders: de Zonnevelden en Van der Meijdens uitvoerig beschreven. Deze hoofdstukken bevatten ook veel interessante gegevens over Den Haag en Scheveningen, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek is voorzien van talrijke noten en vele foto’s, mede hierdoor is het een zeer leesbaar boek geworden, dat niet alleen genealogische gegevens bevat, maar ook een goed tijdsbeeld geeft van het leven in de vorige eeuw.

 

M.D. van Duijvenvoorde: ‘Duivenvoer ’, Supplement III. Aalten, juli 2015. 32 blz.
Deze aanvullingen hebben alle betrekking op de voormalige adellijke familie “van Duivenvoorde” in het boek Duivenvoer, dat wij in 2008 mochten ontvangen van de auteur.
Hij heeft deze bundel de naam “doculest” meegegeven en geeft in een begeleidend schrijven aan, dat hij zijn activiteiten rond de familienaam nu heeft beëindigd. De bundel bevat een groot aantal aanvullingen op het eerder genoemde boek en om personen in een groter verband gemakkelijker terug te vinden, is ook in dit boek een duidelijk schema opgenomen. De gegevens zijn afkomstig uit literatuuronderzoek en gegevens, die nieuw op internet geplaatst zijn. Er is ook een lijst met onbekende Duivenvoorde’s opgenomen, die mogelijk aansluiting bij de familie kunnen vinden, als nieuwe bronnen in de toekomst ontsloten worden. De auteur waarschuwt er wel voor, dat het gevaar bestaat, dat te snel (verkeerde) conclusies getrokken kunnen worden. Door de vele duidelijke verwijzingen en bronvermeldingen is dit wederom een boek, dat velen zal helpen bij hun onderzoek naar de naam Duivenvoorde en zijn vele spellingvarianten.

 

V.A.M. van der Burg, ‘Van der Burg. Uit alle windstreken tezamen gekomen. De 16 kwartiernamen van Mr. Dr. V.A.M. van der Burg deel II’ Zeist 2015, 180 blz. ISBN 978 90 5613 116 6. Dit boek is evenals deel I te bestellen door overmaking van 37,75 euro incl. verzendkosten op rekening IBAN: NL 44 INGB 000 160 30 26 ten name van V.A.M. van der Burg, Zeist onder vermelding van uw adresgegevens.
Deel II werd uitgegeven ter ere van de 70e verjaardag van de auteur en bevat aanvullingen op het in 2010 verschenen deel I. Samen met het in 1999 verschenen boek: ‘Van der Burg, Schiedam. Vijf eeuwen geschiedenis van een Zuid-Hollands R.K. geslacht afkomstig uit Zouteveen’ vormt dit een zeer uitgebreide trilogie over dit omvangrijke geslacht. Een uitgebreid register van bedrijven laat bovendien zien in welke sectoren van het bedrijfsleven de in deel II behandelde geslachten in de 19e en begin 20e eeuw werkzaam waren. Het voorwoord eindigt heel toepasselijk met de volgende uitspraak: “ Moge ook dit boek het voorgeslacht voor het nageslacht blijvend tot leven gebracht te hebben”.


2014

T.Bezemer, ‘Altijd weer brood op de plank. Feit en fictie rond de stamreeks van Thomas Bezemer’ ,Blaricum 2013, 418 blz. ISBN 978 9491098 60 4
Het boek is o.a. voorzien van vele afbeeldingen, bronvermeldingen en verhalen, die van de auteur de naam ‘’Taalbeeld’ hebben meegekregen. Min of meer het omgekeerde van ‘beeldtaal’, waarin beelden de taal vervangen. In taalbeelden vervangen de woorden de beelden, die passen in het verhaal van zijn ouders. Het boek valt in twee delen uiteen. Het 1e deel omvat informatie over de eerste acht generaties en het tweede deel bevat de generaties vanaf het moment det de Besemers van deze stamreeks Schiedam binnenkomen.
Treffend is de inleiding van deel 1: De wens als voorvader. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat op tientallen genealogische websites de oudste voorvader Ocker (ca 1340) vereenzelvigd wordt met Ocker Johannssohn Besemer, afkomstig uit Esslingen in Zuid Duitsland, waar echter geen harde bewijzen van terug te vinden zijn. De auteur geeft aan, dat elke onderzoeker natuurlijk steeds weer een volgende stap in de tijd wil maken, maar dat wishful thinking nooit de basis mag zijn voor die stap. Soms lijkt toch de wens de (voor-)vader van de gedachte…..

 

G. van der Wal, ‘Cats voor 1530, de geschiedenis van Cats en van de twee riddergeslachten Van Cats’, Kats 2014, 336 blz. Prijs €25 excl. verzendkosten. Voor informatie: http://www.galeriekats.nl/waterpaard.
Dit prachtig vormgegeven boek op groot formaat bevat niet alleen de genealogieën van de twee adelgeslachten van Cats, maar ook de geschiedenis van Cats en omgeving op Noord-Beveland. Aan het leven in de Middeleeuwen wordt veel aandacht besteed. Zoals de auteur in de inleiding schrijft: Men voelt-ja, ruikt- de Middeleeuwen!
Naast dit boek is bovengenoemde website actief, waarop, naast de genealogische gegevens, een korte beschrijving is opgenomen van alle leden van het adelgeslacht Cats en de hiervan afgeleide geslachten, zoals van Kets, van Cats van Welle, van Cattendijke, Cats van Weldamme, Cas van Bruelis, van Simonskerke alias van Cats, Peeters Dict Cats, Micault, Cats van Raet en de bastaardtakken in Brabant, Schoonhoven enz. Dit boek levert niet alleen een bijdrage aan de kennis van het Zeeuwse geslacht Cats en de rol, die zij gespeeld hebben in de Zeeuwse en Zuid-Hollands geschiedenis, maar geeft ook een uitstekend tijdsbeeld en we kijken uit naar de beschrijving van meer adelgeslachten van Noord-Beveland, die ook in Holland en Brabant vaak voorkomen en daar een belangrijke rol hebben gespeeld.

 

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, ‘Oud Notarieel Archief IJsselmonde 1661-1811’, Rotterdam 2013.
Deze DVD ontvingen wij ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het Streekarchief Eiland IJsselmonde. Naast alle gedigitaliseerde akten uit het ONA, bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld. Hierdoor is de DVD zeer goed doorzoekbaar en is de toegankelijkheid van deze akten uit het Stadsarchief van Rotterdam (inventarisnummers 4987-5022) sterk verbeterd. De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Uitgebreide informatie over de bestelmogelijkheden is te vinden op de website van het Streekarchief: http://www.streekarchiefijsselmonde.nl/

 

Historische vereniging Ameide en Tienhoven, Het Getijdenboek van Gijsbrecht van Brederode, Ameide 2014, 116 blz. Prijs € 10 exclusief verzendkosten. Te bestellen op de website: http://ameide-tienhoven.nl Deze extra editie van het Nieuwsblad van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van deze vereniging. Het getijdenboek is eigendom van de Letteren en Wijsbegeerte Universiteitsbibliotheek van Luik. Zij hebben alle afbeeldingen ter beschikking gesteld. Naast deze prachtige afbeeldingen is het getijdenboek door de Historische Vereniging in een bredere context geplaatst. Het bevat o.a. een uitgebreide levensbeschrijving van Gijsbrecht (1416-1475) en Reinoud II van Brederode (1415-1473) en hun strijd met de Bisschop van Utrecht. Een artikel over perkament en een uitgebreide beschrijving van de afbeeldingen in het getijdenboek maken het geheel meer dan compleet.

 

T. van der Poel, ‘Van Kovelswade naar Koblenzweij’, Hillegom 2007, 120 blz.
Dit boek is al in 2007 verschenen. We kregen het toegezonden naar aanleiding van onze uitgave ‘Utrechtse Parentelen deel 3’.
In de parenteel van Hendrick Claesz. op Alendorp (Drie Vleutense schouten en hun nageslacht) wordt Teuntgen Jansdr. Vermolen (IV-18) genoemd, zij trouwt voor 1603 met Marten Aelbertsz. Hun zoon Aelbert Martensz. (ca 1600-1662) gaat als eerste de achternaam ‘van Covelsway’ gebruiken. Hij kocht in 1628 de hofstede ‘Covelswade’.
In het boek ‘van Kovelswade naar Koblenzweij’ worden de nakomelingen van bovengenoemd echtpaar uitvoerig beschreven.
De naam is in de afgelopen eeuwen op zeer veel manieren geschreven, maar komt zeker niet uit Duitsland, wat de overlevering in de familie wilde doen geloven. De schrijver kijkt uit naar reacties en zou eventuele aanvullingen en/of correcties zeer op prijs stellen.

 

F.W. de Cock Buning, ‘Kwartieren Buning-Kuijper in stamreeksen’ Deel 2: Pauline Aletta van Hengel, Voorburg 2008, 174 blz. en deel 3: Albertus Hendrik Wiegand en Sara Cornelia van Gennep, Voorburg 2013, 200 blz.
Prijs deel 3 €24 incl. verzendkosten binnen Nederland, bij afhalen kost het boek €20. Informatie fwdecb@zonnet.nl
Evenals deel 1 van deze serie zijn deze boeken opgedragen aan de voorouders van de auteur en worden de kwartieren van een aantal van zijn acht overgrootouders beschreven.
De kwartierstaat is opgezet in stamreeksen, omdat het familieverband dan duidelijker kan worden aangegeven. Per stamreeks wordt, zover bekend, ook het familiewapen vermeld. De stamreeksen worden afgebeeld in overzichtelijke tabellen.
Deel 2 is gewijd aan: Pauline Alette van Hengel, echtgenote van Tjaarda de Cock Buning. Deel 3 aan het echtpaar: Albertus Hendrik Wiegand en Sara Cornelia van Gennep. De van Genneps behoorden tot het Gorinchemse patriciaat. De stamreeks vangt aan bij Jan van Gennep, geb. ca. 1570. In de kwartierstaat van Gennep komen veel Engelse voorouders voor, die in een volgend boek zullen worden opgenomen.
De boeken zijn voorzien van vele heraldische afbeeldingen, foto’s van gebouwen, oude landkaarten en bronnenmateriaal. Ook een register van familie- en vorstennamen ontbreekt niet.

 

J.J.Herweijer, ‘Kwartierstaat van Jillis en Steven Herweijer’, Sneek 2013, 579 blz. ISBN 978-90-6455-7446. Prijs: €50 exl. Verzendkosten. Informatie: herweijer@home.nl
De auteur heeft al eerder boeken uitgegeven over de familienamen van zijn grootouders: Herweijer, Velds, Segboer en de Jong. De kwartierstaat Herweijer-Segboer is bovendien al verschenen als onderdeel van Kwartierstatenboek XII, uitgegeven door de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels is na 20 jaar het aantal bekende kwartieren verdubbeld. Vandaar deze heruitgave, die is aangevuld met foto’s, aktes, verhalen en advertenties. In hoofdstuk 1 zijn de eerste vier generaties beschreven. Hierin ook een aparte plaats voor Seger I van Gent en zijn voorouders, waarvan de auteur aangeeft, dat deze leuk is om te lezen, maar de kans groot is, dat dit niet helemaal juist is. Dat gedeelte is dan ook in een kleiner lettertype weergegeven. De oudere generaties volgen in hoofdstuk 2 t/m 9. Deze hoofdstukken beginnen steeds met één van de overgrootouders van Jillis en Steven Herweijer, zonen van de auteur.
Eind vorige eeuw werd in Brakelsveer ook het eeuwenoude wapen van het geslacht Herweijer ontdekt. Dit prachtige boek bevat bovendien vele bronvermeldingen en een duidelijke index. Handig is bovendien, dat achter kwartiernummers van personen, waarvan geen ouders meer bekend zijn, een punt geplaatst is. Dit voorkomt onnodig verder zoeken.

 

M. Leuvenink, ‘Familie Leuvenink. Een familiekroniek uit de Achterhoek’, Gouda 2014, 575 blz. Prijs € 27,50 excl. verzendkosten. Voor informatie: martinl@xs4all.nl
Dit zeer uitgebreide familieboek Leuvenink geeft de familiegeschiedenis weer van alle naamdragers Leuvenink. De geschiedenis begint in Aalten rond 1715 met Joannes Leuvenink en beslaat uiteindelijk 417 personen. In 25 hoofdstukken worden alle personen beschreven langs een aantal familietakken in Aalten, Zelhem, Gorssel, Culemborg, Lekkerkerk, Bergambacht en Zuid-Afrika. De personen worden voorzien van akten, foto’s, anekdotes en historische context. De familie in Zuid-Afrika neemt een bijzondere plaats in. Hoe zij daar zijn aanbeland, wordt in detail uit de doeken gedaan. Het boek bevat het wapen van de familie, een volledig uitgewerkte genealogie en is voorzien van tal van illustraties en een uitgebreid register op voor- en achternamen. Tot slot worden ook enkele naamvarianten als Lurvink, Leuverink, Leuvelink en Loevenich besproken. Een prachtig uitgevoerd, compleet naslagwerk van de familie Leuvenink van 1700 tot 2013 is hiermee in onze bibliotheek beschikbaar.

 

F.Angevaare, ‘Rechtsprekers & Schuinmarcheerders, De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst’, Noordwijk 2014, 596 blz. ISBN 9789462548824. Prijs €24,50 excl. verzendkosten. Informatie: www.bestselleraanzee.nl
In de inleiding geeft de auteur aan, dat er in het verleden wel aanzetten zijn gedaan om de geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en het daaruit voortkomende geslacht Van de Boekhorst te beschrijven, maar dat deze nog nooit integraal te boek waren gesteld. Al in 1685 werd o.a.‘Batavia Illustra’ uitgegeven, waarin oude Hollandse geslachten zijn opgenomen, waaronder dat van’ Van de Boekhorst’.
In het nieuwe boek zijn vier takken te onderscheiden:
A: de stam van Noordwijk, hoofdzakelijk in Noordwijk en Haarlem.
B: de kasteelheren van de Boekhorst, die zich naar dit goed noemden in Noordwijkerhout en Noordwijk.
C: ook Boekhorsten, maar kasteelheren van Boekenburg in Voorhout en Noordwijk.
D: de tak zonder kasteel in Noordwijk en Leiden.
Naast een complete genealogie wordt er in Deel II ook aandacht besteed aan andere Noordwijkse families, al dan niet stammend uit de familie, maar ten minste verwant en enkele thematische hoofdstukken. Het boek bevat ter verduidelijking vele schema’s, beschrijvingen, bronvermeldingen en een uitgebreid register op voor- en achternamen.

