Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Bibliotheekinventaris

Inleiding

De inventaris van de bibliotheek kunt u hier downloaden en is bijgewerkt tot april 2005. Aanwinsten na april 2005 zijn te vinden bij de Aanwinsten. Het is een pdf-file bij bijna 800 kb en voorzien van bladwijzers / bookmarks om het gezochte makkelijk te kunnen vinden. De inventaris wordt ook met behulp van de zoekmachine op de homepage doorzocht.

Voor het lezen van dat bestand dient men gebruik te maken van de gratis Adobe Reader. Dit programma staat ook op de de CD-ROM van onze vereniging (waarop o.a. 50 jaargangen van ons tijdschrift).

Het boek met de inventaris ligt uiteraard ook ter inzage in de bibliotheek.

Hieronder leest u meer over de totstandkoming van deze inventaris, de inhoudsopgave en uitleg over het gebruik ervan. Die teksten zijn overigens ook in de inventaris opgenomen.

Voorwoord

Na lange tijd is er de vernieuwde inventaris op de verzamelingen van onze vereniging. Aan deze inventaris liggen de delen 1 en 2 van de “Serie inventarissen bibliotheek Ons Voorgeslacht” ten grondslag. Beide delen zijn samengevoegd, aangevuld en verbeterd. Deze inventaris bevat ingangen op het grootste deel van de collectie boeken, tijdschriften en periodieken, microfiches en kaartsystemen die zich bevinden in de bibliotheek.

Voor het indelen van het bronmateriaal werd gekozen voor het systeem dat bij het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage in gebruik is en bij nagenoeg alle genealogen bekend. Het betreft hier de indeling van de provincie Zuid-Holland in districten genummerd van I t/m XIII.

Daarnaast werden de steden met een eigen archief apart ondergebracht, zoals dat eveneens bij het Nationaal Archief gebruikelijk is. De overige provincies werden in een aparte serie ondergebracht. Hier vind u ook een aantal boeken, die op heel Nederland betrekking hebben. Het gaat hier alleen om vrij nieuwe boeken. Wij hebben in de serie NA uiteraard veel meer naslagwerken, zoals het Genealogisch Repertorium op familienamen van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa enz., maar deze Naslagwerken zijn (nog) niet in deze inventaris opgenomen.

In de districtslijsten en de stedenlijsten wordt, wanneer nodig, overvloedig verwezen. In de lijst van de overige provincies kunt u zelfs zoeken op trefwoord.

Naast de bovenstaande lijsten bevat deze inventaris: de collectie van de heer Eikenboom, de inventarissen op de serie Genealogische Werken, de tijdschriften en periodieken, de microfiches, de kaartsystemen, de eigen uitgaven en de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie. Van deze collectie zijn alleen de gegevens betreffende Zuid-Holland en de ons omringende provincies opgenomen.

De inventaris op de Genealogische Werken is zeer gebruiksvriendelijk, omdat niet op titel of auteur is gerangschikt, maar op de behandelde familie(s). Dit betekent dat van verzamelwerken zoals Kwartierstatenboeken en Jubileumboeken, alle artikelen apart zijn opgenomen met verwijzing naar de code van het betreffende boek.

Een omvangrijk werk zoals dit is nimmer het werk van slechts één persoon. Mijn dank gaat dan ook uit naar de dames. H.E. Verbeek, M. Poot-van der Hoek en de heren T. Oskam, C. Keulen, A. Maliepaard, R. de Hek en J.H. van der Boom. Zij hebben de grondslag gelegd voor de reeds eerder genoemde delen van de serie inventarissen, die aan de wieg stonden van deze vernieuwde inventaris. Het ligt in de bedoeling, deze inventaris in de toekomst jaarlijks aan te vullen. Het eerste gedeelte bestaat daarom uit onze min of meer vaste collecties, het tweede gedeelte uit inventarissen die steeds uitbreiden.

Ik spreek de hoop uit dat deze inventaris, net als de voorgaande, zijn doel mag dienen en zijn weg zal vinden naar een groot aantal gebruikers. Tenslotte houden wij ons aanbevolen voor eventuele correcties en opmerkingen, want ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, kan het niet anders, dan dat er ook in deze inventaris fouten geslopen zijn.

