Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Deel 12 van de serie Hollandse Bronnen (on line) verschenen

In dit deel 12 vindt u een bewerking van de oudste rekeningen van de kerkmeesters van Rijswijk over de periode 1579-1599 door Ruud Poortier. Deze interessante bron voor genealogen en historici komt met zijn bewerking onder handbereik. Deel 10 in deze reeks, oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk, is ook door Ruud Poortier verzorgd
en is in 2016 verschenen bij het 70-jarig jubileum van ‘Ons Voorgeslacht’.

Dit is het eerste deel van de serie dat volledig digitaal verschijnt, maar wel in de opmaak en kwaliteit die u van ons gewend bent. Voorgaande delen werden in boekvorm uitgegeven en aan leden van ‘Ons Voorgeslacht’ toegestuurd, maar om omwille van kosten en milieu zijn we overgegaan op deze nieuwe aanpak.

Het is de bedoeling om een mogelijkheid van ‘printing on demand’ aan te gaan bieden. Zodra dit gerealiseerd is, zal dat op deze plaats medegedeeld worden.

Voor nu is deze uitgave, voor leden, toegankelijk op HoGenDa.

Juli/augustusnummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 720 (Jaargang 74, juni 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
Parenteel Nachtegael, 1300-1600 (Rotterdam – Hillegersberg – Capelle aan den IJssel) B. de Keijzer 325
Het Kohier van het Weekgeld 1573 betreffende Hoogeveen Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 458
Voorinschrijving UP8 459
Ons Voorgeslacht en NGV Afdeling Rotterdam halen banden aan 460
Bijeenkomst voor leden van ‘Ons Voorgeslacht’ 460

Juninummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 720 (Jaargang 74, juni 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
De handel en wandel van het geslacht der schoolmeesters
De Soete, later De Zoete
L.M. van der Hoeven en H. Spoelstra 277
De kohieren van de twaalfde penning en het weekgeld Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 318
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende
St. Maartensrecht
Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 321
Papier versus plastic 323
Bibliotheekcollectie online raadpleegbaar 323

Aprilnummer Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 718 (Jaargang 74, april 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
Een Hollandse familie Dilbeek van omtrent Ath (Vlaams Brabant) J.F. Wendte 185
Schimmen in Maassluis Erika Verloop, Léon van der Hoeven en Pieter van der Hoeven 191
Jan Pap(pe) en zijn voorzaten Berend van Dooren 198
Nog meer vruchten van Van der Vucht H.M. Kuypers en G.H. Verwoerd 207
Oudewater: quohier van den 200ste penningh Léon van der Hoeven 219
Boekbespreking: Lureman 232
Digitale Nieuwsbrief ‘Ons Voorgeslacht 232

ALV 2019: 6 april, De Tuyter, Krimpen a/d IJssel

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Te houden op zaterdag 6 april 2019 in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel. Voor de bereikbaarheid wordt verwezen naar de website van De Tuyter (https://tuyter.nl/).
De zaal is open om 13.00 uur. Aanvang van de vergadering is om 13.30 uur. De genoemde tijden per agenda-onderdeel zijn indicatief. Introducees zijn welkom bij het algemene gedeelte en de borrel.

A. Huishoudelijk gedeelte (13.30 tot 15.00 uur)

 • Opening van de vergadering.
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018.
 • Jaarverslag en rekening en verantwoording over het boekjaar 2018.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming nieuwe kascommissie.
 • Beleidsplan 2019-2020.
 • Begroting voor het jaar 2019.
 • Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt Mw. W. Molema-Smitshoek kandidaat voor het bestuur (portefeuille communicatie). Bestuurslid de Hr. B. Lems (die nu de portefeuille communicatie heeft) zal in de loop van 2019 delen van de secretaristrol overnemen van de Hr. J. Vervloet.
 • Rondvraag.
 • Sluiting van de vergadering.

B. Pauze (15.00 tot 15.15 uur)

C. Algemeen gedeelte – Demonstratie HoFoDa (15.15 tot 15.30 uur)
De heer P. de Bruin zal een demonstratie geven van de eerste versie van de Hollandse Foto Databank (HoFoDa).

D. Algemeen gedeelte – Genetische Genealogie (15.30 tot 16.15 uur)
Inleiding door de heer C.P. (Kees) van der Beek over Genetische Genealogie (DNA verwantschapsonderzoek).
Kees was tot aan zijn pensionering medio 2017 de beheerder van de Nederlandse DNA databank voor strafzaken die is ondergebracht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hij zal uitleggen hoe genealogisch DNA onderzoek werkt en op welke wijze het een aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogische onderzoek.