 

A. Beukelman Czn., ‘Rhoonse boerderijen en hun bewoners’, Poortugaal 2014, 192 blz. ISBN 978 94 91354 32 8. Prijs €29,50 excl. verzendkosten. Het boek is af  te halen bij de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, Waalstraat 28 te Poortugaal.
Dit boek is een eenmalige uitgave, waarin 76 reeds verdwenen en nog bestaande boerderijen en hun bewoners in Rhoon vanaf de 16e eeuw worden beschreven.
De heer A. Beukelman heeft 10 jaar geleden ook de boerderijen van Poortugaal beschreven. Zo is een compleet overzicht ontstaan van de boerderijen in de beide historische kernen van de huidige gemeente Albrandswaard, waarbij je blijvend herinnerd wordt aan de agrarische geschiedenis van de dorpen. Naast de bekende monumentale boerderijen hebben ook nieuwe bedrijven een plaats gekregen en worden in dit prachtige boek uitvoerig beschreven.

 

K. van Hilten, ‘Je zult maar Van Hilten heten, de geschiedenis van het geslacht Van Hilten vanaf 1292 tot heden’, Tilburg 1998, 380 blz. Prijs €17,50 incl. verzendkosten. Voor informatie kunt u contact opnemen met kjvanhilten@home.nl
Dit boek is een uitgave van de familievereniging ‘van Hilten’. In 1980 verscheen het eerste familieboek ‘En zij heten allen Van Hilten….’
Het geslacht van Hilten is van oorsprong een Zuid-Nederlands geslacht. De echte genealogie start in Sluis, waar de stamvader Antheunis van Hilten (1482-1554) woonde. De meeste van Hiltens stammen af van zijn zoon Joost en komen via Duitsland weer terug in Nederland. De nakomelingen van zijn zoon He(y)ndrik behoren tot de Charloise tak. In het boek worden de verschillende takken beschreven. De vele schema’s maken de afstamming inzichtelijk en talrijke foto’s van personen, bronnen, gebouwen en andere wetenswaardigheden maken het boek compleet. Voor iemand buiten de familie is het iets moeilijker zoeken, omdat een index ontbreekt, dus namen van aangetrouwde familieleden worden snel over het hoofd gezien.


2013

F.J.A.M. van der Helm, ’ Boeren op Ypenburg’ Ontstaan en vergaan van de hofstede Ypenburg, ’s Gravenhage 2013, 126 blz., ISBN 978-94-6008-175-0,  prijs € 17,- excl. verzendkosten. Informatie: helmhuis@ziggo.nl
De historie van de buitenplaats Ypenburg, gaat terug tot de 16e eeuw. In 1606 wordt de naam Ypenburg voor het eerst genoemd in een acte. Naar de buitenplaats Ypenburg was tot nu toe weinig onderzoek gedaan, terwijl dit aanzienlijke landgoed wel degelijk van groot historisch belang is.  In het boek wordt naast de oorsprong en het vergaan van de buitenplaats ook ruimschoots aandacht besteed aan de vooraanstaande families, die jaarlijks geruime tijd op de buitenplaats doorbrachten, waaronder de families ‘van Berensteijn’ en ‘van Vredenburg’.

 

H.Vietheer, ‘Chronik der Vietheer/ Chronicle of the Vietheer Family’. Hamburg 2012. Band 1 t/m 3, 3775 blz., prijs € 125,- exclusief verzendkosten.
Deze zeer omvangrijke Kroniek is in het Duits geschreven. Een gedeelte is vertaald in het Engels t.b.v. familieleden, die naar Australië, Canada en de USA geëmigreerd zijn.
De ondertitel: Genealogie van een oude boeren familie uit de Haseldorfer Marsch in Holstein met bijdragen uit de regionale geschiedenis, geeft een goede weergave van de inhoud, die tot stand gekomen is in meer dan zeventig jaar familieonderzoek. Het geslacht Vietheer heeft meer dan 500 jaar gewoond in het dorp Haseldorf aan de Elbe bij Hamburg. In het familieboek komen ook zeer veel personen (1000) voor, die momenteel nog niet in de stamboom kunnen worden opgenomen. In België en Nederland zien we naamsvarianten, als de Fuyter, de Feijter. Uitgebreid wordt stilgestaan bij Jacob de Feijtere uit Denderhoutem in België met nakomelingen in Nederland (Zeeland). Ook wordt aandacht besteed aan een familie “De La Vieter”in Den Haag.
De Kroniek is bovendien voorzien van talloze afbeeldingen, overzichten en een zeer uitgebreide indexen op o.a. afbeeldingen en persoons- en familienamen. De auteur eindigt dit levenswerk met de volgende zin:
Zu Ende wohl, doch niemals fertig!/ Finished, but never completed! Band 4 wordt alvast aangekondigd en zal naast foto’s, een literatuurregister, correcties en aanvullingen bevatten.

 

W.K. de Klerk, ‘De genealogie van een De Klerk en een De Clercq’ , Arroyo de la Miel (Spanje) 2013, 192 blz., prijs € 20 excl. Verzendkosten.
Het boek is te bestellen via espwkhp@gmail.com
De schrijver heeft zijn boek de volgende ondertitel meegegeven: ‘Wat voortvloeide uit een hobby om je stamboom te onderzoeken’. Het bestaat eigenlijk uit 2 delen. Deel 1: ‘Stamboom De Klerk’. De oudst bekende voorvader van vaderszijde is: Dirck Gijsbertsz., geboren rond 1567 in Brielle en Deel ll: ‘De stamboom van de familie De Clercq, waar mijn moeder haar oorsprong vindt’. Hiervan is de oudst bekende voorvader Antonius de Clercq, die waarschijnlijk afstamt van de Hugenoten uit Vlaanderen of Noord Frankrijk. Aan de Hugenoten wordt een apart hoofdstuk gewijd en de schrijver hoopt, dat in de toekomst ooit iemand de lijn vanuit Oost Vlaanderen door kan trekken.
Het is wel heel toevallig, dat de familienamen van de ouders van de schrijver qua klank identiek zijn, maar een totaal verschillende schrijfwijze en oorsprong hebben.

 

M.Breij, ‘Een vigilante familie. Het geslacht Van Beuningen in Amsterdam en Utrecht’. Maarsbergen, 2013. 248 blz., ISBN 9789062622634.
Hoewel er al veel publiceerd was over het geslacht van Beuningen, bleef lange tijd onduidelijk hoe de verschillende “staken” van de stamboom tot een geheel gevormd konden worden. In het kader van de inventarisatie van het familiearchief van Beuningen heeft Mieke Breij in opdracht van de Van Beuningen-familiestichting “Esse Non Videri” opnieuw historisch onderzoek verricht. Hierbij kon aangetoond worden, dat de Utrechtse “staak”via Jan/Johan van Beuningen uit Emmerik, daadwerkelijk is voortgekomen uit het Amsterdamse regentengeslacht. De oudst bekende voorvader is Jan Geurtz. Van Boeningen/van Böningen, die ca. 1445 geboren en voor 1506 overleden is te Nijmegen.
Het bijzonder fraaie boek bevat veel afbeeldingen, een genealogisch overzicht en aanbevelingen voor wie verder onderzoek wil doen, want het zal, volgens de schrijfster , nog tientallen jaren van historisch onderzoek vergen om de onderste steen van het geslacht Van Beuningen boven te krijgen.

 

Stichting Familie van der Kooij,’Genealogieën van der Kooij’ ,Buitenpost 2013, 496 blz., prijs € 25 incl. verzendkosten binnen NL. Voor informatie zie: www.stichtingvanderkooij.nl
Al in 1946 werd een voorlopig stamboek Van der Kooij uitgegeven. Gevolgd door een 1e druk van “Genealogieën van der Kooij” in 1983. In 1993 volgde een tweede druk, waarin de stammen A t/m E zijn beschreven. De A-stam is de meest uitgebreide stam en wordt middels deze uitgave opnieuw uitgegeven. De genealogie vangt aan bij Harmen Dirckxz, geboren circa 1490 in de polder Schieveen te Overschie en loopt zeer uitgebreid door tot 2013.
In deze uitgave zijn geen foto’s van personen opgenomen, maar van plattegronden en boerderijen. Het boek wordt gecompleteerd met een overzichtelijke index.

 

Max Verhart, ‘Het kind van Kee’, de geschiedenis van mijn DNA-Deel 1. ’s Hertogenbosch 2013. 198 blz. ISBN 978 94 90607 08 1
prijs: € 17,95 exclusief verzendkosten (€2,70 binnen Nederland). Het boek kan per e-mail besteld worden: max@verhart.org
Het boek heeft als ondertitel meegekregen: De prijs van een ontmaagding en is gebaseerd op jarenlang archief onderzoek en gereconstrueerd aan de hand van originele akten, waaronder getuigenverklaringen en verslagen van verhoren. Het is deels gedramatiseerd, maar bevat tal van authentieke citaten en geeft ook inzicht in het vele speurwerk in archieven, dat voor dit boek verricht is.
De auteur is een nakomeling van het kind van Kee: de eenentwintigjarige Cornelia La Febre, die in 1761 in Haastrecht bevalt van een zoon Hermanus. In 1762 volgt een civielrechtelijk proces bij de rechtbank van Haastrecht, waarbij de familie van Jan de meijer, de vermeende vader veroordeeld wordt. Zij gaan echter in beroep bij het Hof van Holland. Er volgen veroordelingen voor meineed en bedrog en de zaak sleept zich zelfs voort tot in 1766, maar een uitspraak is niet bekend.
In het vlot geschreven boek zijn afbeeldingen opgenomen en worden een aantal bronnen in een apart hoofdstuk beschreven.
De schrijver geeft aan, dat het kind van Kee deel 1 is uit een serie van tenminste twee boeken onder de titel: De geschiedenis van mijn DNA.
Wij kijken uit naar het volgende boek.

 

C.Hoogendijk, “Hoogendijk. Hoogendyk/Schouten Hoogendijk/Hoogendijk van Capellen”, Invloedrijk Hollands geslacht . Wierden, december 2012. 260 blz., prijs: €14,50 inclusief verzendkosten. Het boek kan besteld worden via: c.hoogendijk4@kpnplanet.nl.
Dit is alweer het 4e deel, dat wij van het familieboek Hoogendijk mochten ontvangen. Ook deel 2 en 3 zijn nog te bestellen.
In voorbereiding is inmiddels deel 5: “Harde werkers en weldoeners”.
In deel 4 wordt een nieuwe tak in de buurt van Emmerich(D) omschreven. Tevens wordt ingegaan op de schrijfwijze van de familienaam en het feit, dat vanaf de 2e helft van de 19e eeuw de Hoogendijken niet alleen op het platteland hun invloed deden gelden, maar ook in steden zoala Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het boek is voorzien van veel foto’s en lezenswaardige verhalen en omvat in een zeer uitgebreide bijlage: alle tot nu toe bekende nakomelingen van Arie Ariensz. Plonen, geboren te Keten (bij Kralingen), overleden voor 1541, hoogstens 51 jaar oud, zoon van Adriaan Plonisz.

 

F.W. de Cock Buning, ‘Kwartieren Buning-Kuijper in stamreeksen’ Deel 1: Tjaarda de Cock Buning, Voorburg 2004, 114 blz. prijs €25 incl. verzendkosten binnen Nederland, bij afhalen kost het boek €20. Informatie fwdecb@zonnet.nl
Dit mooi vormgegeven boek is het eerste deel in een serie, waarin de auteur de kwartieren van ieder van zijn acht overgrootouders zal beschrijven.Het boek is dan ook opgedragen aan zijn voorouders….
De kwartierstaat is opgezet in stamreeksen, omdat het familieverband dan duidelijker kan worden aangegeven. Per stamreeks wordt, zover bekend, ook het familiewapen vermeld. In een overzichtelijke tabel worden alle stamreeksen afgebeeld.
Stamreeks 1 is die van Otto Buning, schulte in 1321. Hij wordt genoemd in een overeenkomst betreffende een waterleiding in de Hunze (Groningen).
Het boek is voorzien van vele heraldische afbeeldingen, foto’s van kerken, oude landkaarten en bronnenmateriaal. Ook een register van familie- en vorstennamen ontbreekt niet. Wij kijken uit naar de andere delen van deze kwartierstaat.

 

R. de Hek, ‘Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud’ in 8 deelkwartierstaten, deel 3, Bergschenhoek juni 2012, formaat A4, 712 blz. prijs € 43,- exclusief verzendkosten.
Deel 3 is evenals de voorgaande delen te bestellen via een mailtje naar: renedehek@gmail.com.
Voor een overzicht van de delen zie: Ons Voorgeslacht april 2012: blz.160.
In deel 3 komen de kwartierstaten van Dirk van Oosterhoud (1889-1965) en Catharina Barkmeijer (1890-1971) aan bod.
De deelkwartierstaten zijn opgezet in stamreeksen, zodat alle gegevens en voorouders van een familie bij elkaar staan. Bij deze stamreeksen zijn het kwartiernummer en de aanduiding van de generatie behouden, zoals generatie 51van Dirk van Oosterhoud met de vooredelgrootouder Gundioc, overleden in 473 koning van Bourgonden. De stamreeks van Catharina Barkmeijer begint met Gerrit Berends Barkmeijer afkomstig van Velthuis D.(1777) en begraven te Sappermeer op 18 maart 1797.
Het prachtige en zeer omvangrijke boek bevat veel foto’s en illustraties uit verschillende aktes. Het zoeken kan door middel van verschillende indexen, zoals een index op stamreeksen, op beroepen en functies van kwartierdragers, op familienaam en patroniem van de kwartierdragers en een algemene index op familienaam en patroniem. Een aanwinst waar velen in het gebied van West-Brabant, Zuid-Holland en de Betuwe aansluiting zullen vinden. We kijken uit naar deel 4.

R. de Hek, ‘Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud’ in 8 deelkwartierstaten, deel 4, Bergschenhoek oktober 2012, formaat A4, 320 blz. prijs € 30,- exclusief verzendkosten.
Deel 4 is evenals de voorgaande delen te bestellen via een mailtje naar: renedehek@gmail.com.
Voor een overzicht van de delen zie: Ons Voorgeslacht april 2012: blz. 160.
In deel 4 komen de kwartierstaten van Gerardus van Zwieteren (1893-1968) en Huiberdina Johanna Taktor (1898-1991) aan bod.
De deelkwartierstaten zijn ook in dit deel van de serie opgezet in stamreeksen, zodat alle gegevens en voorouders van een familie bij elkaar staan. Bij deze stamreeksen zijn het kwartiernummer en de aanduiding van de generatie behouden.
De stamreeks van Zwieteren vangt aan bij generatie 10: Bernhard Schwietring, die in 1656 te Raesfeld (D) trouwt met Fenne zur Stege. Getuigen van dit huwelijk waren: Hildebrant Roring en Hermann Schwitering.
De stamreeks Taktor begint bij generatie 15: Hendrick Hendricksz., overleden voor 1599, die was gehuwd met Neesken Michilsse. Zij woonden aan de Noordzijde van de “Nieuwer Straeten”te Vrijhoeve-Capelle. Vele voorouders in dit deel van de kwartierstaat zijn afkomstig uit (Westelijk) Noord-Brabant.
Het boek bevat veel foto’s en illustraties uit verschillende aktes. Het zoeken kan door middel van verschillende indexen, zoals een index op stamreeksen, op beroepen en functies van kwartierdragers, op familienaam en patroniem van de kwartierdragers en een algemene index op familienaam en patroniem.
Deel 4 is tevens het laatste deel van deze serie. Bij elkaar vormen de vier boeken een mooie uitgave van een zeer omvangrijke kwartierstaat.

