Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Publicatierichtlijnen

Algemeen

 1. Bijdragen voor ‘Ons Voorgeslacht’ kunt u inzenden per e-mail  naar redactie@onsvoorgeslacht.nl. 
 2. U wordt verzocht uw bijdrage in te zenden bij voorkeur via e-mail als een zo ‘kaal’ mogelijk tekstbestand. Het maakt in principe niet uit welke tekstverwerker u gebruikt. De voorkeur gaat uit naar Microsoft Word.
 3. Vermeld bij inzending van een artikel steeds uw correspondentieadres en, indien beschikbaar, uw e-mailadres.
 4. De redactie zorgt voor de nodige typografische aanpassingen en lay-out. Vermijd daarom a.u.b. het schrijven van hele woorden in hoofdletters en het gebruik van vette letters of onderstrepingen.
 5. Hanteer de spelling volgens het Groene Boekje.
 6. De bijdragen dienen bij voorkeur te zijn voorzien van een inleiding.
 7. Vermijd zoveel mogelijk (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling. Indien bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te “vertalen” zijn in modern Nederlands, plaats dan dergelijke citaten tussen aanhalingstekens.
 8. Noten geeft u aan met cijfers in superscript in de tekst. Het nootnummer komt steeds ná een punt, komma of ander leesteken. Maak a.u.b. gebruik van automatische nootnummers.
 9. In het notenapparaat aan het eind van het artikel, vermeldt u de geraadpleegde bronnen. Vergeet niet ook het archief te noemen waar dit bronnenmateriaal zich bevindt. Dus niet “ora Berkel 25” maar “GA Rotterdam ora Berkel inv. nr. 25”.
  Indien u verwijst naar boeken of tijdschriftartikelen, noemt u eerst de naam van de schrijver, zonder academische of andere titels, vervolgens de titel van het boek of artikel en, bij boeken (tussen haakjes) plaats en jaar van uitgave. Bij geciteerde tijdschriftartikelen vermeldt u de naam van het tijdschrift, de jaargang en het jaar van uitgave. In beide gevallen uiteraard ook het paginanummer. Indien u meer dan een keer citeert uit de zelfde publicatie kunt u de volgende keer/keren volstaan met de achternaam van de schrijver, de verkorte titel en het paginanummer.
 10. Gebruik in het notenapparaat de volgende afkortingen:
  x
  blz. = bladzijde
  fol. = folio
  GA = gemeentarchief
  NA = Nationaal Archief
  oa = oud archief
  ona = oud notarieel archief
  ora = oud rechterlijk archief
  wk = weeskamer
  x
 11. Verwijzingen naar DTB en Burgerlijke Stand kunnen achterwege blijven.
 12. De auteur is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en gaat door inzending akkoord met een eventuele – niet al te ingrijpende – bewerking ervan door de redactie. Indien de redacteur die het artikel behandelt van mening is dat een deel van de tekst nadere uitwerking behoeft, dan wel ingekort dient te worden, zal hierover met de auteur worden overlegd.
 13. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van eventuele privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
 14. Door inzending geeft de auteur tevens toestemming aan de Hollandse Vereniging voor Genealogie het artikel in de toekomst opnieuw – eventueel op een ander medium – te publiceren, bijvoorbeeld door plaatsing op de site HoGenDa of in een bundeling van jaargangen van ‘Ons Voorgeslacht’ op CD-Rom. Het auteursrecht en de verantwoording blijven hierdoor ongewijzigd.

