Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

ALV 2019: 6 april, De Tuyter, Krimpen a/d IJssel

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Te houden op zaterdag 6 april 2019 in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel. Voor de bereikbaarheid wordt verwezen naar de website van De Tuyter (https://tuyter.nl/).
De zaal is open om 13.00 uur. Aanvang van de vergadering is om 13.30 uur. De genoemde tijden per agenda-onderdeel zijn indicatief. Introducees zijn welkom bij het algemene gedeelte en de borrel.

A. Huishoudelijk gedeelte (13.30 tot 15.00 uur)

 • Opening van de vergadering.
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018.
 • Jaarverslag en rekening en verantwoording over het boekjaar 2018.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming nieuwe kascommissie.
 • Beleidsplan 2019-2020.
 • Begroting voor het jaar 2019.
 • Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt Mw. W. Molema-Smitshoek kandidaat voor het bestuur (portefeuille communicatie). Bestuurslid de Hr. B. Lems (die nu de portefeuille communicatie heeft) zal in de loop van 2019 delen van de secretaristrol overnemen van de Hr. J. Vervloet.
 • Rondvraag.
 • Sluiting van de vergadering.

B. Pauze (15.00 tot 15.15 uur)

C. Algemeen gedeelte – Demonstratie HoFoDa (15.15 tot 15.30 uur)
De heer P. de Bruin zal een demonstratie geven van de eerste versie van de Hollandse Foto Databank (HoFoDa).

D. Algemeen gedeelte – Genetische Genealogie (15.30 tot 16.15 uur)
Inleiding door de heer C.P. (Kees) van der Beek over Genetische Genealogie (DNA verwantschapsonderzoek).
Kees was tot aan zijn pensionering medio 2017 de beheerder van de Nederlandse DNA databank voor strafzaken die is ondergebracht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij zal uitleggen hoe genealogisch DNA onderzoek werkt en op welke wijze het een aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogische onderzoek.

E. Borrel en napraten (16.15 tot 17.00 uur)
Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte is er volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten en bij te praten.

 

Jaarstukken voor ALV 2019

Financieel verslag over 2018