 

F.J.A.M. van der Helm, ’ M.B.Rost van Tonningen (1852-1927)’ Het familieleven van de Lombokgeneraal, ’s Gravenhage 2012, 237 blz., ISBN 978-94-6008-140-8,  prijs € 17,- excl. verzendkosten. Informatie: helmhuis@ziggo.nl
Het boek beoogt geen biografie te zijn, maar is een beschrijving van het leven van deze loot van de familie op basis van gegevens uit het Archief Rost van Tonningen . De historische gegevens betreffen niet alleen boeiende verhalen rondom de Lombok-Atjehstrijd, maar vooral veel correspondentie met diverse familieleden, zowel in Indië als in Den Haag. Marinus Bernardus Rost van Tonningen werd geboren in Paramaribo, kreeg zijn opleiding bij de KMA en werd uitgezonden naar Nederlandsch-Indië, waar hij generaal-majoor werd van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger. Voor zijn optreden in de Atjehoorlog werd hij koninklijk onderscheiden met de Militaire Willems-Orde. Terug in Nederland werd hij adjudant i.b.d. van koningin Wilhelmina. Het boek bevat veel wetenswaardigheden over het leven in Indië, maar ook in Den Haag van die tijd.

 

Dr. A.H.Stolk en Ir. H.A.Stolk, ‘Een geslacht Stolk in de 17e eeuw in de Krimpenerwaard’, Zonnemaire mei 2013. 178 blz.
De derde vehandeling over een geslacht Stol(c)k, c.q. Kubbe speelt zich voornamelijk af in de Krimpenerwaard in de gemeenten Ouderkerk aan den IJssel en Haastrecht. De oudst bekende voorvader Willem Cornelisz. Kubbe was gehuwd met Aeltje Dirxdr. en wordt in 1621 vermeld te Haastrecht. Ondanks onderzoek in een aantal archieven en bronnen op Hogenda is momenteel nog niet vast te stellen in welke plaats Willem Cornelisz. en Aeltje Dirxdr. gehuwd en gedoopt zijn.
Hun zoon Jan Willemsz. met de naam Stolwijck, Kubbe en Stolck wordt in 1650 vermeld in Ouderkerk aan den IJssel.
Naast een aantal grondig uitgewerkte kwartieren met vele verwijzingen naar Rechterlijke en Notariële archieven, bevat het boek zeer uitgebreide beschrijvingen van wetenswaardigheden in de 17e eeuw.
Bovendien is een uitvoerige beschrijving opgenomen van de Krimpenerwaard en het dorp Ouderkerk aan den IJssel in de Gouden Eeuw, waardoor een prachtig beeld ontstaat, van de tijd waarin de genoemde personen leefden.

 

Ing. J.H. van der Woerd, ‘De familie VAN DER WOERD van HOLLAND’ Genealogieën of Parentelen en Biografieën van 1136 tot nu toe, Gouda 2013, 280 blz., prijs € 39,65 excl. verzendkosten. Het boek kan besteld worden via woerdko@planet.nl
In de ondertitel wordt verwezen naar de vele schrijfwijzen van deze naam: Verwoerd, Woerde, Woerdt, Woert, Woirdt, Woirt, Wor, Worde, Worre, Wort, Worth, Wourth, Weurt en Wurt. Het boek bestaat uit 2 delen, waarbij de auteur aangeeft, dat in het 1e deel de echte of de patrilineaire takken beschreven zijn en in het 2e deel de onechte of matrilineaire takken.
Deel 1 begint met de Genealogie van Dirck I Van Voorne, ca.1136-1204, door zijn huwelijk met de erfdochter van Unarch Van (Nadelwich) Naaldwijk wordt hij ook Heer van Naaldwijk en van Woert. Door vererving werd zijn zoon Floris, Heer Van der Woert. Deel 2 begint bij Aleid Hendriksdr. Van der Woert 1296-1352.
Het mooi uitgevoerde boek sluit af met een overzicht van stamhouders, die vanaf 1990 geboren zijn en is voorzien van uitgebreide persoonsbeschrijvingen, grafisch weergegeven parentelen en genealogieën, heraldische afbeeldingen en zeer veel foto’s.
Er is een uitgebreide inhoud aanwezig, waarbij d.m.v. een indeling in takken de belangrijkste personen worden aangegeven. Een algehele index ontbreekt echter, waardoor niet alle aangehuwde mensen gemakkelijk zullen worden teruggevonden.

 

P. van Dijk, “Van Dijk, een scheepsbouwersgeslacht van het eiland IJsselmonde”, Hoek van Holland, december 2012.
154 blz, prijs: €20 exclusief verzendkosten. Het boek kan besteld worden via: pietvandijk48@kpnmail.nl
In deze uitgave staat Pieter van Dijk (1877-1948) centraal, hij was scheepstimmerman en later houthandelaar en is zijn hele leven actief geweest bij en voor de scheepsbouw. Vele generaties “van Dijk” waren werkzaam in de scheepsbouw en hebben op het eiland IJsselmonde gewoond. De oudst bekende voorvader is Anthony (Huigen) van Dijk, die uit Gelderland afkomstig was en op 20-1-1720 in IJsselmonde in ondertrouw gaat met Ariaantie Jans Naaktgeboren.
Het boek bevat veel foto’s en een uitgebreide index. Ook wordt stilgestaan bij een veronderstelling in een eerder artikel in het Lustrum boek 1946-1996 van “Ons Voorgeslacht”. Hier werd er nog van uitgegaan, dat Anthony oorspronkelijk Meulenbeek geheten zou hebben. Hoewel toen reeds werd aangegeven, dat verder onderzoek noodzakelijk was, zijn op sommige internetsites deze gegevens als “waar” aangenomen en zonder voorbehoud gepubliceerd.
De schrijver benadrukt daarom zeer terecht, dat persoonlijke verificatie van aktes en andere officiële gegevens noodzakelijk blijft!

 

Familiestichting van Rij, ‘De familie van Rij op een rij’, van verleden tot heden. Spijkenisse 2012.1120 blz. (2 banden),
prijs: € 80 inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Het boek kan besteld worden door overmaking van dit bedrag op rek. 322466229 t.n.v. D. Hendrikson te Hoogland. Voor de kosten van verzending buiten Nederland kunt u contact opnemen via stichting.vanrij@hccnet.nl.
Dit omvangrijke boek van de genealogische werkgroep familiestichting van Rij bestaat uit 2 banden en vervangt eerder uitgebrachte boeken, waaronder het ‘Voorlopig stamboek van Rij’. Het bevat drie Hollandse takken en drie Limburgsche/Belgische takken. Deze publicatie betreft alle naamdragers met de familienamen “van Reij”, “van Rey”, “van Rij”, “van Rije”, “Hoornweg van Rij” en “Verrij” in Nederland, maar ook naamdragers met de door een naamverbastering verwante families “van Rijn” afkomstig uit Maassluis en Vlaardingen en “van Ree” uit Ooltgensplaat. De familie van Rij mag gerekend worden tot de oudste Hollandse geslachten. Er wordt voor het eerst melding gemaakt van de familie ‘van Riede’ in 1105. In het boek zijn naast een verklarende woordenlijst en uitgebreide indexen op plaats- en familienaam, hoofdstukken opgenomen over de herkomst van de familie, het familiewapen en overzichten met de vermelding van de familie in oude documenten

 


2012

C. Hoogendijk, ‘Hoogendijk. Hoogendyk/Schouten Hoogendijk/Hoogendijk van Capellen’, Wierden, febr. 2012. 255 blz., prijs: € 11,50 exclusief verzendkosten. Het boek kan besteld worden via: c.hoogendijk4@kpnplanet.nl.
Het boek heeft als ondertitel: ‘Wat hen zoal bezighield’ en is het 3e van het familieboek Hoogendijk. In dit deel wordt tevens aangegeven, dat deel 4 met de titel: Invloedrijk Hollands geslacht in voorbereiding is. In deel 3 zijn nieuwe familieverhalen, een beschrijving van de officiële registratie van het familiewapen en een bijgewerkte genealogie met daarin de namen van 367 ‘nieuwe’ familieleden opgenomen, die allemaal afstammen van Willem Willemsz. Hoogedieck (1630-1719).
Het boek is wederom voorzien van talrijke foto’s, beschrijvingen, stamreeksen en genealogische overzichten. Een uitgebreide index completeert het geheel. We kijken uit naar deel 4.

 

R. de Hek, ‘Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud in 8 deelkwartierstaten in stamreeksen’, deel 2, Bergschenhoek 2012, formaat A4, 254 blz. prijs € 28,- exclusief verzendkosten. Deel 2 is te bestellen via een mailtje naar: renedehek@gmail.com
In deel 2 komen de kwartierstaten van Bertus van Bloppoel ( 1911-1984) en Wilhelmina van IJzendoorn (1915-1990) aan bod.
De kwartierstaat van Bertus van Bloppoel is en echte Zeeuwse kwartierstaat met uitlopers naar ’s-Hertogenbosch en omstreken, Rotterdam, Schiedam en Leiden. De kwartierstaat van Wilhelmina van IJzendoorn loopt met hoofdtakken door Rotterdam,
Utrecht, Loon op Zand en Oosterhout. In de inleiding schrijft de auteur: ‘Het onderzoek naar al mijn voorouders vereiste zeer veel
bezoeken aan archieven in den lande. Mijn grootmoeder, Wilhelmina van IJzendoorn, vond dat wel leuk en besloot eens mee te gaan naar het archief van Delft. Zij was geboren en getogen in Delft en het kon volgens haar niet anders zijn dat ook haar voorouders in Delft geboren moesten zijn. Zij was een spontane vrouw met veel humor die graag een sigaretje rookte met een lekker biertje erbij. Wij naar Delft. In het archief van Delft konden wij de geboorte van haar vader niet vinden. Mijn grootmoeder vond dit maar vreemd want ze kwamen toch allemaal uit Delft. De archivaris kwam vragen of zij wat zachter wilde praten.
Hierop antwoorden zij dat het hier maar een dooie boel was en je mocht er niet eens roken. Ik bracht haar maar naar een ruimte waar dat wel mocht en ging toen zelf naar het stadhuis om de overlijdensakte van haar vader op te vragen want dat was wel zeker, hij was overleden in Delft. Ik legde de beambte daar uit wat er aan de hand was en vroeg een kopie van de overlijdensakte. Na verloop van tijd kwam deze terug met een brede glimlach en een kopie van de akte. De akte van overlijden gaf aan dat hij was geboren in …… Rotterdam.’ Evenals in het 1e deel zijn de overige kinderen uit ieder gezin zo veel mogelijk uitgewerkt en is ook deze uitgave rijk geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen van bronnen. Ook heeft deze uitgave een uitgebreide index op stamreeksen, beroepen en functies van de kwartierdragers, familienaam en voornaam van kwartierdragers, patroniem van kwartierdragers, overige familienamen en overige patroniem. Deel 1 is besproken in april 2012, blz. 160.

 

R. de Hek, ‘Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud in 8 deelkwartieren’, Bergschenhoek 2012, formaat A4, 799 blz. prijs € 45,- exclusief verzendkosten. Deel 1 van de kwartierstaat is te bestellen via een mailtje naar: renedehek@gmail.com.
Deze kwartierstaat zal in 4 delen verschijnen. Per deel worden de kwartierstaten van de overgrootouders van de dochters van de samensteller weergegeven.
Deel 1 bevat de kwartierstaat van Cornelis Hendrik de Hek (1894-1965) en Christina Johanna van der Sluijs (1896-1982). Hierna zullen nog verschijnen:
Deel 2: de kwartierstaat van Bertus van Bloppoel (1911-1984) en Wilhelmina van IJzendoorn (1915-1990)
Deel 3: de kwartierstaat van Dirk van Oosterhoud (1889-1965) en Catharina Barkmeijer (1890-1971)
Deel 4: de kwartierstaaat van Gerardus van Zwieteren (1893-1968) en Huiberdina Johanna Taktor (1898-1991)
De deelkwartierstaten zijn opgezet in stamreeksen, zodat alle gegevens en voorouders van een familie bij elkaar staan. Bij deze stamreeksen zijn het kwartiernummer en de aanduiding van de generatie behouden, zoals generatie 47 met de voorstamoudgrootouders, geboren circa 1440. Het prachtige en zeer omvangrijke boek bevat veel foto’s en illustraties uit verschillende aktes. Het zoeken kan door middel van verschillende indexen, zoals een index op stamreeksen, op beroepen en functies van kwartierdragers, op familienaam en patroniem van de kwartierdragers en een algemene index op familienaam en patroniem. Een aanwinst waar velen in het gebied van West-Brabant, Zuid-Holland en de Betuwe aansluiting zullen vinden. We kijken uit naar de volgende delen.

 

B. Ouweneel-Van Dam: ‘Familiekroniek Johannes van Dam en Geertje Borsje. Van Dam tot Dam’, Alblasserdam 2010, 209 blz.
Het geslacht van Dam komt uit de Alblasserwaard. Om zich te verplaatsen maakte de familie in vroeger tijden gebruik van het riviertje ‘de Alblas’. Dit stroomt vanaf de (Vuilen)dam bij Gijbeland tot de Dam in Alblasserdam, waar de schrijfster woont. Het boek begint bij de grootouders van de schrijfster: Johannes van Dam en Geertje Borsje uit Nieuw Lekkerland en hun nazaten en eindigt bij Huygh Cornelisz. (ca.1520-ca.1598), die woonde in Gijbeland. De hoofdstukken zijn overzichtelijk ingedeeld in elkaar opvolgende generaties, gevolgd door een groot aantal gezinsbladen en stamreeksen. Bovendien zijn zeer veel foto’s en documenten in het boek verwerkt. Een verklarende woordenlijst, een overzicht van waarden en maten en uitgebreide indexen op persoonsnaam en topografische namen vervolmaken het boek.


