Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Uitnodiging voor de digitale ALV van zaterdag 15 mei

Deze vergadering zal i.v.m. de coronasituatie digitaal plaatsvinden. U dient zich hier uiterlijk 13 mei via dit formulier of per e-mail  voor aan te melden (Let op: houd uw lidnummer bij de hand. U dient dit zowel in het formulier als in de e-mail te vermelden). Uiterlijk 14 mei krijgt u een e-mailbericht met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.

Digitaal vergaderen
Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

De jaarstukken zijn hier te vinden.

Agenda

Aanvang 14.30 uur (Inloggen kan vanaf 14.15 uur)

A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)

 1. Opening van de vergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020. Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief. 
 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Plannen voor 2021.
 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.
 8. Benoeming kascommissie 2022.
 9. Bestuurssamenstelling: Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (in het bijzonder www.onsvoorgeslacht.nl, HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen. 
 10. Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevr. Yvonne Bos-Rops (archivist Nationaal Archief) zal een lezing houden over 10e penningen.