Sylvia Buit,
bibliothecaris
Rotterdam, april 2005.

Inhoud inventaris

Voorwoord
Uitleg bij het gebruik
1. Collectie van de heer Eikenboom
2. Kaartsystemen
3. Microfiches
4. Inventaris Centraal Bureau voor Genealogie
5. Districten van de provincie Zuid-Holland
District 1 Goeree en Overflakkee
District II Voorne-Putten en Rozenburg
District III Hoeksche Waard
District IV IJsselmonde
District V Alblasserwaard
District VI Vijfheerenlanden en het land van Vianen
District VII Krimpenerwaard
District VIII Delfland ten Westen van Delft
District IX Delfland ten Oosten van Delft
District X Rijnland-kuststreek
District XI Rijnland ten Zuiden van Leiden
District XII Rijnland ten Noorden en Oosten van Leiden
District XIII Rijnland rondom Woerden
6. Steden Zuid-Holland
Brielle en Maassluis (BM)
Delft (DE)
Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Loosduinen (DH)
Dordrecht (DO)
Gorinchem (GM)
Gouda (GO)
Leiden (LE)
Rotterdam, Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek, IJsselmonde en Hoogvliet (RO)
Schiedam (SC)
Vlaardingen (VL)
7. Provincies: Nederland (NL)
Drente (DR)
Friesland (FR)
Gelderland (GL)
Groningen (GR)
Limburg (LI)
Noord-Brabant (NB)
Noord-Holland (NH)
Overijssel (O)
Utrecht (UT)
Zeeland (ZE)
Zuid-Holland (ZH)
8. Genealogische werken
9. Tijdschriften en periodieken
10. Eigen uitgaven Ons Voorgeslacht

Uitleg bij het gebruik van de inventaris

1. Districten provincie Zuid-Holland

De Romeinse nummering komt overeen met de nummering van de “gele klappers” van het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage waarbij elk district een eigen nummer heeft. De Zuidhollandse steden met een eigen stadsarchief zijn niet in de districten op genomen.

Binnen elk district zijn de daarin liggende plaatsen alfabetisch opgenomen en vervolgens genummerd met Arabische cijfers. Aan de lijst met plaatsnamen gaat het nummer 0 vooraf. Onder deze code zijn de algemene werken en de verzamelwerken opgenomen. Indien onder de code 0 bijvoorbeeld een boek is opgenomen waarin men de DTB kan vinden van zowel plaats A als plaats B, dan vindt u bij de betreffende plaatsen verwijzingen naar dit boek. Verzamelwerken kunnen ook opgenomen zijn op de eerstgenoemde plaats, in dat geval vindt u een verwijzing naar dit boek bij de andere, in dit boek, behandelde plaatsen.

De boeken zelf tenslotte zijn eveneens Arabisch genummerd.

Het bovenstaand geheel levert een uniek codenummer op voor elk boek dat daardoor gemakkelijk in de kasten kan worden teruggevonden.

Voorbeeld: U zoekt een huwelijk rond 1712 dat in Maasland plaatsgevonden moet hebben: U zoekt in lijst VIII Maasland op (in de bilbiotheek bevindt zich ook een kaart zodat u kunt kijken in welk district een bepaalde plaats is ingedeeld). Onder Maasland vindt u onder VIII-3-1 de huwelijken 1669- 1759 en als boek VIII-3-2 zelfs een klapper op dat huwelijksregister. Vervolgens kunt u in de kast bij de serie VIII, plaats 3 (Maasland) de met de nummers 1 en 2 gemerkte boeken pakken.

Op de eerste pagina van elke lijst is ook een beknopte lijst met verwijzingen opgenomen waarin de voornaamste verdwenen gemeenten en parochies en buurtschappen zijn opgenomen. Raadpleeg deze lijst als u de door u gezochte plaatsnaam niet tegenkomt in de opsomming van plaatsen die in het geraadpleegde district voorkomen.