2011

 

L.P. van Putten, ‘Pioniers van ‘het Oude land’. Kroniek van Ooltgensplaat en de familie van Putten’, Amerongen 2010, 160 blz., ISBN 978-90-7589-520, prijs € 26,00. Het boek is te verkrijgen via de boekhandel of via uitgeverij Grüting: www.vangruting.nl.
In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van het Flakkeese dorp Ooltgensplaat beschreven van omstreeks 1600 tot 1908. In die periode woonde, leefde en werkte de familie Van Putten 250 jaar in hetzelfde dorp, om vervolgens met de laat 19e /begin 20e eeuwse migratie naar Rotterdam te vertrekken. Ook deze migratie wordt in dit boek beschreven. De geschiedenis van een arme landarbeidersfamilie begint bij Jan Reulofszoon van Putten. In de 18e eeuw was er sprake van een zekere welstand om vervolgens tijdens de Franse Tijd weer te vervallen tot arme landarbeiders, die uiteindelijk in Rotterdam-Zuid terecht kwamen.

 

L.P. van Putten, ‘Pioniers van ‘het Oude land’. Kroniek van Ooltgensplaat en de familie van Putten’, Amerongen 2010, 160 blz., ISBN 978-90-7589-520, prijs € 26,00. Het boek is te verkrijgen via de boekhandel of via uitgeverij Grüting: www.vangruting.nl.
In dit rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van het Flakkeese dorp Ooltgensplaat beschreven van omstreeks 1600 tot 1908. In die periode woonde, leefde en werkte de familie Van Putten 250 jaar in hetzelfde dorp, om vervolgens met de laat 19e /begin 20e eeuwse migratie naar Rotterdam te vertrekken. Ook deze migratie wordt in dit boek beschreven. De geschiedenis van een arme landarbeidersfamilie begint bij Jan Reulofszoon van Putten. In de 18e eeuw was er sprake van een zekere welstand om vervolgens tijdens de Franse Tijd weer te vervallen tot arme landarbeiders, die uiteindelijk in Rotterdam-Zuid terecht kwamen.

 

Th. Vermeulen: ‘Genealogie van de familie Vermeulen’. Zwijndrecht, 2010. 58 blz.
Cornelis Jansz. De Mole was in 1541 leenman van het leen nr. 39 in Hillegersberg, wijk Ommoorden en tevens bedienaar van de Wip(water)molen. Hij is de naamgever van dit geslacht Vermeulen. Nakomelingen werden ook wel Vermolen, Vermoolen, van den Molen, Smeulen en Vermeulen genoemd. Ze woonden in Hillegersberg, Ommoorden, Kralingen, Moordrecht, Overschie, Bergschenhoek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Schiebroek en Rotterdam.
Het boek begint bij Generatie IX: Cornelis Willemsz. Vermeulen, zoon van Willem Symonsz. Vermeulen en Maria Jansd. Knijn. Hij werd geboren in 1699 te Kralingen en overleed in 1775 te Capelle a/d IJssel. Hij huwde te Bleiswijk op 18-1-1728 met Magdalena Kleiweg. Het boek loopt door t/m Generatie XVI.
Tevens ontvingen wij van dezelfde auteur: ‘Genealogie van de fam. Groeneveld uit Sneek’.
Deze genealogie is mede samengesteld door G.J. Groeneveld. Dit laatste boek valt buiten het oude Graafschap Holland, maar wij zullen het toch opnemen in onze collectie Genealogieën. Het boek bevat een aantal prachtige kleurenfoto’s en veel verwijzingen naar aktes uit de Burgerlijke Stand. Een index op familienaam is echter niet opgenomen en maakt het zoeken niet gemakkelijker. Toch zijn we blij, dat door deze publicaties de onderzoeksgegevens van deze families beschikbaar zijn gekomen en vanaf nu in onze bibliotheek te raadplegen zijn.

 

J.J.M. Bal: ‘Genealogie Rooms-Katholieke geslacht Bal uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland’ en ‘Familiegeschiedenis Rooms-Katholieke geslacht Bal uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland’, Kapelle-Biezelinge 2010.
De heer J.J.M. Bal deed jarenlang genealogisch onderzoek en heeft n.a.v. een familiereünie zijn gegevens in de hierboven genoemde boeken gebundeld. De Genealogie vangt aan bij Pleun Jaspersen Bal, die rond 1631 geboren is in de omgeving van het dorp Ossenisse. Hij trouwt in 1653 met Tanneken Verdonck.
Pas in de derde generatie vertrekt één zoon naar Zuid-Beveland om zich te vestigen in Tekenburg bij Kapelle. Vanuit deze tak is een aantal nazaten in Rotterdam terecht gekomen. In het deel familiegeschiedenis zijn vele bronnen uitgewerkt en foto’s opgenomen. Dit maakt het tot een plezierig leesbaar verhaal, waarin de genealogische gegevens als het ware tot leven komen. In de inhoud zijn de verschillende gezinnen terug te vinden. Helaas beschikken de boeken niet over een index, waardoor het snel terugvinden van kinderen en aangetrouwden een stuk moeilijker wordt.

 

Th.Vermeulen: ‘Genealogie van de Rotterdamse Tak van het Rooms-Katholieke geslacht Bal uit Zeeland’.
Reeds eerder ontvingen wij van deze schrijver en de heer J.J.M. Bal een publicatie betreffende het Rotterdamse geslacht Bal. Ten onrechte is destijds bij de boekbespreking vermeld, dat dit om een rooms-katholieke familie zou gaan. Dit klopte echter niet, slechts 10 % van de beschreven voorouders was rooms-katholiek, de rest was protestant. Deze genealogie gaat echter wel over de rooms-katholieke familie en vangt eveneens aan bij Pleun Jaspersen Bal. Via Zuid-Beveland komt het gezin van Cornelis Bal en Adriana Hermans vanuit Goes in 1892 naar Rotterdam. Zoals velen uit Zeeland en Brabant trokken zij naar de grote stad. Ook in dit boek zijn oudere foto’s opgenomen, die een goed tijdsbeeld geven, maar helaas ontbreekt ook hier de index. Al met al hebben wij door de vier genoemde boeken een uitgebreid overzicht van het geslacht Bal uit Zeeland in onze bibliotheek.

 

J.B. Opschoor, ‘Het Zeeuws-Hollandse Geslacht KERPEL vanaf ca. 1535’, Den Haag 2010, 216 blz., ISBN 978 90 6455 656 2.
In 2008 verscheen van de hand van deze auteur een boek genaamd: ‘Stamreeks Kerpel (~1540 tot ~1940): Reimerswaal, Tholen, Zierikzee, Delfshaven Rotterdam’.
Dit betrof een specifieke reeks Kerpels.
Het nieuwe boek beoogt alle Kerpels uit dit geslacht te behandelen; het gaat om vier groepen met nageslacht tot heden. Daarnaast zijn er nog enkele geslachten (van)Kerpel/Korpel, die niet verwant zijn aan het hier behandelde geslacht en die, voor zover bekend, ook geen Zeeuwse achtergrond hebben. De informatie over deze groep (van) Kerpel/Korpel is in een bijlage vermeld, maar verder buiten beschouwing gelaten. Het bijzonder fraai uitgevoerde en goed gedocumenteerde boek bevat een index op voornaam van alle Kerpels uit het behandelde geslacht. Helaas zijn hier geen namen van partners in opgenomen.

 

N. Noordervliet-Jol, ‘150 jaar Schevenings Steunfonds 1860-2010’, 175 blz., ISBN 978 90 803395 5 2 en van
W. van der Velden, ‘Altijd Werk in Ouderkerk’, 120 jaar Van der Velden in Ouderkerk aan de Amstel. Prijs € 17,50 excl. verzendkosten. Te verkrijgen bij verschillende boekhandels in Ouderkerk en omgeving of via veldgaast@wxs.nl
Beide boeken geven een gedetailleerde beschrijving van de bedoelde perioden en vormen zo een goede aanvulling voor diegenen, die in deze recente periodes en in deze gebieden aan het zoeken zijn.

 

A. Bothof: ‘Kwartierstaat van Hengel-Biesheuvel’, Oegstgeest 2010, 279 blz.
Reeds eerder ontvingen wij van genoemde schrijver een aantal kwartierstaten. De kwartierstaat van Hengel-Biesheuvel beslaat 26 generaties, waarbij een groot deel van de gevonden voorouders afkomstig is uit de Alblasserwaard en het Land van Altena. Ook komen de Hoeksche Waard, het eiland IJsselmonde en de Krimpenerwaard ter sprake. Het boek is voorzien van een uitgebreide inhoud, een lijst met symbolen, begrippen en afkortingen. Bovendien is een indrukwekkende lijst met geraadpleegde bronnen toegevoegd. Wederom een welkome aanwinst voor onderzoekers in genoemde gebieden.


2010

 

J. ’t Hart en C. ’t Hart, ‘Genealogie van het Pernisser geslacht ’t Hart’ Pernis/Veenendaal 2009, 411 blz. Het boek is te bestellen bij C. ’t Hart, tel. 0318-556933, e-mail: cthart@hetnet.nl, prijs € 30,- (incl. portokosten).

Dit zeer fraai uitgevoerde boek vangt aan bij de stamvader van dit geslacht: Cornelis Cornelisz. ’t Hart uit Rhoon, geboren circa 1600 en tr. 1e N.N. Bastiaansdr. Vernel, tr. 2e voor 11-5-1638 met Hadewij Pieters. Door DNA onderzoek is vast komen te staan, dat het Westlandse geslacht ’t Hart en de Pernisser familie ’t Hart in de rechte lijn geen gemeenschappelijke voorvader hebben. Hierover is in 2005 gepubliceerd in het maandblad van ‘Ons Voorgeslacht’, blz. 161-163. Via een vrouwelijke lijn zijn echter wel verbanden te leggen. Dit wordt in een bijlage aangetoond. Van een 27-tal personen in deze genealogie zijn afstammingslijnen van Karel de Grote
gevonden. Deze zijn ook door middel van bijlagen in het boek opgenomen. Bronvermeldingen en een uitgebreide index vervolmaken dit boek.

 

Peter van Rooden, ‘Dopen, trouwen en begraven Oosterwijk’ Dordrecht 2010, 192 blz., ISBN 978 90 810138 5 7. Het boek kost € 24,50 en is te bestellen via de site: www.historischeverenigingleerdam.nl
Het is alweer het 5e deel in de historische reeks Leerdam, die wordt uitgegeven door de historische vereniging Leerdam. Het boek bevat de doop-, trouw- en begraafboeken van het Lingedorp Oosterwijk. Daarnaast worden vele andere bronnen behandeld, zoals het lidmatenregister. Gezinsreconstructies van 1699-1813 en overzichten van de ambachtsheren, schouten en schepenen completeren het geheel, evenals vele oude foto’s en prenten. Een goede aanwinst voor wie in deze omgeving aan genealogisch onderzoek doet.

 

Peter van Rooden, ‘Hier Leyt Begraven’, Begraafboek Leerdam 1791-1820, Dordrecht 2009, 40 blz., ISBN 978 90 810138 4 0. Het boek kost € 9,50 en is te bestellen via de site: www.historischeverenigingleerdam.nl of tel. 0345-613683.
Dit boekje bevat een lijst van bijna alle overledenen van Leerdam in de periode 1791-1820. De publicatie sluit aan bij een eerdere uitgave van de vereniging ‘Leerdam, Heerlijkheid, stad en graafschap’ en bevat portretten van Leerdamse notabelen van rond 1800 en er wordt bovendien ingegaan op de gebruiken bij het begraven van vroeger. Mede door de index op achternamen is deze bron goed ontsloten en doorzoekbaar geworden.

 

C.A. van Buijtene, ‘Kwartierstaat De Jong – Van der Heiden’, 130 blz. Huizen, 2010.
Eerder ontvingen wij van deze auteur de zeer uitgebreide kwartierstaat Van Buijtene – ’t Hart. In die kwartierstaat werd in het voorwoord verwezen naar de Belgische genealoog: Olivier markies van Trazegnies.
De markies geeft toe, dat sommige amateur genealogen soms de neiging hebben om de zaken wat te flatteren. Daar staat volgens hem tegenover, dat de scherpzinnige beredenering van sommige van deze onderzoekers vaak dichter bij de waarheid komt dan bepaalde akten, die nog wel eens uitgaan van de verkeerde grondslag en dan zelfs bronnen van fouten kunnen zijn. Ook in dit boek heeft men soms deze methode van ‘grensoverschrijding’ toegepast. De kwartierstaat is uitgewerkt t/m generatie CXV: aartsvooredelgrootouders. Van een aantal personen zijn uitgebreide levensschetsen opgenomen.

 

J.C. Kort, ‘Repertoria op leen- en tijnshoven van de Dom en Oudmunster te Utrecht’, 262 blz. en ‘Repertoria op leen- en tijnshoven in de Gelderse Vallei’, 272 blz., Houten 2010.
Deze uitgaven zijn in zeer beperkte oplage gedrukt als deel 10 en 11 van de Historische reeks Kromme-Rijngebied. Dit werd mogelijk gemaakt door de Historische Kring Tussen Rijn en Lek en het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. De tekstbestanden zullen bovendien beschikbaar worden gesteld via onze site www.hogenda.nl
De onlangs overleden Jacob Kort heeft zeer veel moeilijk leesbare en slecht toegankelijke leenregisters bewerkt in de vorm van repertoria.
De registratie van de tijnsen werd minder en later bewaard dan de leenregisters, maar biedt dezelfde voordelen voor de onderzoeker van een streek, omdat ook hier de percelen op een beschrijvende wijze werden bepaald, zoals voor de invoering van het huidige kadaster (1832) gebruikelijk was.
De repertoria op leen- en tijnshoven van de Dom en Oudmunster te Utrecht betreffen voornamelijk lenen en tijnsen in de provincie Utrecht, maar ook uit de Betuwe. De repertoria betreffende de Gelderse Vallei zijn in hoofdzaak ook daar gelokaliseerd. De historische kring spreekt de wens uit, dat iedereen veelvuldig en nuttig gebruik kan maken van deze bronnen, zoals Jacob Kort het heeft bedoeld.

 

Ton Hokken, ‘Huis van de levenden’, de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk te Rotterdam, Rotterdam 2009, 351 blz., ISBN 90 5997 085 4, prijs € 39,50 excl. verzendkosten. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Primavera Pers te Leiden: www.primaverapress.nl. Het overgrote deel van de grafstenen op deze begraafplaats dateert uit de periode van omstreeks 1770 tot 1820 en betreft leden van families, die veelal geruime tijd in Rotterdam gevestigd waren en een invloedrijke positie hadden binnen de Joodse gemeenschap. In de inleiding wordt een beknopt historisch overzicht gegeven en worden enkele aspecten van de Joodse visie op dood en begrafenis behandeld. Hier worden ook de gebruikte archiefbronnen uitvoerig beschreven.
Het boek bevat naast foto’s van de oude grafstenen, uitgebreide biografische gegevens van de personen, die er begraven zijn. Tevens zijn de Hebreeuwse teksten van de grafstenen opgenomen en de vertalingen hiervan in het Nederlands en het Engels. Dit zeer omvangrijke boek is door medewerking van velen tot stand gekomen en zal zeker bijdragen dat de belangstelling en de inzet voor het behoud van de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk levend zal worden gehouden.

