Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Bibliotheekinventaris

Inleiding

De inventaris van de bibliotheek, die is bijgewerkt tot april 2005, kan hier gedownload (pdf) worden. Aanwinsten na april 2005 zijn te vinden op de Aanwinstenpagina op de website. De inventaris is voorzien van bladwijzers  (bookmarks) om het gezochte makkelijk te kunnen vinden. De pdf van de inventaris kan met behulp van Ctrl F doorzocht worden.

De inventaris ligt uiteraard ook ter inzage in de bibliotheek.

De inventaris bevat ingangen op het grootste deel van de collectie boeken, tijdschriften en periodieken, microfiches en kaartsystemen die zich bevinden in de bibliotheek.

Voor het indelen van het bronmateriaal is gekozen voor het systeem dat bij het Nationaal Archief in Den Haag in gebruik is, namelijk de districtsindeling van de provincie Zuid-Holland van I t/m XIII.

Daarnaast zijn de steden met een eigen archief apart ondergebracht, zoals dat eveneens bij het Nationaal Archief gebruikelijk is. De overige provincies zijn in een aparte serie ondergebracht. In deze serie vindt u ook een aantal boeken, die op heel Nederland betrekking hebben. Het gaat hier alleen om vrij nieuwe boeken. Wij hebben in de serie NA uiteraard veel meer naslagwerken, zoals het Genealogisch Repertorium op familienamen van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa enz., maar deze Naslagwerken zijn (nog) niet in deze inventaris opgenomen.

In de districtslijsten en de stedenlijsten wordt, wanneer nodig, overvloedig verwezen. In de lijst van de overige provincies kunt u zelfs zoeken op trefwoord.

Naast de bovenstaande lijsten bevat deze inventaris: de collectie van de heer Eikenboom, de inventarissen op de serie Genealogische Werken, de tijdschriften en periodieken, de microfiches en de kaartsystemen.

De inventaris op de Genealogische Werken is niet op titel of auteur is gerangschikt, maar op de behandelde familie(s). Dit betekent dat van verzamelwerken zoals Kwartierstatenboeken en Jubileumboeken, alle artikelen apart zijn opgenomen met verwijzing naar de code van het betreffende boek.

Inhoud inventaris

Voorwoord
Uitleg bij het gebruik
1. Collectie van de heer Eikenboom
2. Kaartsystemen
3. Microfiches
4. Districten van de provincie Zuid-Holland
District 1 Goeree en Overflakkee
District II Voorne-Putten en Rozenburg
District III Hoeksche Waard
District IV IJsselmonde
District V Alblasserwaard
District VI Vijfheerenlanden en het land van Vianen
District VII Krimpenerwaard
District VIII Delfland ten Westen van Delft
District IX Delfland ten Oosten van Delft
District X Rijnland-kuststreek
District XI Rijnland ten Zuiden van Leiden
District XII Rijnland ten Noorden en Oosten van Leiden
District XIII Rijnland rondom Woerden
5. Steden Zuid-Holland
Brielle en Maassluis (BM)
Delft (DE)
Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Loosduinen (DH)
Dordrecht (DO)
Gorinchem (GM)
Gouda (GO)
Leiden (LE)
Rotterdam, Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek, IJsselmonde en Hoogvliet (RO)
Schiedam (SC)
Vlaardingen (VL)
6. Provincies: Nederland (NL)
Drente (DR)
Friesland (FR)
Gelderland (GL)
Groningen (GR)
Limburg (LI)
Noord-Brabant (NB)
Noord-Holland (NH)
Overijssel (O)
Utrecht (UT)
Zeeland (ZE)
Zuid-Holland (ZH)
7. Genealogische werken
8. Tijdschriften en periodieken
9. Eigen uitgaven Ons Voorgeslacht
10. Overige collecties

Uitleg bij het gebruik van de inventaris

Algemeen

Een asterisk of ster (*) naast het codenummer van een boek betekent dat het betreffende item niet uitleenbaar is.

Wanneer zich van een boek meerdere exemplaren in de collectie bevinden dan wordt dat aangeduid met een letter naast het boeknummer (bijvoorbeeld: VIlI-3-2a, VIII-3-2b). Het kan voorkomen dat van dubbele exemplaren het ene exemplaar niet en het andere exemplaar / exemplaren wel uitleenbaar is/zijn.

2. Kaartsystemen in dozen en laden

Het betreft hier ingangen op (deels reeds gepubliceerde) bronnen en kwartierstaten De lijst is gerangschikt op trefwoord en plaatsnaam

3. Microfiches

Het eerste deel van deze verzameling betreft microfilmkopieën van de “gele klappers” uit het rijksarchief (doop en trouw van Zuid- Holland 1695-1811).

De registers van de steden Maassluis en Gorinchem zijn apart verfilmd en opgenomen, evenals een aantal andere Zuid-Hollandse gemeenten (zie lijst). Tenslotte is er van Pijnacker nog een deel rechterlijk archief aanwezig.