Genealogieën en kwartierstaten

 1. Hanteer de in ‘Ons Voorgeslacht’ gebruikelijke nummeringssystemen voor genealogieën en kwartierstaten. Raadpleeg hiervoor zonodig recente afleveringen van ons blad.
 2. Houd in de genealogische paragrafen een vaste volgorde aan voor de persoonlijke gegevens: volledige voornaam, patroniem en/of achternaam, geboorte- en/of doopgegevens, beroepen, ambten en/of functies, woonplaats(en), overlijdens- en/of begraafgegevens, huwelijk (eventueel ondertrouw), volledige gegevens van de partner(s) op de zelfde wijze als hiervoor, namen van de ouders van de aangetrouwden (van de vader óók de familienaam) en, indien van toepassing, naam/namen van eerdere of latere echtgenoten van de partner.
 3. Gebruik in deze genealogische paragrafen de volgende afkortingen:
   x
  geb. = geboren
  ged. = gedoopt
  jd. = jongedochter
  jg. = jonggezel
  jm. = jongeman
  otr. = ondertrouwd
  tr. = getrouwd
  overl. = overleden
  begr. = begraven
  ca. = circa
  won. = wonende
   x

  Gebruik géén afkortingen voor de (veel voorkomende) woorden: aldaar, dochter, zoon, jaar, vermoedelijk.

 4. Zet plaatsnamen vóór de data en schrijf deze data in arabische cijfers, zonder voorloopnullen, dag, maand en jaar gescheiden door streepjes.
 5. Werk genealogieën bij voorkeur niet verder uit dan de 18e eeuw. In de meeste gevallen zal de geïnteresseerde lezer via DTB en burgerlijke stand gemakkelijk aansluiting kunnen vinden.
 6. Geef daar, waar genealogische aansluitingen tot stand zijn gekomen door beredenering, een korte samenvatting van uw mening en bevindingen.
 7. Bij publicatie van kwartierstaten moeten herhalingen zoveel mogelijk worden vermeden, zowel binnen de kwartierstaat (z.g. dubbele kwartieren) als met betrekking tot (elders) gepubliceerde kwartieren. Vermeld in dit laatste geval de reeds gepubliceerde kwartieren met verwijzing naar boek of tijdschrift waarin deze te vinden zijn.
 8. Bij korte kwartierstaten of fragmentkwartierstaten verdient het aanbeveling alle kinderen uit een gezin te vermelden.

Illustraties

 1. Passend illustratiemateriaal wordt op prijs gesteld. Geef in uw tekst duidelijk aan wáár de afbeeldingen ongeveer moeten komen. De exacte plaats is afhankelijk van lay-out en kan enigszins afwijken van uw voorkeur. Houd bij de keuze van illustraties er ook rekening mee dat deze wellicht verkleind worden afgedrukt waardoor essentiële details verloren kunnen gaan.
 2. Omdat ons blad tegenwoordig verschijnt met een omslag in kleur, is het – zeker bij grotere artikelen die als ‘hoofdartikel’ zullen verschijnen – aan te bevelen te zoeken naar een gekleurde afbeelding voor het omslag.
 3. Indien u het illustratiemateriaal digitaal aanlevert, dient dit op ongeveer 350 DPI te zijn gescand en bij voorkeur in TIF-formaat. U kunt ook afdrukken van de illustraties per post aan bovenstaand redactieadres zenden. Vermeld in dat geval op de achterzijde duidelijk uw naam en adres en de (verkorte) titel van het artikel.
 4. Indien een familiewapen wordt aangetroffen, dient u te vermelden door wie dit voor het eerst werd gevoerd, uiteraard met bronvermelding. Voeg bij voorkeur een afbeelding van het wapen bij het artikel als illustratie.
 5. Geef ook duidelijk aan of u deze afbeeldingen retour wenst te ontvangen.
 6. Zorg voor een kort en bondig onderschrift bij elke illustratie.

Vormgeving en lay-out

 1. Zoals in punt 4 al aangegeven, verzorgt de redactie de typografische aanpassingen en lay-out. Ook de vormgeving is een verantwoordelijkheid van de redactie.
 2. Door kopij in te zenden conformeert een auteur zich aan bovenstaande publicatierichtlijnen.


Publicatiegebied

Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).

Land van Heusden en Altena

West-Brabant