2. Steden in de provincie Zuid-Holland

Elke stad heeft een eigen lettercode die ook op de plankjes in de kasten staat. De steden staan op alfabetische volgorde in zowel de inventaris als in de kast, met uitzondering van Maassluis dat samen met Brielle onder de code BM staat.

De grote steden (Rotterdam en Den Haag) kennen ook een onderverdeling in voormalige gemeenten.

3. Provincies

De provincies zijn alfabetisch gerangschikt. Let op: ook Zuid-Holland is in deze lijst opgenomen, in deze lijst bevinden zich de verzamelwerken waarnaar in de districtenlijsten en de stedenlijsten wordt verwezen.

De boeken betreffende de diverse provincies zijn toegankelijk op trefwoord. De trefwoorden zijn algemeen gehouden, a1le doop-, trouw- en begraafregisters bevinden zich bijvoorbeeld onder het trefwoord DTB. Denkt u bij het zoeken daarom in grote lijnen, u kunt trefwoorden verwachten als heraldiek. klederdracht. visserij, landbouw, militaria, rechtspraak, bestuur, belasting etc.

Alle, niet algemene, bronnen die betrekking hebben op één plaats zijn onder de plaatsnaam opgenomen, evenals in de titel met name genoemde huizen, kastelen, kloosters e.d.

Een enkele maal zijn ook familienamen opgenomen indien zij in verband staan met bijvoorbeeld een bepaalde plaats, huis of kasteel.
Waar nodig wordt verwezen naar de andere lijsten.

4. Genealogische werken

Deze serie omvat alle genealogische publicaties m.u. v. van de tijdschriften en periodieken.

De ingang is op familienaam. Alle artikelen die zijn opgenomen in verzamelwerken en kwartierstaten die zijn opgenomen in kwartierstatenboeken zijn apart opgenomen.

5. Tijdschriften en periodieken

De lijst is gerangschikt per tijdschrift (alfabetisch). Opgesomd wordt welke jaargangen en/of nummers aanwezig zijn (gesplitst naar uitleenbaar en niet uitleenbaar). Ook worden eventuele bijzonderheden (jubileumnummers, overzichten, aparte indexen) genoemd.

6. Microfiches

Het eerste deel van deze verzameling betreft microfilmkopieën van de “gele klappers” uit het rijksarchief (doop en trouw van Zuid- Holland 1695-1811).

De registers van de steden Maassluis en Gorinchem zijn apart verfilmd en opgenomen, evenals een aantal andere Zuidhollandse gemeenten (zie lijst). Tenslotte is er van Pijnacker nog een deel rechterlijk archief aanwezig.

Het tweede deel bevat de microfiches van de volkstellingen, gerangschikt op plaatsnaam.

7. Kaartsystemen in dozen en laden

Het betreft hier ingangen op (deels reeds gepubliceerde) bronnen en kwartierstaten De lijst is gerangschikt op trefwoord en plaatsnaam.

8. Eigen uitgaven

In deze lijst treft u een opsomming aan van de eigen uitgaven van onze vereniging. Bij elke uitgave worden, wanneer van toepassing, alle artikelen opgesomd. Boeken, die nog verkocht worden, zijn niet uitleenbaar.

9. Genealogische cd-roms

De techniek staat niet stil, ook niet bij het genealogisch onderzoek. Daarom heeft Ons Voorgeslacht naast haar eigen cd-rom, een twintigtal van de op cd-rom uitgebrachte genealogische naslagwerken aangekocht. Door middel van twee computers kunnen deze cd-roms in het verenigingsgebouw worden ingezien. Vanwege het copyright kunnen deze cd-roms niet worden uitgeleend.

Algemeen

Een asterisk of ster (*) naast het codenummer van een boek betekent dat het betreffende item niet uitleenbaar is.

Wanneer zich van een boek meerdere exemplaren in de collectie bevinden dan wordt dat aangeduid met een letter naast het boeknummer (bijvoorbeeld: VIlI-3-2a, VIII-3-2b). Het kan voorkomen dat van dubbele exemplaren het ene exemplaar niet en het andere exemplaar / exemplaren wel uitleenbaar is/zijn.