E. Borrel en napraten (16.15 tot 17.00 uur)
Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte is er volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten en bij te praten.

 

Jaarstukken voor ALV 2019

Financieel verslag over 2018

Februari/maartnummer Ons Voorgeslacht verschenen: themanummer Land van Heusden en Altena

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 717 (Jaargang 74, februari/maart 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
Eens was het Holland… Remco van den Heuvel en Léon van der Hoeven 53
Fragmentgenealogie Camerman E. van der Beek en H.M. Kuypers 57
Twee geslachten Coolhaas herenigd Remco van den Heuvel 68
Genealogie van een geslacht Mans L.M. van der Hoeven 112
Het voorgeslacht van Cornelia Gerrits van Overstege Remco van den Heuvel 135
Kwartierstaat van Lijsbeth Ambrosius van de Wetering B. van Dooren 145
Vlijmen Tiende Penning 1562 drs. Ronald A. van der Spiegel 162
Agenda van de algemene ledenvergadering 183

Januarinummer Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 716 (Jaargang 74, januari 2019):

Titel Auteur(s) Pag.
Even voorstellen Teun van der Vorm 1
Ton van der Tuijn (1942-2018) 3
AVG 5
Ontvangen subsidie HB11 5
Van van Adelaer tot Van Elburg J. Vervloet 6
200e penning Woerden 1674 Drs. Ronald A. van der Spiegel 16
Parenteel Van Dorp Pieter van der Hoeven 50
Aan onze leden 52

Cursus Oud Schrift voor Gevorderden

Kunt u onderstaande akte vlot lezen (klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)? Dan heeft u geen cursus nodig!

Hof van Holland 1620_1

Zou u oud schrift van deze moeilijkheidsgraad willen leren lezen, maar kunt u dat nog niet, dan is het onderstaande bericht voor u bestemd:

Komend najaar zal er weer een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. Het gaat om 8 lessen waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten meenemen. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 160,– over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl.

De eerste les zal zijn op 29 september (bij voldoende deelnemers). De lessen beginnen om 10:30 uur en eindigen om 12:30 uur.

 

Nederlandse Prijs voor Genealogie 2017 toegekend aan Els van Mourik

(http://genealogieprijs.blogspot.com)

Tijdens het Famillement in Leeuwarden op 3 juni 2018 is door de voorzitter van de jury van de Nederlandse Prijs voor Genealogie, Léon van der Hoeven, deze prijs uitgereikt aan Els van Mourik voor haar publicatie:

Els van MourikDe nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen, 2017.

 
Foto: Mary van Mourik

Het is nu de 10de maal dat de jury de Prijs gaat uitreiken. Terugziend is dat thema migratie in verschillende vormen meerdere malen aan de orde geweest: een familie van Hindoestaanse contractarbeiders in de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname, Maleisiërs met 17e en 18e-eeuwse voorouders, een Hollandse schoolmeester in het 19e-eeuwse Transvaal, en in woonwagens rondreizende voorouders. De min of meer ongerepte onderzoeksvelden spraken de jury aan, naast uiteraard aanpak en uitwerking van het onderzoek.
Maar ook werd het minutieus uitzoeken van een bepaalde familie bekroond, het uitpluizen van een in het ongerede geraakte bron en de historische aspecten van een eeuwenoude straat en haar bewoners. Ook in archieven met betrekking tot bewoners van gebieden binnen Nederland is nog veel te ontginnen.

 

