Publicatierichtlijnen

Auteursrechtverklaring
 1. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en stemt ermee in dat de redactie deze indien nodig – met mate – kan bewerken. Als een redacteur van mening is dat bepaalde delen van de tekst verder uitgewerkt moeten worden of ingekort dienen te worden, zal hierover overleg plaatsvinden met de auteur.
 2. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
 3. Door het indienen van een bijdrage geeft de auteur ook toestemming aan de vereniging om het artikel te publiceren, mogelijk op of in een ander medium van de vereniging, zoals in de databank. Het auteursrecht en de verantwoordelijkheid blijven ongewijzigd.
Publicatieproces (papier)
 1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar [email protected].
 2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
 3. Stuur bij voorkeur een eenvoudig tekstbestand zonder opmaak. Het maakt in principe niet uit welke tekstverwerker u gebruikt, maar de voorkeur gaat uit naar Microsoft Word.
 4. De redactie zal zorgen voor de nodige typografische aanpassingen en opmaak. Vermijd daarom het gebruik van volledige woorden in hoofdletters, vette letters of onderstrepingen.     
 5. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
 6. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
 7. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.
Opmaak

Voordat u uw tekst instuurt naar het e-mailadres [email protected], houd dan de volgende aanwijzingen in acht. Neem bij twijfel altijd eerst contact op.

 1. Selecteer met Ctrl-A uw originele tekst.
 2. Zet de tekst in lettertype Times New Roman en 10 pnts.
 3. Zet het beschrijvende deel in 9 pnts.
 4. Begin het artikel met: Titel, blanco regel, door (cursief), op de volgende regel naam van de auteur(s) + (e-mail)adres.
 5. Maak van de titel vette kapitaalletters.
 6. Maak de namen van ouders, kinderen en aangehuwden cursief.
 7. Laat kinderen inspringen.
 8. Schrijf de datum niet uit en gebruik geen voorloopnullen. Maar wel zo: 12-5-1652.
 9. Let op, dat in bijvoorbeeld ’t Woudt het aanhalingsteken juist is.
 10. Hanteer de in ‘Ons Voorgeslacht’ gebruikelijke nummeringssystemen voor genealogieën en kwartierstaten. Raadpleeg hiervoor zo nodig recente afleveringen van ons blad.
 11. Houd in de genealogische paragrafen een vaste volgorde aan voor de persoonlijke gegevens: volledige voornaam, patroniem en/of achternaam, geboorte- en/of doopgegevens, beroepen, ambten en/of functies, woonplaats(en), overlijdens- en/of begraafgegevens, huwelijk (eventueel ondertrouw), volledige gegevens van de partner(s) op de zelfde wijze als hiervoor, namen van de ouders van de aangetrouwden (van de vader óók de familienaam) en, indien van toepassing, naam/namen van eerdere of latere echtgenoten van de partner.
 12. Zet geen leeftijd achter een jaartal zoals: Maerten, in 1622 17 jaar, maar noteer: Maerten, geb. ca. 1605.
 13. Plaatsnaam voor de datum, dus: ged. Strijen 27-7-1659.
 14. Bij patroniemen komt vaak ss. voor, dit dient omgezet te worden in sz. Staat de tekst tussen aanhalingstekens, dan de originele tekst aanhouden.
 15. Zet aan het einde van een artikel en vóór het notenapparaat, een afkortingenoverzicht van die afkortingen die worden gebruikt in het notenapparaat.
 16. Gebruik géén afkortingen voor de (veel voorkomende) woorden als: aldaar, dochter, zoon, jaar en vermoedelijk.
 17. Zet nootnummers in superscript en na de leestekens en maak daarbij gebruik van automatische nootnummers.
 18. Indien u verwijst naar boeken of tijdschriftartikelen, noem dan eerst de naam van de schrijver, zonder academische of andere titels, vervolgens de titel van het boek of artikel (cursief) en bij boeken (tussen haakjes) de plaats en jaar van uitgave.
 19. Bij geciteerde tijdschriftartikelen vermeldt u de naam van het tijdschrift, de jaargang en het jaar van uitgave. In beide gevallen uiteraard ook het paginanummer. Indien u meer dan één keer citeert uit de zelfde publicatie vermeld dan de volgende keer alleen de achternaam van de schrijver, de verkorte titel en het paginanummer.
 20. Verwijzingen naar DTB en burgerlijke stand kunnen achterwege blijven.
 21. Vergeet niet het archief te noemen waar het bronnenmateriaal zich bevindt. Dus niet “ora Berkel 25” maar “SAR, ora Berkel inv. nr. 25”.

Veelgebruikte afkortingen

geb.=geboren
ged.=gedoopt
jd.=jongedochter
jg.=jonggezel
jm.=jongeman
otr.=ondertrouwd
tr.=getrouwd
overl.=overleden
begr.=begraven
ca.=circa
won.=wonende
Illustraties

Het is voor ons van groot belang om elke maand een aantrekkelijk blad uit te geven. Daarom hechten we veel waarde aan het gebruik van passend illustratiemateriaal. Het toevoegen van visuele elementen draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leesbaarheid van het blad. We streven ernaar om de inhoud te versterken en de interesse van onze lezers te prikkelen door middel van illustraties die goed aansluiten bij de gepresenteerde artikelen. We waarderen daarom suggesties van uw kant op dit gebied.

 1. Aangezien ons blad volledig in kleur wordt gedrukt, is het met name bij grotere artikelen die als ‘hoofdartikel’ verschijnen aan te raden om te zoeken naar gekleurde afbeeldingen. U kunt hierna suggesties vinden waar u afbeeldingen kunt vinden die vrij zijn van auteursrechten.
 2. Geef in uw tekst duidelijk aan op welke plekken de afbeeldingen ongeveer moeten komen. De exacte plaats is afhankelijk van de lay-out en kan enigszins afwijken van uw voorkeur.
 3. Houd er rekening mee dat bij het verkleinen van illustraties essentiële details verloren kunnen gaan. Kies daarom illustraties zorgvuldig uit.
 4. Het illustratiemateriaal moet digitaal worden aangeleverd, bij voorkeur in het TIF-formaat.
 5. Indien er een familiewapen wordt gebruikt, vermeld dan de oorspronkelijke drager ervan, uiteraard met bronvermelding. Voeg indien mogelijk een afbeelding van het wapen toe aan het artikel als illustratie.
 6. Zorg voor beknopte onderschriften bij elke illustratie, met de juiste bronvermelding, en gebruik alleen afbeeldingen die vrij zijn van auteursrecht.

Waar vind ik geschikte illustraties?

 1. Maak zelf foto’s van locaties die in uw publicatie voorkomen.
 2. Zoek in Google afbeeldingen en wijzig bij ‘Alle licenties’ de gebruiksvoorwaarden.
 3. Er zijn verschillende databanken op internet met geschikte afbeeldingen, zoals de Rijksstudio van het Rijksmuseum, de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht, Stadsarchief Rotterdam, Erfgoed Leiden en Omstreken, Streekarchief Midden-Holland, enz.
 4. Bent u op zoek naar kaarten en tekeningen? Kijk dan bijv. bij het Nationaal Archief en het Hoogheemraadschap Rijnland.