 

L. Helms van Eis, ‘Register van Puttershoek 1595-1601’ Stadsarchief Dordrecht: ora Puttershoek, inv. nr. 16 (oud).
Dit oudste register van Puttershoek bevat hoofdzakelijk afschriften van certificaties, procuraties, rentebrieven, inventarissen, vertichtingen en dingtalen, die in zeer beknopte vorm worden weergegeven. Tevens is achter in het boek een lijst opgenomen van handmerken van een aantal bewoners der Zuid-Hollandse eilanden anno 1596-1599. De originele lijst is te vinden In het Nationaal Archief te Den Haag onder: Archieven van de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland (Civiele Rollen), inv. nr. 1 (1596-1599). De lijst bevat handmerken van diegenen, die persoonlijk voor de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland moesten verschijnen om schuldverklaringen te onderschrijven of van hun handmerk te voorzien.

 

Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman, Mr. G. Schilperoort, ‘De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14e tot 17e eeuw), Dordrecht 2009, 467 pagina’s, ISBN 978-90-814506-1-4.
Het geslacht dat naamgevend is geweest voor deze families Schilperoort, is terug te voeren op een stamvader die vanaf 1513 wordt vermeld in Charlois. Van zijn vier zoons bleven er drie in Charlois. Eén zoon vertrok naar Heerjansdam en uit hem stamt een tak van de familie in Rotterdam die actief werd in de lakenhandel en deel uitmaakte van de plaatselijke elite. Een telg uit deze tak was schipper op een jacht van de West-Indische Compagnie en deed in 1628 mee aan de verovering van de Zilvervloot door Piet Heyn. Een kleinzoon van de stamvader werd schout in Barendrecht en uit hem stamt een uitgebreid geslacht Schilperoort, in eerste instantie vooral gevestigd in de Hoeksche Waard. Een breed uitgewerkte en geïllustreerde stamreeks die doorloopt tot in de huidige tijd geeft vele naamdragers Schilperoort aansluiting op deze familie.
Een tweede familie Schilperoort ontleent de familienaam aan een voormoeder. Zij behoorde tot het eerste geslacht Schilperoort uit Charlois en haar kinderen kozen rond 1640 voor deze familienaam. Dankzij een aantal oude memories en lenen is dit geslacht in mannelijke lijn terug te voeren tot het begin van de 14de eeuw: de oudste vermelding van de stamvader van dit geslacht is van 1368. Pioniersgeest is kenmerkend voor dit geslacht: diverse leden worden genoemd als bewoners van nieuw gewonnen land. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een stamreeks tot in de huidige tijd, waarbij de afstammelingen met name te vinden zijn in de Hoeksche Waard, West-Brabant en op Goeree-Overflakkee.
Een derde familie waarin de naam Schilperoort wordt aangetroffen was gevestigd in Ridderkerk en valt op door het veelvuldig voorkomen van de voornaam Goossen. Later komen leden van de familie voor met de namen Jonckint en Romeijn. Dit geslacht is terug te voeren op twee broers, die in 1495 gevangen zaten op de Voorpoort van het Hof van Holland in Den Haag. Twee dochters uit deze familie worden later aangeduid met de familienaam Schilperoort en komen voor met een familiewapen.
Het prachtig uitgevoerde boek bevat naast indexen en bijlagen vele illustraties van familiewapens, zegels, kaarten, portretten, foto’s, prenten, etc. De samenhang binnen de diverse geslachten Schilperoort wordt verduidelijkt met een aantal overzichtelijke schema’s. Het boek is te bestellen door overmaking van € 42,00 (incl. verzendkosten in Nederland) op bankrek. 3758886 t.n.v. K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde, o.v.v. ‘boek Schilperoort’. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden op de overschrijving. Na betaling vooraf à € 34,50 op bovenstaand rekeningnummer kunnen boeken ook opgehaald worden in Oud-Beijerland (balie notariskantoor Schilperoort, Beetsstraat 3, tijdens kantooruren) of Dordrecht (Schuttevaerkade 159, na tel. afspraak 078-6133556).

 

F.J.A.M. van der Helm, ‘Boeren en Boeven, gebeurtenissen uit de Voorschotense samenleving van 1500-1800’, ’s-Gravenhage 2010, 166 blz., ISBN 978-94-6008-069-2. Het boek is te bestellen door overmaking van € 22,50 op bankrekening 41.32.81.604 t.n.v. F.J.A.M. van der Helm te ’s-Gravenhage onder vermelding van Boeren en Boeven.
Het boek beschrijft de geschiedenis van Voorschoten tussen, globaal genomen, de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Bezetting. Het boek geeft een beeld van het sociale en alledaagse leven van de Voorschotenaren in deze periode. Er is nagenoeg alleen gebruik gemaakt van primaire bronnen. Omdat Voorschoten als Hoge Heerlijkheid een Baljuw had met bevoegdheid tot het berechten van halsmisdrijven, is in deze bronnen veel bewaard gebleven op dit gebied. Naast ondeugden en misdaden is er in het boek ruimte gemaakt voor interessante wetenswaardigheden. Een zeer lezenswaardig boek, dat ons een kijkje geeft in de rijke plattelandsgeschiedenis van Voorschoten.

 

M. Breij, ‘Zeven eeuwen FAMILIE BREIJ in het Utrechtse Veenweidegebied’ Utrecht 2009, 592 blz., ISBN 978-90-9024617-8.
Het boek is te bestellen door overmaking van € 47,50 + € 10,- verzendkosten op bankrekening 328201499 t.n.v. W.G.A. Breij te Kortenhoef inzake: Breijenboek.
Deze familiegeschiedenis speelt zich voornamelijk af in de Vechtstreek. De vroegst bekende generaties leefden in de veertiende en vijftiende eeuw in de Harmelerwaard totdat zij zich omstreeks 1500 in Maarssen vestigden. Hierna verspreidde de familie Breij, die als veehouders de kost verdienden, zich via Breukelen naar Tienhoven, Westbroek, Utrecht, Baambrugge, Abcoude, Loenen, Nigtevecht, Nederhorst den Berg, ’s-Graveland, Diemen en keerde ook weer terug naar Maarssen.
Dit boek is niet beperkt gebleven tot genealogische overzichten, maar geeft inzicht in de achtergrond van de tijd en omstandigheden, waarin de vroegere generaties leefden. In deze fraai verzorgde uitgave zijn honderden foto’s opgenomen (deels in kleur) van boerenfamilies, historische kaarten, gravures, landschappen, dorpsgezichten, kerken, handschriften, handtekeningen, bidprentjes en grafstenen.
Een uitgebreide bronnen- en literatuurverantwoording completeren het geheel. Voor verdere inlichtingen, zie: www.breij.magix.net/website/.

 

M.G. Hofman en C.J. Houtman (red): ‘Een gemeente in opbouw, De kerkeraadsnotulen van Ridderkerk 1574-1675’. Zoetermeer, 2010, 352 blz. ISBN 978 90 239 2441 8. Het boek kost € 25,- en is in de boekhandel verkrijgbaar.
De hervormde gemeente Ridderkerk komt voor het eerst bijeen in 1574. In 1584 doet ds. Johannes Bisschop intrede en hij begint op te schrijven wat er in de kerkenraad wordt besloten. De voorafgaande tien jaar reconstrueert hij uit notulenboeken van de classis Dordrecht waar Ridderkerk toe behoort en uit verhalen van zijn dorpelingen. In 1675, dus ruim honderd jaar na het ontstaan van de gemeente, hebben de acht predikanten uit die periode drie boeken gevuld met ‘handelingen’ van de kerkenraad.
Waar het in de notulen vooral over gaat is de zorg van de kerkenraad om het behoud van de waardigheid van het Heilig Avondmaal. Onderlinge ruzies, kwaadsprekerij, oneerlijkheden in de handel, dronkenschap en andere misstappen kunnen dus niet. De kerkenraad is voortdurend bezig om te proberen verbroken relaties te herstellen, te trachten partijen te verzoenen en te vermanen tot een meer stichtelijke levenswandel. Het is opvallend met hoeveel volharding en geduld dat plaats vindt.
Het boek is een wetenschappelijk verantwoorde transcriptie, die tegelijk goed leesbaar is. Daar helpt ook het inleidende artikel van prof. dr. F.A. van Lieburg onder de titel ‘Een eeuw rond de Avondmaalstafel’ aan mee.
Een persoonsregister is vanwege de omvang helaas niet opgenomen in het boek, maar is te vinden op www.singelkerk.nl.

 

J.J.M. Bal en Th. Vermeulen: ‘Genealogie van het Rotterdamse geslacht Bal’. Biezelinge, Zwijndrecht, april 2009. 116 blz.
De ondertitel van dit boek is: De Rotterdamse nazaten van Jan Huybertsz. Bal (omstreeks 1660-1706) uit Middelburg.
Het betreft hier het Rooms-katholieke geslacht Bal uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland in Zeeland met een aftakking in Rotterdam.
Beide auteurs hebben onderzoek in de archieven aangevuld met onderzoek op Internet en verhalen “uit de overlevering”. Het boek bevat een aantal prachtige kleurenfoto’s en een duidelijke indeling in hoofdstukken. Een index op familienaam is echter niet opgenomen en maakt het zoeken niet gemakkelijker. Toch zijn we blij, dat door deze publicatie de onderzoeksgegevens van deze familie beschikbaar zijn gekomen en vanaf nu in onze bibliotheek te raadplegen zijn.

 

Th. Vermeulen: ‘Van Den Otter tot Jongenotter’. Zwijndrecht 2009, 90 blz.
De familie Den Otter-Jongenotter uit Rhoon, Barendrecht, IJsselmonde, Ridderkerk en H.I. Ambacht. oorspronkelijk was in Rhoon sprake van ‘Den Otter ouwe’ en ‘Den Otter de jongen’. Uit deze laatste variant is de naam Jongenotter ontstaan, ook wordt soms alleen de naam Otter gebruikt. Het boek vangt aan bij Cornelis Gillisz., uit Rhoon, die (omstreeks) 11-1-1570 gedoopt werd te Poortugaal.
Het boek is voorzien van een duidelijke index van personen met de naam Den Otter/Jongenotter. Tevens is een index opgenomen van aangetrouwde personen.


2009

 

A.D. van Eijk, ‘De carrière van een service-engineer’ Vlaardingen 2008, 68 blz. incl. CDrom.
Dit boek bevat een uitgebreide levensbeschrijving van het echtpaar Gijsbertus van Eijk en Alida Christen. Tevens is een levensbeschrijving toegevoegd van het echtpaar Adrianus Hubertus Hermsen en Bastiaantje Opschoor.
Het zijn de ouders van de auteur Anthonie Dirk van Eijk en zijn vrouw Ditje Huberta Hermsen. Alle hiervoor beschreven mannen waren vele jaren werkzaam bij de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord N.V. te Schiedam. Het boek bevat naast de genoemde levensbeschrijvingen ook een schat aan informatie over ‘Wilton’, zoals men in Schiedam en omstreken de scheepswerf aan de Vlaardingerdijk noemde.
Tevens ontvingen wij van de heer van Eijk het gedenkboek Wilton-Fijenoord 1854/1954 en de jaargangen van het Wilton Fijenoord Nieuws over de periode van 1953 t/m 1962.

 

L. Helms van Eis, ‘Heinenoord, Prothocol van eijgen brieven en Renten beginnende in den Jare dertich (1535-1579)’, Duitsland 2009, 44 blz.
Oud rechterlijk archief van van de toenmalige grondheerlijkheid Heinenoord. In 2007 is dit van het Nationaal Archief in Den Haag (inv. nr. 7) overgebracht naar het Stadsarchief in Dordrecht.
Deze uitgave bevat bijna uitsluitend afschriften van transport- en rentebrieven, waarin sprake is van overdracht van land en ‘verkoop’ van losrenten.
Dit oudste protocol was nog niet eerder in regestvorm in een samenvattend geschrift geplubliceerd. Om nadere gegevens over de totale inhoud van een beschreven akte te krijgen is het raadzaam het protocol zelf in te zien. Dit neemt niet weg dat deze bewerking onderzoekers in dit gebied al een heel eind op weg kan helpen.

 

A. de Jong, ‘Kwartierstaat van Elisabeth Johanna Catharina van Dam 1896-1980’ ’s-Gravenhage 2009, 74 blz.
Deze kwartierstaat heeft voornamelijk betrekking op Leiden en de streek tussen Leiderdorp en Mijdrecht.
De oudst bekende rechtstreekse voorvader is Gijsbert Steven gehuwd te Wilnis op 20-2-1706. Zijn zoon Steven Gijsen gaat als eerste de achternaam ‘van Dam’ gebruiken bij het overlijden van zijn dochter in 1738. De voorouders in deze kwartierstaat zijn globaal in te delen in twee categorieën nl.: landbouwers die voornamelijk woonden in de streek van Leiderdorp tot Mijdrecht en de lakenindustriewerkers in Leiden met hun voorouders uit de grensstreek van Frankrijk en België.
De namen van broers, zusters en getuigen zijn opgenomen om zo de afstamming aan te kunnen tonen. Er is bovendien een jaartallenlijst opgenomen om een idee te geven, wat er zich zoal afspeelde in de tijd waarin de personen van deze kwartierstaat leefden.

 

M. Spaans Azn. (eindredactie), ‘Door Scheveningen verbonden’, Scheveningen 2008, 264 blz., ISBN 078 90 803711 5 6, prijs € 19,95.
Te bestellen bij het secretariaat van de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen, Neptunusstraat 92, 2586 GT Scheveningen.
Dit Liber Amicorum is samengesteld ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Nel Noordervliet-Jol. Zij werd in 1918 als Neeltje Jol geboren op Scheveningen en doet al jaren genealogisch en historisch onderzoek. Inmiddels zijn er van haar hand een groot aantal publicaties verschenen over Scheveningen.
Dit boek bevat een twintigtal zeer uiteenlopende bijdragen, die met elkaar een stuk geschiedenis van Scheveningen beschrijven en zoals Nel Noordervliet het zelf beschreef: ‘Er is weer een stukje geschiedenis voor het nageslacht bewaard gebleven’.

