Veel gestelde vragen

Vragen die u wilt stellen, zijn misschien al eens eerder aan ons gesteld. Daarom hebben we een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden gemaakt. Misschien staat uw vraag er ook tussen.

Aanbieden van genealogische collecties
Bijdragen aan de digitale database
Lidmaatschap
Publiceren in uitgaven van Ons Voorgeslacht

1. Aanbieden van genealogische collecties

Aanbieden van genealogische collecties, familiearchieven, tijdschriften en boeken

Regelmatig krijgen we de vraag of wij (een deel van) een genealogische collectie of familiearchief willen opnemen in de bibliotheek of plaatsen op de website.

Als u overweegt uw collectie (deels) aan Ons Voorgeslacht te schenken, gelden de volgende voorwaarden:

 • In principe nemen we alleen (geordende) genealogische collecties aan, die aansluiten op ons werkgebied.
 • Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
 • Familiefoto’s/albums zijn meestal van recente datum en nemen we niet aan.
 • Voor tijdschriften geldt, dat we alleen nog tijdschriften aannemen, die tot ons werkgebied behoren en we nog niet in de collectie hebben.
 • Voor boeken geldt dit ook met uitzondering van boeken van algemene genealogische aard, geschiedenis en atlassen.
 • Voor digitale bestanden ligt dit anders, die kunnen na overleg wellicht wel op de databank van Ons Voorgeslacht of in de digitale bibliotheek geplaatst worden.

We adviseren om vooraf met het bestuur in overleg te treden, zodat we gezamenlijk kunnen bekijken wat in uw situatie (fysiek en/of digitaal) mogelijk is. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om een aangeboden fysieke collectie te digitaliseren en in de rubriek “Dossier” beschikbaar te stellen op de website van “Ons Voorgeslacht”. Het kan echter ook zijn dat we adviseren met een andere partij contact op te nemen.

OV koopt geen collecties of delen ervan aan.

2. Bijdragen aan de digitale database

Publicatieproces (digitaal)
 1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar [email protected].
 2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
 3. Voor publiceren in de databank vindt slechts een minimale opmaakslag plaats. Dient u alstublieft een document in met eenvoudige en toegankelijke opmaak. Genealogieën worden bij voorkeur in de OV stijl online gezet (zie publiceren op papier).
 4. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
 5. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
 6. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.
Auteursrechtverklaring
 1. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en stemt ermee in dat de redactie deze indien nodig - met mate - kan bewerken. Als een redacteur van mening is dat bepaalde delen van de tekst verder uitgewerkt moeten worden of ingekort dienen te worden, zal hierover overleg plaatsvinden met de auteur.
 2. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
 3. Door het indienen van een bijdrage geeft de auteur ook toestemming aan de vereniging om het artikel te publiceren, mogelijk op of in een ander medium van de vereniging, zoals in de databank. Het auteursrecht en de verantwoordelijkheid blijven ongewijzigd.

3. Lidmaatschap

Looptijd van het lidmaatschap

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Vanaf aanmelding en na ontvangst van uw betaling kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (bijvoorbeeld de databank en de bibliotheek). Als u voor een papieren lidmaatschap kiest kunt u aangeven of u de reeds verschenen maandbladen thuisgestuurd wilt krijgen. U vindt deze ook op de pagina Maandblad.

Opzeggen

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende jaar te gebeuren.

Digitaal of papier

Voor het papieren lidmaatschap (binnen Nederland) betaalt u € 46,00 per jaar en krijgt u het maandblad via de post toegezonden. Een digitaal lidmaatschap kost € 32,00 per jaar en u krijgt het maandblad via de e-mail toegezonden. Verder heeft u met een digitaal lidmaatschap dezelfde rechten als met een papieren lidmaatschap.

Automatische incasso contributie

Onze belangrijkste bron van inkomsten is uiteraard de contributie. U heeft daar geen omkijken meer naar wanneer u ons machtigt de contributie automatisch te incasseren. Door een vinkje te zetten op het aanmeldformulier geeft u aan of u er wel of niet gebruik van wil maken.

Heeft u ook een informatiefolder?

In de informatiefolder, die regelmatig geactualiseerd wordt, staat alle informatie over de vereniging kort samengevat. U kunt hem hier downloaden.

4. Publiceren in uitgaven van Ons Voorgeslacht

Publicatieproces (papier)
 1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar [email protected].
 2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
 3. Stuur bij voorkeur een eenvoudig tekstbestand zonder opmaak. Het maakt in principe niet uit welke tekstverwerker u gebruikt, maar de voorkeur gaat uit naar Microsoft Word.
 4. De redactie zal zorgen voor de nodige typografische aanpassingen en opmaak. Vermijd daarom het gebruik van volledige woorden in hoofdletters, vette letters of onderstrepingen.     
 5. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
 6. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
 7. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.
Opmaak

Voordat u uw tekst instuurt naar het e-mailadres [email protected], houd dan de volgende aanwijzingen in acht. Neem bij twijfel altijd eerst contact op.