Het tweede deel bevat de microfiches van de volkstellingen, gerangschikt op plaatsnaam.

 

4. Districten provincie Zuid-Holland

De Romeinse nummering komt overeen met de nummering van de “gele klappers” van het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage waarbij elk district een eigen nummer heeft. De Zuidhollandse steden met een eigen stadsarchief zijn niet in de districten op genomen.

Binnen elk district zijn de daarin liggende plaatsen alfabetisch opgenomen en vervolgens genummerd met Arabische cijfers. Aan de lijst met plaatsnamen gaat het nummer 0 vooraf. Onder deze code zijn de algemene werken en de verzamelwerken opgenomen. Indien onder de code 0 bijvoorbeeld een boek is opgenomen waarin men de DTB kan vinden van zowel plaats A als plaats B, dan vindt u bij de betreffende plaatsen verwijzingen naar dit boek. Verzamelwerken kunnen ook opgenomen zijn op de eerstgenoemde plaats, in dat geval vindt u een verwijzing naar dit boek bij de andere, in dit boek, behandelde plaatsen.

De boeken zelf tenslotte zijn eveneens Arabisch genummerd.

Het bovenstaand geheel levert een uniek codenummer op voor elk boek dat daardoor gemakkelijk in de kasten kan worden teruggevonden.

Voorbeeld: U zoekt een huwelijk rond 1712 dat in Maasland plaatsgevonden moet hebben: U zoekt in lijst VIII Maasland op (in de bilbiotheek bevindt zich ook een kaart zodat u kunt kijken in welk district een bepaalde plaats is ingedeeld). Onder Maasland vindt u onder VIII-3-1 de huwelijken 1669- 1759 en als boek VIII-3-2 zelfs een klapper op dat huwelijksregister. Vervolgens kunt u in de kast bij de serie VIII, plaats 3 (Maasland) de met de nummers 1 en 2 gemerkte boeken pakken.

Op de eerste pagina van elke lijst is ook een beknopte lijst met verwijzingen opgenomen waarin de voornaamste verdwenen gemeenten en parochies en buurtschappen zijn opgenomen. Raadpleeg deze lijst als u de door u gezochte plaatsnaam niet tegenkomt in de opsomming van plaatsen die in het geraadpleegde district voorkomen.

5. Steden in de provincie Zuid-Holland

Elke stad heeft een eigen lettercode die ook op de plankjes in de kasten staat. De steden staan op alfabetische volgorde in zowel de inventaris als in de kast, met uitzondering van Maassluis dat samen met Brielle onder de code BM staat.

De grote steden (Rotterdam en Den Haag) kennen ook een onderverdeling in voormalige gemeenten.

6. Provincies

De provincies zijn alfabetisch gerangschikt. Let op: ook Zuid-Holland is in deze lijst opgenomen, in deze lijst bevinden zich de verzamelwerken waarnaar in de districtenlijsten en de stedenlijsten wordt verwezen.

De boeken betreffende de diverse provincies zijn toegankelijk op trefwoord. De trefwoorden zijn algemeen gehouden, alle doop-, trouw- en begraafregisters bevinden zich bijvoorbeeld onder het trefwoord DTB. Denkt u bij het zoeken daarom in grote lijnen, u kunt trefwoorden verwachten als heraldiek. klederdracht. visserij, landbouw, militaria, rechtspraak, bestuur, belasting etc.

Alle, niet algemene, bronnen die betrekking hebben op één plaats zijn onder de plaatsnaam opgenomen, evenals in de titel met name genoemde huizen, kastelen, kloosters e.d.

Een enkele maal zijn ook familienamen opgenomen indien zij in verband staan met bijvoorbeeld een bepaalde plaats, huis of kasteel.
Waar nodig wordt verwezen naar de andere lijsten.

7. Genealogische werken

Deze serie omvat alle genealogische publicaties m.u. v. van de tijdschriften en periodieken.

De ingang is op familienaam. Alle artikelen die zijn opgenomen in verzamelwerken en kwartierstaten die zijn opgenomen in kwartierstatenboeken zijn apart opgenomen.

8. Tijdschriften en periodieken

De lijst is alfabetisch gerangschikt op de titel van het tijdschrift. Opgesomd wordt welke jaargangen en/of nummers aanwezig zijn (gesplitst naar uitleenbaar en niet uitleenbaar). Ook worden eventuele bijzonderheden (jubileumnummers, overzichten, aparte indexen) genoemd.

9. Eigen uitgaven

In deze lijst treft u een opsomming aan van de eigen uitgaven van onze vereniging. Bij elke uitgave worden, wanneer van toepassing, alle artikelen opgesomd. Boeken, die nog verkocht worden, zijn niet uitleenbaar.

10. Overige collecties

Genealogische cd-roms

Naast onze eigen cd-roms, heeft de vereniging een verzameling op cd-rom uitgebrachte genealogische naslagwerken aangekocht. Door middel van de computers kunnen deze in het verenigingsgebouw worden ingezien. Vanwege het copyright kunnen deze cd-roms niet worden uitgeleend.