 

N. Noordervliet-Jol, ‘Scheveningen in oude teksten’, Scheveningen 2008, 184 blz., ISBN 978 90 803395 4 5, prijs € 17,50.
Te bestellen bij het Muzee Scheveningen Neptunusstraat 92, 2586 GT Scheveningen.
Nel Noordervliet-Jol heeft voor dit boek proza en poëzie over Scheveningen geselecteerd en bijeengebracht. Het betreft een keuze uit werken die verschenen in een periode van 350 jaar en die heeft geleid tot een bloemlezing van verschillende genres: o.a. geschreven historie, reisbeschrijvingen en gedichten. Het boek bevat dan ook een rijke variatie aan proza en poëzie van uiteenlopende schrijvers en dichters. Het geeft een kijkje in het historische erfgoed van Scheveningen. Het is daarom niet alleen interessant voor genealogen met voorouders op Scheveningen, maar zeker ook als informatie over hoe men vroeger over Scheveningen dacht en hoe erover werd geschreven.

 

F.J.A.M. van der Helm, ‘Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800’, ’s-Gravenhage 2009, 166 blz., ISBN 978-94-6008-031-9, afhaalprijs € 20,-; verzendprijs € 22,50 na storting van het bedrag op 41.32.81.604 o.v.v. Nootdorp. Adres: Jacob Mosselstraat 80, 2595 RJ ’s-Gravenhage.
In het boek wordt de regionale geschiedenis beschreven over het alledaagse leven van de Nootdorpers. Het boek begint met de fusie van de drie heerlijkheden in 1833, te weten Nootdorp, Nieuweveen en Hogeveen tot uiteindelijk de gemeente Nootdorp. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op het gewone leven in die tijd. In tegenstelling tot de traditionele geschiedbeschrijving, staat hierbij de mens centraal. Het boek is gebaseerd op feiten die na onderzoek in de archieven boven tafel zijn gekomen en geeft een boeiende weerslag van het dagelijkse leven van de gewone Nootdorper. In 21 hoofdstukken komen heel veel onderwerpen uitgebreid aan de orde. Een ieder, die denkt dat criminaliteit alleen van deze tijd is en dat ruzies vroeger niet voorkwamen, wil ik aanraden dit prettig geschreven boek te lezen. Meer info op www.helmnieuws.nl.

 

L. Helms van Eis,
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1635-1773’: Procuraties, sommaties, representaties etc. Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. nr. 52.
‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1701-1735’: Register met scabinale akten. Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. nr. 29.
‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1653-1767’: Vendutieboek van Moerkercken. Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. nr. 37.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1691-1699’: Vendutieboek van Moerkercken. Heerlijkheidsarchief Mijnsheerenland, inv. nr. 45.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1669-1674 ‘ en ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1674-1687’
Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. nrs. 10 + 11.

Inv. nr. 10 heeft betrekking op: het Quohier van de hypotheken van den landen ende huijssen onder den dorpe van Mijnsheerenlant van Moerkercken. Inv. nr. 11 omvat: het register, opdrachten ende belastingen der landen ende hvyse onder Moerkercken. Wederom een welkome aanvulling op onze collectie van Moerkercken en Mijnsheerenland.
Met de laatst beschreven scriptie eindigt de regestenserie ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland en andere bronbewerkingen van scabinale akten der voormalige Ambachtsheerlijkheid Mijnsheerenland (van Moerkercken).
De heer Helms van Eis heeft in totaal 33 archiefnummers bewerkt en in eigen uitgave toegankelijk gemaakt. Een waar levenswerk, gedreven door enthousiasme voor oude handschriften en opgedragen aan de oudste voorvaderen van de schrijver, die uit de Hoeksche Waard afkomstig waren. We zijn de schrijver zeer erkentelijk, dat hij dit levenswerk aan onze bibliotheek heeft willen afstaan. Ook mochten we alle microfiches ontvangen van de akten die hij in de loop der jaren getranscribeerd heeft en middels een groot aantal boeken aan onze bibliotheek ter beschikking heeft gesteld!

 

S.A.C. Dudok van Heel, ‘Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten De Heijnen-maagschap 1400-1800. Hun geschiedenis en hun portretten’. ’s Gravenhage, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2008, 2 banden, 1135 blz., ISBN 978 90 805689 52, prijs € 75,-.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via http://www.knggw.nl/
De heer Dudok van Heel heeft ruim veertig jaar gewerkt aan de parenteel van de Amsterdamse burgemeester Claes Heijn Claesznszn.(1442-1524). Deze parenteel telt 15.000 leden van de Nederlandse elite. De families, die van Claes Heijn Claesznszn. afstammen verkrijgen in de zestiende en de zeventiende eeuw machtige posities en behouden die tot op heden. Tot nu toe werd algemeen aangenomen, dat de grote politieke breuklijnen (de Reformatie, de staatsgreep van prins Maurits in 1618, de Bataafse Revolutie) nieuwe elites aan de macht brachten. Uit deze parenteel blijkt, dat het tegendeel waar is en dat vermogens en politieke invloed door de eeuwen heen binnen dezelfde groep families blijven, maar dat de vererving deels via de vrouwen loopt.
Het prachtige boek is een rijke bron voor historici en genealogen. Het bevat registers op persoonsnamen, namen van kunstenaars en huisnamen. Het geeft bovendien, door de vele afbeeldingen, die zijn opgenomen in de beide banden, een uniek beeld van de Nederlandse portretgeschiedenis.

 

Roelof Vennik: ‘De geschiedenis van Hillegersberg’. Rotterdam, 2008. 109 blz. ISBN 978 90 72349 22 4. Het boek, een uitgave van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is in de boekhandel verkrijgbaar. Het kost € 17,50.
Onlangs is van de hand van Roelof Vennik een boek verschenen over de Geschiedenis van Hillegersberg. In negentien korte hoofdstukken wordt op klare wijze de geschiedenis beschreven van deze plattelandsgemeente. Vooral degenen, die een binding hebben met deze gemeente, zullen er allerlei wetenswaardigheden in terugvinden. In een aantal bijlagen wordt een overzicht gegeven van schouten en burgmeesters, secretarissen, predikanten van Hillegersberg, evenals de hoogheemraden, baljuws en dijkgraven van Schieland.

 

L. Barjesteh van Waalwijk van Doorn: ‘Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief’.
Gronsveld, 2008. 405 blz. ISBN 97890 5613 9407.
Onder de titel ‘Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief’ is een lijvig boekwerk verschenen, waarin de resultaten zijn gepubliceerd over de eerste fase van het ‘Project Genetische Genealogie in Nederland’. Gebaseerd op de uitkomsten van het DNA-onderzoek van de 410 deelnemers aan het project is naast een uitstekende inleiding over het ontstaan van de moderne mens, de ontwikkeling en toepassing van de gebruikte DNA-techniek, een uitvoerige clusteranalyse op papier gezet. De auteurs zijn er daarbij in geslaagd om deze voor leken moeilijke materie terug te brengen tot een leesbaar en begrijpelijk verhaal.
Met de afsluiting van de eerste fase kunnen enige conclusies getrokken worden. Het enthousiasme van de deelnemers en het grote aantal betekent dat Genetische Genealogie klaarblijkelijk gezien wordt als een belangrijke aanvulling op de klassieke genealogiebeoefening. De procentuele verdeling van de deelnemers over de verschillende haplogroepen komt redelijk overeen met het landelijke gemiddelde. Sommige deelnemers hebben hetzij in positieve zin hetzij in negatieve zin antwoord gekregen op de vraag of een familie eventueel met dezelfde achternaam wel of niet verwant is.

Behoudens van enkele deelnemers zijn in het boek ook de stamreeksen meestal fraai geïllustreerd opgenomen voorzien van de haplogroep-aanduiding en haplotype van de betreffende deelnemer. De stamreeksen zijn alfabetisch geplaatst op haplogroep.
Omdat de deelnemersgroep redelijk verspreid over het land is, is er een gevarieerd genealogisch boekwerk ontstaan.
Natuurlijk ligt het belang van deze uitgave in de eerste plaats bij de deelnemers persoonlijk. Maar genealogen, die hun kwartierstaat aan het opstellen zijn, kunnen eventueel op één of meerdere gepubliceerde stamreeksen aansluiten.
Vanaf 2012 is het onderzoek ondergebracht in de Stichting Genetische Genealogie in Nederland, die sinds 2013 samenwerkt met The Maastricht Forensic Institute. De werkzaamheden van de stichting zijn in 2017 ondergebracht in het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis te Eijsden.

F.J.A.M. van der Helm, ’Rondom de Haagse Laakmolen’.
’s-Gravenhage 2008, 150 blz., ISBN 978-94-6008-001-2, prijs Eur. 24,- en Eur. 3,- verzendkosten. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Kirjaboek te Hoogwoud.
Het beschrijft de geschiedenis van De Laakmolen en de omgeving, waarin hij heeft gestaan. Ook wordt aandacht besteed aan een andere molen in de Noordpolder: de Broekslootmolen. De laatste molen is eind 19e eeuw afgebroken. De Laakmolen bestaat nog steeds, zij het dat de omgeving van een woonwijk anders is dan het wijdse landschap waarin hij eeuwenlang heeft gestaan. De historie van de windwatermolen gaat terug tot vóór 1459 en wordt beschreven aan de hand van primair onderzoek dat hoofdzakelijk gedaan is op het archief van het Hoogheemraadschap Delfland te Delft.
Vele molenaars van zowel de Laakmolen als de Broekslootmolen zijn achterhaald. De lijst begint met Adriaen Jacobsz. (overl. 1578) en eindigt met Johannes Leonardus van der Helm, de grootvader van de auteur, die molenaar is geweest tot 1956. Een zeer gedetailleerd boek met een overzichtelijke index en veel (kleuren) illustraties.
Ik sluit me volledig aan bij de aanbeveling op de site van Kirjaboek: ‘Een historisch document, dat een plaats verdient in het collectieve geheugen van Den Haag’.
Meer informatie kunt u tevens vinden op www.helmnieuws.nl

 

K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek: ‘Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maasdam’.
Delft, juli 2008. 152 blz. ISBN: 978 90 75010 17 6. Dit boek is bij ons te koop. Zie de Winkel (onder Overige boeken).
De ondertitel van dit boek is: Een geslacht met de naamdragers Boerin, Boer, Capiteijn, Hoogenworf, Hoogewerf, Van Dijck, Van Esch, Ros, Sandeling en Cuijp in de 16e en 17e eeuw.
Jacob Cornelisz. Boerin (ca. 1540-1614) is de stamvader van dit boerengeslacht. Nakomende generaties verspreidden zich over de Hoeksche Waard, de Zwijndrechtse Waard en westelijk Noord-Brabant. Vooral sinds de achttiende eeuw heeft dit geslacht zich wijd vertakt en veel onderzoekers zullen met hun kwartieren aansluiting vinden op de in dit boek beschreven oudste generaties. Het boek is tot stand gekomen door een zeer gedegen onderzoek en vormt een waardevolle bijdrage aan het onderzoek naar de wortels van oude geslachten op de Zuid-Hollandse eilanden.

 

C.A. van Buijtene, W.M. van Gaasbeek-van Buijtene en W.M. van Gaasbeek, ‘Kwartierstaat van Buijtene – ’t Hart’.
Huizen, 2008. 506 blz.
Deze kwartierstaat bestaat uit 3 delen. Van de proband in generatie I tot de opperstamoudovergrootouders in generatie CXLIV. In het voorwoord wordt verwezen naar de Belgische genealoog: Olivier markies van Trazegnies.
De markies geeft toe dat sommige amateurgenealogen soms de neiging hebben om de zaken wat te flatteren. Daar staat volgens hem tegenover, dat de scherpzinnige beredenering van sommige van deze onderzoekers vaak dichter bij de waarheid komt dan bepaalde akten, die nog weleens uitgaan van de verkeerde grondslag en dan zelfs bronnen van fouten kunnen zijn. Ook in dit boek heeft men soms deze methode van ‘grensoverschrijding’ toegepast. De desbetreffende voorouders worden gemarkeerd. Aan het eind van elke generatie staat een duidelijke toelichting, hoe men tot een bepaalde redenering is gekomen. De boeken bevatten zeer veel levensschetsen van belangrijke en minder belangrijke personen.

 

L. Helms van Eis, ‘Register van Mijnsheerenland van Moerkercken’, Nationaal Archief, Weesboeken Mijnsheerenland, inv. nr. 2 en 3, ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1672-1700’, Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. nr. 28.
Al eerder mochten we van de heer Helms van Eis weesboek 1 ontvangen.
De nieuwe weesboeken omvatten Vertichtinge, Uijtcoopen, Reeckeningen ende Actens voor Weesen in Moerkercken gepasseert voor Schout en Heemraden van 1652-1676 (deel 2) en 1677-1802 (deel 3). Het Oud Rechterlijk Archief inv. nr. 28 is een register met Scabinale akten, te weten: boedelrekeningen, inventarissen, testementen etc. van 1672-1700.
Door de vele boeken, die de heer Helms van Eis aan onze bibliotheek geschonken heeft kunnen we zeggen, dat we inmiddels een zeer uitgebreide collectie over Moerkercken resp. Mijnsheerenland bezitten.

 

M.D. van Duijvenvoorde: ‘Duivenvoer’, Een verzameling materiaal rond de naam Duivenvoord.
Aalten, juli 2005. 346 blz.
Dit boek betreft hoofdzakelijk de adellijke familie ‘van Duivenvoorde’ en omvat o.a. een repertorium Van Duivenvoorde, vele illustraties, een lange lijst met spellingvarianten, vele getranscribeerde akten en persoonlijke verhalen. Er wordt ook verwezen naar de niet adellijke familie Van Duijvenvoorde, waarover reeds in 1993 gepubliceerd is door Maarten van Duijvenvoorde in ‘Een Katwijkse Scheveninger’.
Los hiervan ontvingen we een schema van adellijke Duivenvoordes met een tak Duijvesteijn.
Dit schema vangt aan bij Kerstant van Wassenaer, hij wordt genoemd van 1167-1189. In het boek komt ook zijn vader voor: Doede/Dodo van Voorhout, genoemd van 1100-1130. In 2007 is een herziene editie verschenen van de aanvullingen en errata, die eerder aan het boek waren toegevoegd. Schrijver geeft terecht aan dat een genealogie altijd voor aanvullingen en verbeteringen vatbaar is.
Toch kunt u ervan uitgaan, dat dit boek een zeer compleet overzicht geeft voor iedereen, die onderzoek doet naar de naam ‘van Duivenvoorde’ met zijn vele spellingvarianten.