De publicatie die de jury uit de inzendingen heeft gekozen behoort tot de laatste categorie. Het gaat om het bijna 100 pagina’s tellende artikel De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen, dat in 2017 verscheen in het zevende deel van de reeks Utrechtse Parentelen, uitgegeven door de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. Wat begon als een onderzoek naar voorvader Gerrit Noordeloos, die in 1735 in bezit kwam van het huis Stormerdijk is uitgemond in een schitterende publicatie over de kastelen van Jutphaas en haar eigenaren, die vaak onderling aan elkaar verwant bleken te zijn. De parenteel, een overzicht van alle mannelijke en vrouwelijke nazaten van een echtpaar, begint met de Utrechtse stadsbestuurder Aernt Ram en zijn vrouw Agatha van Hove, die rond 1500 leefden. Het is absoluut geen saaie opsomming van namen geworden, maar een levendig verhaal over het geslacht Ram en zijn nazaten. De winnaar heeft bijzondere details boven water weten te krijgen. Dat zij daarbij de hulp van andere onderzoekers, verbonden aan het project Utrechtse Parentelen, heeft gehad doet daaraan niets af. Het project is juist een exemplarisch voorbeeld van de meerwaarde van samenwerken.
Tussen twee haakjes: de reeks Utrechtse Parentelen is een meer dan verdienstelijke reeks van buitengewoon hoog niveau, die een voorbeeld mag zijn voor anderen. Alle lof voor dit project!
Om de lezer wegwijs te maken in de soms complexe overgang van eigenaren van het goed  Stormerdijk zijn twee tabellen opgenomen. Aan de hand van vier geneagrammen maakt de schrijfster de familieverhoudingen in de parenteel inzichtelijk. De parenteel is verluchtigd met maar liefst 21 kaders. De jury is van mening dat de verbinding die zij legt tussen de genealogie enerzijds en de lokale geschiedenis anderzijds navolging verdient. Bij een goed genealogisch onderzoek is kennis van de plaatselijke omstandigheden onontbeerlijk.
Een van de centrale en steeds terugkerende thema’s in het artikel is de ridderhofstad. Dat begint al op de eerste pagina met het kader ‘Het handschrift ‘Vrij en ridderhofsteden’’. In ‘De kwestie ridderhofstad’ legt de onderzoeker helder uit wat dit begrip inhoudt en wat de status ervan is. Het bezit van een ridderhofstad gaf de eigenaar toegang tot de Utrechtse ridderschap, vandaar het belang. Het vaststellen of een bepaald goed een ridderhofstad was, was niet altijd onomstreden. In haar artikel analyseert zij of huizen als Plettenburg, Stormerdijk en Vronestein dat inderdaad zijn of zijn geweest. De publicatie reikt hiermee verder dan genealogie en is daarmee ook van belang voor historici. Dat vindt de jury prijzenswaardig.

Wat betreft de andere kaders, wie wil nu niet het fijne weten over ‘een lang en venijnig hekeldicht’, ‘17de-eeuwse huismiddeltjes’ , ‘acht kloosterjuffrouwen beboet’ en ‘de verborgen relikwiëen van de St. Servaasabdij’. In de parenteel komen veel Utrechtse stadbestuurders voor. In het kleinste lemma ‘Het Utrechtse stadsbestuur’ is in kort bestek weergeven hoe dat functioneerde.

De winnaar heeft erg veel energie gestoken in het terugvinden van de originele bronnen en teksten en schroomt ook niet om aan te geven als zij zaken niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen. Zo reflecteert zij in het lemma ‘Vraagtekens, discrepanties en vergissingen’ omtrent ‘Dichtung und Wahrheit’ met betrekking tot Adriaen de Wael van Vronesteyn en zijn vrouw. Het artikel is verder voorzien van een zeer uitgebreid notenapparaat dat de 1000  overstijgt, om nog maar eens aan te geven dat alle moeite is genomen om bronnen te achterhalen.

Slotsom
Kortom het doet de jury deugd dat zij een dergelijke publicatie mag bekronen. De jury is onder de indruk van de gedegen analyse van het bezit van eigenaren van Stormerdijk, het diepgravend onderzoek, de heldere uitleg van begrippen en de link die gelegd wordt tussen genealogie en de lokaal-historische geschiedenis. Wij hopen dat deze eerste publicatie van de auteur het begin is van een reeks klassiekers!

Aprilnummer Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 708 (Jaargang 73, april 2018):

Titel Auteur(s) Pag.
Pieter Visbach en zijn familie in Den Haag Tom de Vroom 137
West-Brabants Archief te Bergen op Zoom J. Vervloet 150
De Morgentalen van Vriesecoop en Schoten (1529) L.M. van der Hoeven 160
Vragen en antwoorden 162
Nogmaals ‘de geslachtslijst van Joost Jacobsz. van
Oudewater’
L.M. van der Hoeven 163
Begraven in Brandwijk 1688-1689 L.M. van der Hoeven 164
Vraagtekens bij jaartalaanduiding in het trouwboek
van Zevenhuizen
J. Heemskerk 165
Quotisatie over Middelharnis van 1733 en 1742 J. Vervloet 167