 1. Selecteer met Ctrl-A uw originele tekst.
 2. Zet de tekst in lettertype Times New Roman en 10 pnts.
 3. Zet het beschrijvende deel in 9 pnts.
 4. Begin het artikel met: Titel, blanco regel, door (cursief), op de volgende regel naam van de auteur(s) + (e-mail)adres.
 5. Maak van de titel vette kapitaalletters.
 6. Maak de namen van ouders, kinderen en aangehuwden cursief.
 7. Laat kinderen inspringen.
 8. Schrijf de datum niet uit en gebruik geen voorloopnullen. Maar wel zo: 12-5-1652.
 9. Let op, dat in bijvoorbeeld ’t Woudt het aanhalingsteken juist is.
 10. Hanteer de in ‘Ons Voorgeslacht’ gebruikelijke nummeringssystemen voor genealogieën en kwartierstaten. Raadpleeg hiervoor zo nodig recente afleveringen van ons blad.
 11. Houd in de genealogische paragrafen een vaste volgorde aan voor de persoonlijke gegevens: volledige voornaam, patroniem en/of achternaam, geboorte- en/of doopgegevens, beroepen, ambten en/of functies, woonplaats(en), overlijdens- en/of begraafgegevens, huwelijk (eventueel ondertrouw), volledige gegevens van de partner(s) op de zelfde wijze als hiervoor, namen van de ouders van de aangetrouwden (van de vader óók de familienaam) en, indien van toepassing, naam/namen van eerdere of latere echtgenoten van de partner.
 12. Zet geen leeftijd achter een jaartal zoals: Maerten, in 1622 17 jaar, maar noteer: Maerten, geb. ca. 1605.
 13. Plaatsnaam voor de datum, dus: ged. Strijen 27-7-1659.
 14. Bij patroniemen komt vaak ss. voor, dit dient omgezet te worden in sz. Staat de tekst tussen aanhalingstekens, dan de originele tekst aanhouden.
 15. Zet aan het einde van een artikel en vóór het notenapparaat, een afkortingenoverzicht van die afkortingen die worden gebruikt in het notenapparaat.
 16. Gebruik géén afkortingen voor de (veel voorkomende) woorden als: aldaar, dochter, zoon, jaar en vermoedelijk.
 17. Zet nootnummers in superscript en na de leestekens en maak daarbij gebruik van automatische nootnummers.
 18. Indien u verwijst naar boeken of tijdschriftartikelen, noem dan eerst de naam van de schrijver, zonder academische of andere titels, vervolgens de titel van het boek of artikel (cursief) en bij boeken (tussen haakjes) de plaats en jaar van uitgave.
 19. Bij geciteerde tijdschriftartikelen vermeldt u de naam van het tijdschrift, de jaargang en het jaar van uitgave. In beide gevallen uiteraard ook het paginanummer. Indien u meer dan één keer citeert uit de zelfde publicatie vermeld dan de volgende keer alleen de achternaam van de schrijver, de verkorte titel en het paginanummer.
 20. Verwijzingen naar DTB en burgerlijke stand kunnen achterwege blijven.
 21. Vergeet niet het archief te noemen waar het bronnenmateriaal zich bevindt. Dus niet “ora Berkel 25” maar “SAR, ora Berkel inv. nr. 25”.

Veelgebruikte afkortingen

geb.=geboren
ged.=gedoopt
jd.=jongedochter
jg.=jonggezel
jm.=jongeman
otr.=ondertrouwd
tr.=getrouwd
overl.=overleden
begr.=begraven
ca.=circa
won.=wonende
Illustraties

Het is voor ons van groot belang om elke maand een aantrekkelijk blad uit te geven. Daarom hechten we veel waarde aan het gebruik van passend illustratiemateriaal. Het toevoegen van visuele elementen draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leesbaarheid van het blad. We streven ernaar om de inhoud te versterken en de interesse van onze lezers te prikkelen door middel van illustraties die goed aansluiten bij de gepresenteerde artikelen. We waarderen daarom suggesties van uw kant op dit gebied.

 1. Aangezien ons blad volledig in kleur wordt gedrukt, is het met name bij grotere artikelen die als 'hoofdartikel' verschijnen aan te raden om te zoeken naar gekleurde afbeeldingen. U kunt hierna suggesties vinden waar u afbeeldingen kunt vinden die vrij zijn van auteursrechten.
 2. Geef in uw tekst duidelijk aan op welke plekken de afbeeldingen ongeveer moeten komen. De exacte plaats is afhankelijk van de lay-out en kan enigszins afwijken van uw voorkeur.
 3. Houd er rekening mee dat bij het verkleinen van illustraties essentiële details verloren kunnen gaan. Kies daarom illustraties zorgvuldig uit.
 4. Het illustratiemateriaal moet digitaal worden aangeleverd, bij voorkeur in het TIF-formaat.
 5. Indien er een familiewapen wordt gebruikt, vermeld dan de oorspronkelijke drager ervan, uiteraard met bronvermelding. Voeg indien mogelijk een afbeelding van het wapen toe aan het artikel als illustratie.
 6. Zorg voor beknopte onderschriften bij elke illustratie, met de juiste bronvermelding, en gebruik alleen afbeeldingen die vrij zijn van auteursrecht.

Waar vind ik geschikte illustraties?

 1. Maak zelf foto's van locaties die in uw publicatie voorkomen.
 2. Zoek in Google afbeeldingen en wijzig bij 'Alle licenties' de gebruiksvoorwaarden.
 3. Er zijn verschillende databanken op internet met geschikte afbeeldingen, zoals de Rijksstudio van het Rijksmuseum, de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht, Stadsarchief Rotterdam, Erfgoed Leiden en Omstreken, Streekarchief Midden-Holland, enz.
 4. Bent u op zoek naar kaarten en tekeningen? Kijk dan bijv. bij het Nationaal Archief en het Hoogheemraadschap Rijnland.
Auteursrechtverklaring
 1. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en stemt ermee in dat de redactie deze indien nodig - met mate - kan bewerken. Als een redacteur van mening is dat bepaalde delen van de tekst verder uitgewerkt moeten worden of ingekort dienen te worden, zal hierover overleg plaatsvinden met de auteur.
 2. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
 3. Door het indienen van een bijdrage geeft de auteur ook toestemming aan de vereniging om het artikel te publiceren, mogelijk op of in een ander medium van de vereniging, zoals in de databank. Het auteursrecht en de verantwoordelijkheid blijven ongewijzigd.