 

Joh. van Bergen en J.A.J. van Bergen, ‘Zuidbuurt te Maasland. Beginfase 4 eeuwen Familie van Bergen’.
Hellevoetsluis en Waddinxveen 2008, 172 blz., prijs bij verzending € 23,-. Het boek kan ook afgehaald worden en kost dan € 18,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: jvbergen3@prettel.nl
Het boek bevat de stamboom van Cornelis van Bergen, die leefde van 1593-1668 in Maasland. Er worden een aantal takken onderscheiden: een tak Hoeksche Waard, een tak Waddinxveen en een tak Stompwijk, die zich meer in het Westland concentreerde. Tegenwoordig zijn de nakomelingen uitgewaaierd over de gehele wereld. Het boek bevat een uitgebreide index. Er wordt echter niet naar pagina’s verwezen, maar naar nummers van nakomelingen. Dit vergt in eerste instantie enige studie, omdat deze manier niet zo vaak gebruikt wordt in genealogische uitgaven. Het boek bevat verder foto’s, oude kaartjes en een aantal statistieken. De heer Joh. van Bergen hoopt n.a.v. deze uitgave in contact te komen met andere leden, die evt. een aanknopingspunt kunnen vinden met de geschiedenis van de familie van Bergen van voor 1600. Er komen een aantal vermeldingen van ‘Van Bergen’ voor in de door Ons Voorgeslacht gepubliceerde leenkamers.


2008

 

J. Korporaal: ‘Genealogie Buijs, nazaten van Jan Cornelisz. Buijs en Ingetje Pieters’, 192 blz., ISBN 978-90-812996-19.
Dit boek is op zaterdagmiddag 12 april 2008 tijdens een gezellig samenzijn te Krimpen aan den IJssel, waar vele familieleden bijeengekomen waren, gepresenteerd. Na afloop werd door de auteur een presentexemplaar geschonken voor de bibliotheek van onze vereniging.
Zoals de titel aangeeft behandelt het boek alle nazaten van het echtpaar Jan Cornelisz. Buijs en Ingetje Pietersdr., die in 1636 te Zevenhuizen zijn getrouwd, en later verhuisden naar Reeuwijk, alwaar zij voorkomen op de lidmatenlijst van eind 1656. Hun zoon Pieter Jansz. Buijs zette het geslacht voort en woonde te Capelle aan den IJssel. De nadruk en compleetheid van de genealogie ligt vooral na 1800 en daarmee is het vooral een leuk ‘familieboek’ geworden.
Het boekwerk omvat 192 pagina’s en is rijk geïllustreerd met vele (familie)foto’s, stamboomschema’s en diverse akten.
De prijs bedraagt € 27,50 excl. verzendkosten. Voor de aanschaf van dit boek kunt u zich wenden tot de heer J. Korporaal.

 

L. Helms van Eis
– ‘Weesboek van Mijnsheerenland van Moerkercken’. Nationaal Archief, Weesboeken Mijnsheerenland, inv. nr. 1.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1578-1606’.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1607-1612’.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1621-1652’.
– ‘Het Register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1652-1745’.
– Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland, inv. 21, 22 (vervolg), 23, 25 en 26.

Deze boeken bevatten getranscribeerde akten uit deel 3, 4, 5 en 6 van het Dinghboek van Moerkercken. Het Dinghboek bestaat in totaal uit 7 delen. Wederom een aanvulling op onze collectie van Moerkercken en Mijnsheerenland.

 

Frans Angevaare,’Zwerven door Zuid-Holland, De voorouders van Wilhelmus Hendricus van Wouw 1886-1968’, Noordwijk 2008, 95 blz. ISBN 978-90-77668-71-9.
De geschiedenis van de familie Van Wouw wordt in dit boek verteld in de vorm van een tocht door het verleden én door Zuid-Holland. Het boek bevat naast een gezinsbeschrijving van Wilhelmus Hendricus van Wouw en zijn beide echtgenotes Maria Louisa van Dijk (1887-1922) en Elisabeth de Brabander (1893-1972) een stamreeks die terug gaat tot een zekere Mourijn, overleden voor 1544.
De familie woonde en werkte voornamelijk in het westelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Naast een uitgebreid overzicht van noten en bronnen, foto’s en overzichtskaartjes wordt het wel en wee van een aantal voorouders uitvoerig beschreven, wat deze stamreeks zeer lezenswaard maakt.

 

Willem J. Bijl, ‘De stamreeks van Jan Jansse Bijll van ’t Stoutghen (1585-1645)’ in de Heerlijkheid Mijnsheerenland en Moerkerken. Windsor, Ontario, Canada 2006.
De stamreeks Bijll (Bijl) is samengesteld door de heer A.P. Bijl uit Goudswaard. De familie heeft vele generaties in de Hoeksche Waard gewoond. De oudst bekende stamvader Jan Jansse Bijll van ’t Stoutghen komt waarschijnlijk van elders. Hij wordt voor het eerst genoemd in 1627 in de rekeningen van de polder Oud-Beijerland. Het boek bevat o.a. foto’s en afbeeldingen van originele aktes. Tevens wordt in Appendix II via Jannigje van Helden (1837-1908) een afstammingsreeks opgevoerd tot in de zeer vroege Middeleeuwen.

 

Nalatenschap van de heer P.A. van Gent uit Bilthoven
Onlangs ontvingen we een groot aantal boeken uit de nalatenschap van de heer P.A. van Gent uit Bilthoven. Het gaat om kwartierstatenboeken, genealogieën, naslagwerken en bewerkte bronnen uit verschillende gebieden van Nederland.

 

M. Ball: ‘Rotterdam 1600-1630’, Rotterdam 2007, 242 blz. ISBN: 978 90 804303 4 1.
Het boek kost in de boekhandel €22,50. Zie: www.stadsdriehoek.com.
Dit boek van Michel Ball laat je op een unieke manier kennis maken met het dagelijkse leven in de stad Rotterdam uit het eerste kwart van de 17e eeuw. Aan de hand van de uittreksels, die gemaakt zijn van het oud notarieel archief van Rotterdam, heeft de auteur kans gezien om als een nauwkeurige observeerder, als het ware door de stad te wandelen en de wetenswaardigheden, geschiedenissen en roddels over de periode 1600-1630 (een volle generatie) op schrift te stellen. De auteur weet de soms saaie feiten om te zetten in een aaneenschakeling van boeiende verhalen. En zoals Arie van der Schoor zegt in het voorwoord: dat het boek ‘na lezing de vraag naar meer oproept’. Dit boek kan gezien worden als een ode aan het team enthousiaste vrijwilligers die de bijna 80.000 uittreksels uit akten van Rotterdamse notarissen over de periode 1585-1650 hebben vervaardigd (op internet te raadplegen). De wandeling door de stad geschiedt aan de hand van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1626. De vergrotingen van de kaart zijn haarscherp en verhogen daarmee de gebruikswaarde van het boek. Het boek is voorzien van een index op de brouwerijen, herbergen en persoonsnamen.

 

A. Bothof: ‘Kwartierstaat Keesmaat-Bothof’, Oegstgeest 2005, 394 blz.
In 2003 ontvingen wij van genoemde schrijver het boek: Een beschrijving van het leven in de zestiende tot twintigste eeuw op het platteland in westelijk Nederland. Dit boek bevatte tevens de zeer uitgebreide kwartierstaat Bothof-Kool. Het nieuwe boek met de kwartierstaat Keesmaat-Bothof omvat 50 generaties, waarin 3160 personen zijn opgenomen (zonder kwartierherhalingen). Het overgrote deel van de gevonden voorouders is afkomstig uit de Alblasserwaard.

Dit geldt ook voor de volgende boeken:
‘Kwartierstaat Nonhof-De Vos’, Oegstgeest 2007, 89 blz.
‘De voorouders van Jan Roodnnat’, Oegstgeest 2006, 203 blz.
‘De Voorouders van Niesje Elizabeth Smit’, Kwartierstaat Smit-Tromp, Oegstgeest 2007, 323 blz.
Alle boeken zijn voorzien van een uitgebreide inhoud, een lijst met symbolen, begrippenen afkortingen. Bovendien is een indrukwekkende lijst met geraadpleegde bronnen toegevoegd. Wederom een welkome aanwinst voor onderzoekers in de Alblasserwaard.

 

H.K. Nagtegaal: ‘Familiewapens’, zoeken-ontwerpen-registreren. Den Haag, 2007, 43 blz. ISBN: 978 90 5802 059 8. Te bestellen bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. De kosten zijn € 7,50. Vrienden van het CBG betalen € 6,00.
Waar het gebruik van een (familie)wapen vroeger was voorbehouden aan de ‘betere kringen’, heeft tegenwoordig iedereen het recht om een familiewapen te voeren en te laten registreren. Dit zeer lezenswaardige boekje zet het fenomeen heraldiek in historisch perspectief en geeft stapsgewijs aan hoe men zelf een familiewapen kan zoeken of (laten) ontwerpen en laten registreren. Verder wordt o.a. ingegaan op het belang van een wapenregistratie.

 

A. de Jong: ‘Het voorgeslacht van Antje Boshoven 1882-1975’. Den Haag, september 2007, 49 blz.
Het voorgeslacht van Antje Boshoven woonde voornamelijk in Dordrecht en Dubbeldam. Een aantal kwartieren hebben betrekking op West Brabant, met name op Hooge en Lage Zwaluwe. De oudst bekende voorvader is dan ook: Matthijs Cornelis Fuyckschot, schout van Hooge Zwaluwe tussen 1559 en 1595. Het boek is voorzien van een duidelijke index op achter- en voornamen van de kwartieren. Tevens zijn, als bijlagen een tweetal testamenten toegevoegd. De schrijver zou het zeer op prijs stellen, aanvullingen of correcties op deze kwartierstaat te mogen ontvangen.


2006

 

L. van Amsterdam, ‘Van der Lende. Het nageslacht van Pieter Roelofs van der Lende en Itskjen Cornelis Peereboom’, ’s-Gravenhage 2001, 12 blz.
Een genealogie van een familie, die zijn oorsprong heeft in het Zuiden van Friesland. Pieter Roelofs van der Lende wordt op 24 januari 1745 te Munnekeburen gedoopt en overlijdt te Weststellingwerf op 24 november 1819.
Tevens ontvingen wij van de heer L. van Amsterdam: ‘(van) Kessel te Asperen en Heukelum’, ’s Gravenhage 2003, 7 blz. Samensteller heeft nog geen bewijs kunnen vinden voor het verband tussen zijn voorouder Pieter van Kessel, die omstreeks 1711 gehuwd is met Jantge van der Pol en de naamdragers van Kessel te Asperen en Heukelum. Hij hoopt d.m.v deze uitgave aanvullingen, verbeteringen en opmerkingen te krijgen.
Dit geldt ook voor de laatste publicatie, die we van zijn hand ontvingen: ‘Scheurwater te Delft en Rotterdam’, ’s Gravenhage 2003, 9 blz. Dit zijn losse gegevens, die niet geplaatst konden worden in de Genealogie Scheurwater, die reeds in onze bibliotheek aanwezig is.

 

Dr. A.H. Stolk en Ir. H.A. Stolk, ‘Vier generaties Stolk langs de Hollandse IJssel in de 18e en 19e eeuw’, Zonnemaire 2002, 66 blz.
Deze uitgave is een vervolg op de publicatie: ‘Vier geslachten touwslager in Capelle aan den IJssel’. Er wordt aandacht besteed aan wetenswaardigheden in de 18e en 19e eeuw, het intellectuele leven, de geschiedenis van Krimpen aan den IJssel en de Stormpolder en aan de graven van Nassau, die lange tijd een belangrijke rol speelden in de Ambachtsheerlijkheid Lalecq. De generaties Stolk worden zeer uitvoerig aan de hand van kwartieren beschreven. De generaties, die beschreven zijn lopen van Johannes Stolk, geboren op 15 februari 1823 te Krimpen aan den IJssel, via Leendert en Cornelis naar Leendert Jansz. Stolk, gedoopt op 4 december 1701 in Ouderkerk op d’IJssel.

 

Dr. A.H. Stolk en Ir. H.A. Stolk: ‘Vier geslachten touwslager in Capelle aan den IJssel’, Zonnemaire 2001, 83 blz.
Deze uitgave heeft ook Deel-genealogie en Biografie, als titel meegekregen. Naast een beknopte geschiedenis van Capelle aan den IJssel, wordt aandacht besteed aan nijverheid en industrie en wordt een tijdsbeeld gegeven van de 19e en 20e eeuw. Verder worden op een zeer uitvoerige manier een aantal kwartieren beschreven: Te weten kwartier 2: Jacob Stolk (1893-1978), kwartier 4: Adrianus Stolk (1849-1927), kwartier 10: Johannes van den Heuvel (1819-1875) en kwartier 22: Barent van Es (1800-1873). Het boek is voorzien van zeer veel afbeeldingen en geeft een goed tijdsbeeld.

 

A.A. Sterk en M.M. Sterk-Luteijn: ‘Vijf eeuwen familie STERK in de Vijfheerenlanden’, Abcoude, september 2002, 344 blz., ISBN 90 6455 395 5 , Uitgeverij Pirola.
Dit prachtig uitgevoerde boek is een grote aanwinst voor onze bibliotheek. Het behandelt zeer uitgebreid zes stamreeksen, die de hoofdtakken van de familiestamboom vormen. De stamboom wordt ook in schema’s weergegeven. Dit komt het overzicht zeer ten goede. De oudst bekende voorvader in mannelijke lijn is: Cornelis Barensz., geboren ca. 1620 en wonende te Hei- en Boeicop. Zijn zoon Ghijsbert was gehuwd met Maria Roelofsdr. Sterck. Hun kinderen hebben de achternaam Sterck aangenomen. Aan het eind van het boek zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: Wereld waarin zij leefden en Boerderijen en kaatsbaan.
Beide hoofdstukken geven een uitstekend beeld van het praktische leven, de welstand en de culturele situaties van boerenfamilies, die door de eeuwen heen leefden in de Vijfheerenlanden.

 

A.F.Morcus: ‘70 jaar begraven in Maasdijk’, Maasdijk, december 2000. 87 blz.
Het boekje bestaat uit 2 delen; te weten het eerste deel, dit bevat het begraven, zoals het is opgeschreven in het begraafboek op volgorde van datum, beginnend d.d. 20 december 1930. En het tweede deel, dat is gesorteerd op alfabetische volgorde. Het omvat het begraven op de oude en nieuwe begraafplaats.
U vindt zowel de leeftijd van de overledene, als de klasse, het nummer en veelal ook de diepte van het graf.Tevens is een stukje geschiedenis toegevoegd. Een zeer welkome aanvulling voor diegenen, die zoeken naar recente gegevens in Maasdijk.

 

M.D. van Duijvenvoorde en A. Brunt: ‘Lijste van de landen van de abdie van Leeuwenhorst die metten jaere XVI c vijftich tot en met XVI c zevenenvijftich uijter huijre sijn ‘. Aalten 2000.
In het huisarchief van kasteel Twickel bij Delden bevinden zich onder Inv.Nr.HAT 223, lijsten van pachters van grond van de abdij van Leeuwenhorst onder Noordwijkerhout over de jaren 1650-1656. Tevens in Inv.Nr.HAT 228: een brief van pachters over de hoogte van de ten hunne lasten komende kosten.
Dit boek omvat een transcriptie van bovengenoemde lijsten en brief. Een zeer welkome en onverwachte aanvulling, voor wie zich bezighoudt met het zoeken naar voorouders, wonende in de streek rond Noordwijkerhout.

 

J.M.C. Sparnaaij: ‘ Dossier over David van Alphen in Rijswijk en zijn zoon Cornelis in ’s-Gravenhage’, Amersfoort, 2002, 45 blz.
Onderzoek naar de kwartierstaat Wilbers-Klunk, leverde tevens veel gegevens op over David van Alphen, herbergier, Schepen, President Schepen, weesman, weesmeester, collecteur. Hij werd gedoopt in Nootdorp op 24 november 1658 en wordt te Rijswijk begraven op 25 oktober 1727. Ook het ouderlijk gezin wordt beschreven. Er zijn zeer veel verwijzingen en uittreksels van akten aan deze uitgave toegevoegd. De gegevens zijn niet compleet. De samenstelster spreekt de hoop uit, dat deze gegevens voor anderen weer een aanleiding of basis kunnen zijn om verder onderzoek te doen.

 

C. IJdo en W. Kleijn: ‘Genealogie IJdo’ , Dreischor 2002, 2004. 124 blz.
Bij de opstelling van deze genealogie is men uitgegaan van Willem Hendriksz. IJdo, smid te Maassluis. Hij huwde op 14 maart 1677 te Kethel en Spaland met Lijsbeth Leenderts Patijn. In jan. 2004 is een bijlage geschreven bij deze genealogie, waarin het bewijs wordt geleverd, dat Willem Hendriksz. IJdo op 13 juni 1649 in Bergambacht is gedoopt als zoon van Hendrik Claesz. Udo. De samenstellers willen met de uitgave van dit boek, hun werk niet alleen toegankelijk maken voor anderen, maar hopen ook op evt. aanvullingen en correcties. In onze bibliotheek kan het door velen geraadpleegd worden!

 

J.C. van Oeveren sr.: ‘Kwartierstaat van Oeveren-Nederpelt’, Driebergen, mei 2001, 52 blz.
Deze kwartierstaat vervangt de reeds in onze bibliotheek aanwezige kwartierstaat van Jan Christiaan van Oeveren. Deze kwartierstaat werd ons toegezonden door het Streekarchief ‘Rijnstreek’, omdat er veel Zuidhollandse kwartieren in voorkomen. Het Familiearchief Van Oeveren-Nederpelt is ondergebracht in dit streekarchief te Woerden. Hier vindt men genealogische aantekeningen en onderzoeksresultaten, die in de loop van vijftig jaar door de heer van Oeveren verzameld zijn.

 

A.H. Hoeben: ‘Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel 1’. Waalre 2001, 235 blz., ISBN 90 4390 138 5, prijs € 23,85 (incl. verzendkosten).
U kunt schriftelijk navragen of er nog boeken beschikbaar zijn bij A.H.Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Waalre.
Dit boek bevat ook een aantal beschrijvingen van wapens van geslachten met een oorsprong buiten de provincie – en landsgrenzen. Na de overgave van Den Bosch in 1629 kwam een groot aantal immigranten in de provincie Noord-Brabant wonen, o.a. in verband met de uitoefening van hun beroep, maar ook door koop of vererving van heerlijkheden kwamen ‘vreemde’ geslachten naar de provincie , alwaar zij trouwden en kinderen kregen. Wapens van vorsten en hertogen zijn niet opgenomen, omdat deze wapens door andere publicaties, reeds bekend zijn. Dit zeer uitgebreide boek, met zijn vele verwijzingen, is zeker een aanwinst voor onze bibliotheek en een bron van heraldische informatie voor leden met voorouders in Noord-Brabant.

 

P.B. Oranje: ‘Oranje, als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse Volk’, Derde editie herzien door C.N. Oranje, Schoorl december 2005, 317blz.
Velen vragen zich bij de naam Oranje af, waar de oorsprong van deze naam zal liggen. In de verschillende families doen hierover meerdere verhalen de ronde. Het boek bevat een integrale lijst van Oranje Naamdragers, verdeeld over 5 stammen, die niet aan elkaar verwant zijn. De naam kwam voor rond Yerseke (1660), Schiedam (1644), Dokkum(1828), Oudenhoorn (1667) en een uitgestorven stam rond Spijkenisse (1693). We zien ook in deze families, dat zij aan het eind van de 19e eeuw naar de grote steden trekken en emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika. Van dit boek is een digitale versie beschikbaar op CD-rom, dit vergemakkelijkt het zoeken aanzienlijk.

 

A. de Jong: ‘Het voorgeslacht van Pieter de Jong 1882-1961’, Den Haag, maart 2005, 107 blz.
Het voorgeslacht van Pieter de Jong woonde voornamelijk in Rotterdam, Capelle aan de IJssel en de Krimpenerwaard. Genoemde Pieter de Jong is de vader van de auteur. De kwartierstaat is in de eerste plaats bedoeld om kinderen en kleinkinderen en indruk te geven, waar hun voorouders vandaan kwamen en wat voor beroepen ze uitoefenden. Er is dan ook een overzicht van geschiedkundige feiten toegevoegd. Hierin worden een aantal belangrijke gebeurtenissen vermeld tussen 1492 en 1899.
Als oudst bekende voorvader wordt vermeld: Vop Hoene, overleden voor 1409. Belender in 1396 van 6 morgen land te Ouderkerk aan de IJssel. het geheel is voorzien van een index en een groot aantal bronvermeldingen. Reeds eerder ontvingen wij van de heer A. de Jong: Kwartierstaat de Clercq. Beide kwartierstaten betreffen de grootvaders van zijn kinderen. De kwartierstaten van de grootmoeders worden momenteel afgerond. Ook deze zouden wij graag in onze bibliotheek beschikbaar willen stellen.

 

J. van der Reep: ‘Uit de nagelaten papieren van Hillegoms notabelen anno 1700. Geelvinck, Olycan, Six, Sijpesteyn, Tolling.’ Voorschoten, februari 2002, 15 blz., ISBN 80 6157 1 5.
De schrijver attendeert vooral op de passage aangaande Cornelius Ascanius van Sijpesteyn 1666-1747, Baljuw, Schout en Dijkgraaf van de Beijerlanden. Er wordt een zeer langdurige strafzaak besproken van het Hof van Holland contra Sijpesteyn. Verder is een aantal foto’s opgenomen uit de collectie van het Iconografisch Bureau te ’s Gravenhage en een aantal bijlagen met aktes uit de oude archieven van het Hof van Holland.

 

H.C.J. Looijesteijn: ‘Genealogie van het geslacht Vaandrager’, Zoetermeer 2001, 154 blz., ISBN 90 9015228 8.
Te bestellen door overschrijving van € 40,85 (incl. verzendkosten) naar bankrekening 46.06.32.167 t.n.v. H.C.J. Looijesteijn te Zoetermeer.
Deze genealogie is een herziene uitgave van de Genealogie Vaandrager door H.J. Barendregt, die reeds in onze bibliotheek aanwezig is. De gegevens van de jongste generaties zijn toegevoegd. Bovendien zijn biografieën opgenomen van de 19 stamvaders, waarin het wel en wee van deze boerenfamilie met zijn oorsprong uit Oost Barendrecht/Charlois wordt beschreven. Ook wordt de genealogie met een eerdere generatie opgevoerd. Opmerkelijk is, dat de kleinkinderen van stamvader Frans Leendertse (1565-1638/1641) zich Kooijman, Groenendijck of Vaandrager gaan noemen. Aan dit fraaie boek zijn zeer veel afbeeldingen van zowel personen, als boerderijen toegevoegd. Veel boerderijen stonden aan de Charloisse Lagendijk en Dordtsestraatweg in Rotterdam.

 

J.M. Dirkzwager: ‘De Schiedamse tak van de Familie Van der Schalk’, Olst , 2002, 167 blz., ISBN 90 9015671 2, prijs € 20,-. Het boek is in de boekhandel te koop. Het Fonds Historische Publikaties Schiedam verzorgt de distributie, tel. 010-4707505.
Dit fraai uitgevoerde boek is rijk geïllustreerd en beschrijft de Schiedamse tak van een familie, die in de 19e en 1e helft van de 20e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld in de welvaart en het welzijn van Schiedam. Te denken valt ondermeer aan de bierbrouwerij ‘Griffioen’. Aan het boek is ook een genealogie toegevoegd. Te beginnen bij Claes Heyndrickszoon, overl. 1651 hij trouwt te Delfshaven op 13 juli 1642 met Marytgen Bastiaansdr. De gegevens komen uit het Familiearchief van Jan Margarethus van der Schalk, waar ook gegevens bewaard zijn gebleven van aangetrouwde familieleden en compagnons: o.a. Burgerhoudt en du Bois.

 

M. Hofman. ‘Als het stof der aarde’, Genealogie van een familie van der Spek.’s-Gravenzande, februari 2005. 382 blz.
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar a € 30,- (inclusief verzendkosten).
J. van der Spek, Wilhelminastraat 102, 2941 CC Lekkerkerk, tel. 0180-662464.
Aan dit zeer omvangrijke boek is vele jaren gewerkt door de heer M. Hofman. Na zijn overlijden heeft de heer J.van der Spek zorg gedragen voor de aanvullingen en correcties, tevens heeft hij de inleiding geschreven en de bijlagen samengesteld. Het boek behandelt een doorlopende stamboom, die begint bij Gerulf, Graaf van Holland in de jaren 885-889 en die doorgaat tot het heden. Sleutelfiguur hierin is o.a. Willem van der Specke, die leefde omstreeks 1300 in de omgeving van Lisse, nakomelingen vestigden zich o.a. in Leiden, Rijswijk, Delfgauw, Berkel en Moerkapelle. In het boek zijn ook een aantal vrouwelijke lijnen uitgewerkt. Deze leiden naar de families Bac, Oudijk, Paul en Hofman. Buiten beschouwing blijft de tak, die in de buurt van Leiden bleef, na de verhuizing naar Rijswijk. Ook niet behandeld is de tak, die ten tijde van de Hervorming, Rooms-Katholiek bleef en vooral in Den Haag en het Westland woont. Het boek bevat een groot aantal bijlagen. Van krantenknipsels, foto’s tot aan het dagboek van Paulus van der Spek, daterend uit 1770. Kortom een boek met zeer veel gegevens, maar dat zoals de heer J. van der Spek in de inleiding schrijft, in sommige recente lijnen nog verder uitgewerkt kan worden. ‘Men kan met stamboomonderzoek gemakkelijk een leven lang bezig zijn’.

 

A.M.L. van Wieringen, ‘Naar een genealogie van Abraham Jansz. van Wieringen, ca. 1600-1669 te Aarlanderveen’ , Den Haag, juli 2000. 195 blz.
Dit boek is een tussenstand in het onderzoek naar de familie van Wieringen. Er worden zowel een tak uit Aarlanderveen, een tak uit Alkemade, als een tak uit Amsterdam op zeer uitvoerige wijze beschreven. Er zijn bovendien vele getranscribeerde akten opgenomen. Ook de geschiedenis van Aarlanderveen komt aan de orde. In een volgende versie van dit onderzoek zal aandacht besteed worden aan de genealogie van Joachim Dircksz. en Jan Joachimsz., resp. de grootvader en vader van bedoelde Abraham Jansz. Wij hopen ook dit boek in onze bibliotheek beschikbaar te kunnen stellen.

 

T. Marseille: ‘Varen op de grote rivieren rond 1580’, Leeuwarden 2002, 208 blz., ISBN 9014864 7.
Te bestellen door overmaking van €10,- op postbanknummer 807949 ten name van T. Marseille, Leeuwarden.
De ondertitel van dit boek luidt : ‘De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden, schippers, goederen en schepen. Culemborgse akten over scheepsbouw. Een verkennende documentatie’. Dit betreft de tolboeken van Nijmegen, Arnhem, IJsseloord en Tiel. Aan de hand van deze boeken worden de activiteiten van schippers en kooplieden op de Rijn, Waal en IJssel belicht. Daarbij is aandacht besteed aan het aandeel van de verschillende plaatsen(38) in de handel, het vervoer, de gebruikte scheepstypen en de verscheepte goederen. Het boek bevat tevens een register met persoonsnamen, waarin ook de plaats van herkomst van de schipper is opgenomen. Kortom een boek, dat zeker bijdraagt tot de beschrijving van de economische geschiedenis van ons land.

 

J.Th. Gantvoort, ‘Een Schiedamse familie Verboom’, Den Haag, mei 2002. 73 blz.
In dit onderzoek gaat het over een familie Verboom, die oorspronkelijk Verboon heette. De genealogie vangt aan met Arij Verboon, geboren op 23 juli 1756 als natuurlijke zoon van Wouterijntje Schoenmakers. Er wordt aannemelijk gemaakt, dat deze familie Verboom in feite een bastaardtak is van het geslacht Verboon uit Pijnacker, dat reeds beschreven is door mevr. Martens-Verboon (1989). Door een zoon van Arij wordt reeds de naam Verboom aangehouden. In het boek worden verschillende takken van deze familie beschreven. Er zijn een groot aantal bijlagen toegevoegd. Tevens is in het boek de kwartierstaat van Frans Verboom (1860-1932) opgenomen. Van ir. Gantvoort ontvingen wij bovendien een kort overzicht van het verrichte genealogische onderzoek naar de twee Schiedamse geslachten Verboom en Weber. Beide onderzoeken zijn in onze bibliotheek te raadplegen.

 

L. Helms van Eis, ‘Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland’, Een zestal boeken betreffende het Oud Rechterlijk Archief van Mijnsheerenland in de periode van 1447-1632.
Dit archief is ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag. Deze 2 boeken vormen een aanvulling op het deel over de periode 1606-1617, dat wij reeds vorig jaar van de heer Helms van Eis mochten ontvangen. Aan de hand van de verschillende akten van bijv. eigen- en rentebrieven kan men zich ook een goed tijdsbeeld vormen. Het is een periode, waarin hongersnood en sterfte door besmettelijke ziekten een grote rol spelen.
Tevens ontvingen we van dezelfde schrijver een overzicht van etsen van de schilder Adriaen van Ostade (1610-1685).